Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18873
Title: Особливості викладання питань вікової патофізіології на кафедрі патофізіології Полтавського державного медичного університету
Authors: Назаренко, Світлана Миколаївна
Костенко, Віталій Олександрович
Акімов, Олег Євгенович
Заколодна, Олена Едуардівна
Борисенко, Володимир Васильович
Issue Date: 19-May-2022
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Особливості викладання питань вікової патофізіології на кафедрі патофізіології Полтавського державного медичного університету / С. М. Назаренко, В. О. Костенко, О. Є. Акімов [та ін.] // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : матеріали ІV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2022 р. – Харків. – 2022. – С. 256–257.
Abstract: Вступ. Основним завданням патологічної фізіології в межах освітнього процесу для майбутніх лікарів ми вбачаємо підготовку до вивчення конкретних клінічних дисциплін на базі отриманих теоретичних систематизованих знань, що знаходяться, перш за все, в площині пізнання патофізіології. Одним з провідних питань, що лежать на цьому шляху, є особливості вікової патофізіології. У кожному віковому періоді є свої характерні морфологічні, метаболічні та функціональні особливості, які визначають відмінність відповідної реакції на одні й ті ж подразники. Найбільші особливості будови, метаболізму та функцій у здорових, а тим більше у хворих людей, характерні для періодів інтенсивного розвитку, а також старіння. Одним із яскравих підтверджень цьому є злоякісний перебіг захворювання в похилому віці, що продемонструвала пандемія Covid-19. Враховуючи загальносвітову тенденцію до збільшення в популяції саме осіб похилого та старечого віку, необхідність актуалізації вивчення та викладання в більшому об’ємі патофізіологічних особливостей інволюційного періоду є очевидною. Мета. В короткому огляді представити наші погляди та напрацювання щодо особливостей викладання питань вікової патофізіології колективом кафедри патофізіології Полтавського державного медичного університету. Обговорення. Не зважаючи на зростаючу цікавість з боку здобувачів освіти та об’єктивну необхідність розкриття питань особливостей вікової патології, в робочій програмі та тематичних планах лекцій і практичних занять прямі посилання на дану тематику відсутні. Існують окремі теми, розкриття яких неможливе без урахування вікових особливостей, передусім це захворювання інволюційного періоду, такі як патофізіологія клітини, порушення обміну, атеросклероз, патологія серцево-судинної системи. Але в сукупності це не дає цілісної, загальної картини вікових особливостей патології. Для вирішення цієї проблеми нами у викладанні більшості тем, де це доцільно, завжди розглядаються питання відмінності патологічних процесів у різних вікових групах. В курсі лекцій, починаючи з загальної патології, розглядається значення вікових факторів в патології та старіння і в подальшому, при лекційному висвітленні патологічної фізіології органів та систем обов’язковими є посилання на особливості загального перебігу процесів в певних вікових групах. Розроблений також пакет питань для самопідготовки здобувачів освіти до лекційних, практичних та самостійних занять, де тематиці вікової патології приділена досить велика частка. В ході практичних занять, знання з особливостей патологічних процесів в різні вікові періоди підкріплюються вирішенням ситуаційних та тестових задач, аналізом даних лабораторних, інструментальних та інших показників життєдіяльності з урахуванням віку. Тестовий контроль заняття та підсумковий модульний контроль дозволяють контролювати рівень отриманих знань, враховуючи вікові показники. Така багатоступінчаста система дозволяє сформувати у здобувача освіти не тільки цілісний підхід до розуміння причин виникнення, розвитку, основних проявів та прогнозу перебігу типових патологічних процесів, але й осягнути особливості цих процесів з урахуванням вікових періодів. Ці знання допоможуть майбутнім лікарям вже на клінічних кафедрах розуміти особливості динаміки конкретних захворювань в їх різноманітних проявах, раціонально планувати лікувально-діагностичний процес з урахуванням вікових особливостей пацієнтів. Висновок. Таким чином, на нашу думку, за рахунок сформованої багатоступінчастої системи засвоєння знань на кафедрі патофізіології Полтавського державного медичного університету досягається формування у здобувачів освіти цілісного підходу до розуміння вікових особливостей патологічних процесів, що приводить до удосконалення та оптимізації навчального процесу.
Keywords: патологічна фізіологія
навчальний процес
вікова патофізіологія
UDC: 615.1: 616 (043.2)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18873
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblivosti_vikladannya_vikovoi_patofiziologii.pdf284,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.