Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19023
Title: Morphological changes in rat liver structure during central deprivation of lutheinizing hormone synthesis at 365th day of experiment
Authors: Rud, M. V.
Shepitko, V. I.
Stetsuk, Ye. V.
Akimov, O. Ye.
Рудь, Марія Володимирівна
Шепітько, Володимир Іванович
Стецук, Євген Валерійович
Акімов, Олег Євгенович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Morphological changes in rat liver structure during central deprivation of lutheinizing hormone synthesis at 365th day of experiment / M. V. Rud, V. I. Shepitko, Ye. V. Stetsuk, O. Ye. Akimov // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т. 2 (165). – С. 151–155.
Abstract: Macrophages play a central role in both tissue homeostasis and inflammation. Understanding the origin, development and involvement of tissue-resident macrophages in the regulation of homeostatic processes is fundamental to the development of future intervention strategies to modulate macrophage functions in specific areas. Resident liver macrophages include Kupffer cells, which together with sinusoidal cells and Ito cells form a significant population of non-parenchymal, antigen-presenting cells. The androgen / androgen receptor (AR) interaction plays a role in the development of the liver in the embryonic stage, the maximum dimorphism of the effects of androgen / AR occurs after puberty due to the activity of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Quercetin effect on the inflammatory process is explained by the blockade of the lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism, reduced synthesis of leukotrienes. The aim of our study was to determine the qualitative and quantitative changes in Kupffer cells during chemical castration of male rats of central origin, which was caused by the introduction of a solution of triptorelin acetate. And also to elucidate the results of the quercetin action on antigen-presenting liver cells on the background of the effects caused by the use of triptorelin solution. The experiments were performed on 30 adult male white rats. Rats were divided into 3 groups: control (10), experimental 1 (10) and experimental 2 (10). Animals from experimental group 1 were injected subcutaneously with triptorelin acetate at a dose of 0.3 mg of active substance per kg of body weight. Animals from experimental group 2 received triptorelin acetate in the same dosage and quercetin 100 mg per kg body weight 3 times a week. Changes in the liver of animals from group 1 occur on cellular and subcellular levels, causing minor venous stasis, erythrocyte sludge and macrophage infiltration. Concomitant oral administration of quercetin minimizes structural and morphological changes in rat liver tissue by increasing the antioxidant protection of liver tissue.
Макрофаги відіграють центральну роль у тканинному гомеостазі та запаленні. Розуміння походження, розвитку та участі макрофагів, що є резидентними для тканин, у регуляції гомеостатичних процесів є основоположним для розробки майбутніх стратегій втручання для модуляції функцій макрофагів у певних ділянках. Резидентні макрофаги печінки включають клітини Купфера, які разом із синусоїдними клітинами та клітинами Іто утворюють значну популяцію непаренхімних, антигенпрезентуючих клітин. Взаємодія андроген/андрогенний рецептор відіграє роль у розвитку печінки в ембріональній стадії, максимальний диморфізм ефектів настає після статевого дозрівання за рахунок діяльності гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі. Вплив кверцетину на запальний процес пояснюється блокадою ліпоксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, зниженням синтезу лейкотрієнів. Метою нашого дослідження було визначення якісних та кількісних змін у клітинах Купфера при хімічній кастрації самців щурів центрального походження, яка була спричинена введенням розчину триптореліну ацетату. А також визначення результатів дії кверцетину на антигенпрезентуючі клітини печінки на тлі ефектів, викликаних використанням розчину триптореліну. Експерименти проводили на 30 дорослих самцях білих щурів. Щурів розділили на 3 групи: контрольну (10), дослідну 1 (10) та дослідну 2 (10). Тваринам 1 дослідної групи вводили підшкірно триптореліну ацетат у дозі 0,3 мг діючої речовини на кг маси тіла. Тварини 2 дослідної групи отримували триптореліну ацетат у такому ж дозуванні та кверцетин 100 мг на кг маси тіла 3 рази на тиждень. Відмічені зміни в печінці тварин 1 групи на клітинному та субклітинному рівнях, а також у гемомікроциркуляторних судинах, що призвели до незначного венозного застою, сладжу еритроцитів та інфільтрації макрофагами. Одночасне пероральне застосування кверцетину мінімізує структурні та морфологічні зміни в тканині печінки щурів від окисного пошкодження, спричиненого ін’єкцією триптореліну, за рахунок підвищення антиоксидантного захисту тканин печінки.
Keywords: resident macrophages
liver
triptorelin acetate
rats
quercetin
печінка
резидентні макрофаги
щури
триптореліну ацетат
кверцетин
UDC: 616.36:612.018:599.323.4:612.08
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-2-2-165-151-155
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19023
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 2 (165)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
morphological_changes_in_rat_liver_structure_during_central_deprivation.pdf379,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.