Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1893
Title: Ведення пацієнтів із психовегетативним синдромом
Other Titles: Ведение пациентов с психовегетативным синдромом
Clinical management of patients with psycho vegetative syndrome
Authors: Литвиненко, Наталія Володимирівна
Гладка, Вікторія Михайлівна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Гладкая, Виктория Михайловна
Пурденко, Татьяна Иосифовна
Lytvynenko, N. V.
Gladka, V. M.
Purdenko, T. Y.
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»
Citation: Литвиненко Н. В. Ведення пацієнтів із психовегетативним синдромом / Н. В. Литвиненко, В. М. Гладка, Т. Й. Пурденко // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 2. — С. 95–99.
Abstract: Мета — вивчити ефективність застосування препарату Цефавора у пацієнтів із психовегетативним синдромом. Матеріали і методи. Обстежено 42 пацієнтів із психовегетативним синдромом віком від 23 до 55 років: 19 — з дисциркуляторною енцефалопатією І—ІІ стадії на тлі артеріальної гіпертензії, 12 — з дисциркуляторною енце- фалопатією І—ІІ стадії на тлі церебрального атеросклерозу, 11 — з хронічними запальними ураженнями цен¬тральної нервової системи (енцефаліт, арахноенцефаліт, енцефаломієліт). Діагностика психовегетативного синдрому ґрунтувалася на виявленні полісистемних вегетативних порушень та виключенні соматичної патології. Дослідження вегетативної сфери передбачало визначення вегетативного тонусу за допомогою опитувальника для виявлення вегетативних порушень О. М. Вейна та індексу Кердо і вегетативного забезпечення діяльності за допомогою ортокліностатичної проби. Також досліджували короткострокову пам'ять (тест запам'ятовування 10 слів) та здатність до концентрації уваги (коректурна проба). Стан мозкового кровообігу оцінювали за допо¬могою комп'ютерної реоенцефалографії. Результаты. Використання препарату Цефавора сприяло позитивній динаміці неврологічного статусу, поліпшенню уваги, зниженню рівня тривожності, нормалізації стану вегетативної нервової системи та поліпшен¬ню мозкового кровообігу (пульсового кровонаповнення, венозного відтоку, тонусу судин). Висновки. Прийом препарату Цефавора сприяє зменшенню частоти та вираженості скарг у хворих із психовегетативним синдромом, поліпшенню уваги, зниженню рівня тривожності, поліпшенню мозкового кровообігу. Цель — изучить эффективность использования препарата Цефавора у пациентов с психовегетативным синдромом. Материалы и методы. Обследованы 42 пациента с психовегетативным синдромом в возрасте от 23 до 55 лет: 19 — с дисциркуляторной энцефалопатией I—I I стадии на фоне артериальной гипертензии, 12 — с дисциркуляторной энцефалопатией I—II стадии на фоне церебрального атеросклероза, 11 — с хронически¬ми воспалительными заболеваниями центральной нервной системы (энцефалит, арахноэнцефалит, энцефа¬ломиелит). Диагностика психовегетативного синдрома основывалась на выявлении полисистемных вегетатив¬ных нарушений и исключении соматической патологии. Исследование вегетативной сферы предусматрива¬ло определение вегетативного тонуса с помощью опросника для выявления вегетативных нарушений А. М. Вейна и индекса Кердо и вегетативного обеспечения деятельности с помощью ортоклиностатической пробы. Также исследовали краткосрочную память (тест запоминания 10 слов) и способность к концентрации внимания (корректурная проба). Состояние мозгового кровообращения оценивали с помощью компьютер¬ной реоэнцефалографии. Результаты. Использование препарата Цефавора способствовало позитивной динамике неврологичес¬кого статуса, улучшению внимания, снижению уровня тревожности, нормализации состояния вегетативной нервной системы и улучшению мозгового кровообращения (пульсового кровенаполнения, венозного оттока, тонуса сосудов). Выводы. Прием препарата Цефавора способствует уменьшению частоты и выраженности жалоб у боль¬ных с психовегетативным синдромом, улучшению внимания, снижению уровня тревожности, улучшению мозго¬вого кровообращения. Objective — to study the efficacy of combined homeopathic medication Cefavora on psycho vegetative syndrome course. Methods and subjects. The study comprised 42 patients with psycho vegetative syndrome. Patients were selected into 3 groups: 1 group comprised patients with I—II stages dyscirculatory encefalopatia against the back¬ground of arterial hypertension; 2 group comprised patients with I—II stages dyscirculatory encefalopatia against the background of cerebral atherosclerosis; 3 group comprised patients with chronic inflammatory impairments of central nervous system (encephalitis, arachnoencephalitis, encephalomyelitis ). Patients were aged 23—55 years. Psycho vegetative syndrome diagnostics was based on active investigations of polysystemic vegetative impairments and somatic pathology denial. Investigation of vegetative sphere included vegetative tonus determination (Vein's «Questionnaire for vegetative impairments detection», Kerdo's index) and activity vegetative provision (clinoortho- static test). The short-termed memory (test to remember 10 words) and attention concentration ability (correction test) were studied. Cerebral blood flow state was assessed by means of computed rheoencephalography. Results. Cefavora application demonstrated positive dynamics on neurological status, attention concentration ability, anxiety level decrease, vegetative nervous system normalization, improvement of cerebral blood flow (pulse blood filling, venous outflow, vessels tonus). Conclusions. Cefavora has a positive effect on complains frequency and manifestations, attention concentra¬tion improvement, anxiety level decrease, improvement of cerebral blood flow.
Keywords: психовегетативний синдром
церебральна гемодинаміка
лікування
Цефавора
психовегетативный синдром
церебральная гемодинамика
лечение
Цефавора
psycho vegetative syndrome
cerebral hemodynamics
treatment
Cefavora
ISSN: 1998-4235
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1893
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vegetativus.pdf154,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.