Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19104
Title: Особливості змін деяких показників системи гемостазу у хворих на хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу в стадії декомпенсації та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою
Other Titles: The Peculiarities of Some Indices of Hemostasis System Changes in the Patients with Chronic Cor Pulmonale of Broncho-Pulmonary Genesis during Decompensation Stage and in Conditions of its Comorbidity with Hypertensive Disease
Authors: Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Треумова, Світлана Іванівна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Савчук, Т. А.
Petrov, Ye. Ye.
Burmak, Yu. G.
Treumova, S. I.
Ivanytska, T. A.
Savchuk, T. A.
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Citation: Особливості змін деяких показників системи гемостазу у хворих на хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу в стадії декомпенсації та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою / Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, С. І. Треумова, Т. А. Іваницька, Т. А. Савчук // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 1 (35). – С. 144–149.
Abstract: Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), як багатокомпонентне респіраторне захворювання, на сьогоднішній день є однією з провідних проблем охорони здоров’я, при цьому констатується прискорене зростання поширеності ХОЗЛ, що спостерігається в усьому світі. ХОЗЛ є провідною причиною розвитку хронічного легеневого серця (ХЛС), наявність котрого визначає несприятливий результат - за летальністю хвороба посідає третє місце, поступаючись лише артеріальній гіпертензії (АГ) та ішемічній хворобі серця. Роботи останніх років доводять несприятливий, обтяжуючий вплив на перебіг ХОЗЛ коморбідної патології і, перш за все, патології серцево-судинної системи - саме кардіоваскулярні причини призводять до летального наслідку майже у 25% таких хворих, що підкреслює також і медико-соціальну значущість цієї проблеми. Серед найбільш поширеної коморбідної з ХОЗЛ патології серцево-судинної системи є гіпертонічна хвороба (ГХ) - вона посідає провідне місце, а їхнє поєднання може сягати 75%. Наявність викладеного вище передбачає більш детальне вивчення різноманітних патогенетичних механізмів, що залучені до формування означеної коморбідної патології, із визначенням диференційованих підходів до діагностики і лікування у випадках порушення системної кардіогемодинаміки.
The purpose of the study is to research and analyze the peculiarities of some indices of hemostasis system changes and define their possible role in the formation of a vascular lesion in the patients with chronic cor pulmolale of broncho-pulmonary genesis during decompensating stage and in conditions of its comorbidity with hypertensive disease.
Keywords: хронічне легеневе серце
гіпертонічна хвороба,
коморбідність
система гемостазу
chronic cor pulmonale
hypertensive disease
comorbidity
hemostasis system
UDC: 616.24:616.12-008.331.1
DOI: 10.26693/jmbs07.01.144
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19104
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hemostasis.pdf257,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.