Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19131
Title: Встановлення взаємозв’язків між властивостями ротової рідини і станом органів порожнини рота у підлітків, хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів
Other Titles: Establishing relationships between the properties of oral fluid and the condition of the oral cavity in adolescents with type 1 and type 2 diabetes
Authors: Хміль, Олена Всеволодівна
Каськова, Людмила Федорівна
Хміль, Дмитро Олександрович
Сілкова, Олена Вікторівна
Янко, Наталія Валентинівна
Новікова, Світлана Чеславна
Khmil, Olena Vsevolodivna
Kaskova, Luidmyla Fedorivna
Khmil, Dmytro Oleksandrovych
Silkova, Olena Viktorivna
Yanko, Nataliia Valentinivna
Novikova, Svitlana Cheslavna
Issue Date: 2022
Publisher: Перспективи та інновації науки
Citation: Встановлення взаємозв’язків між властивостями ротової рідини і станом органів порожнини рота у підлітків, хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів / О. В. Хміль, Л. Ф. Каськова, Д. О. Хміль [та ін.] // Перспективи та інновації науки. – 2022. – № 10 (15). – С. 594–603.
Abstract: В юнацькому віці серед хвороб ендокринної системи одне з провідних місць займає цукровий діабет. У підлітків він має більш агресивний перебіг і характеризується значною демінералізацією твердих тканин зубів, прогресуючою деструкцією тканин пародонту, значним погіршенням гігієни ротової порожнини та толерантністю до лікування. Метою дослідження було визначення властивостей ротової рідини у підлітків, хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів, що є актуальним в стоматологічній практиці сьогодення. За для досягнення мети обстежено 26 підлітків 11 - 16 років з цукровим діабетом 1 типу і 12 підлітків такого ж віку з метаболічним синдромом та цукровим діабетом 2 типу, в яких оцінювали біохімічні показники ротової рідини та стоматологічний статус. Також оглянуті 10 підлітків без будь-якої соматичної патології. Були вивчені показники швидкості слиновиділення, в’язкості ротової рідини, визначалася інтенсивність каріозного процесу та ступінь тяжкості запального процесу в тканинах пародонту. Встановлено, що зниження рН ротової рідини опосередковано впливає на зменшення ремінералізуючого потенціалу, що прискорює розвиток карієсу та його ускладнень. Погана гігієна порожнини рота, підвищення концентрації іонів водню у ротовій рідині, занизька швидкість слиновиділення, а також прискорення утворення зубних нашарувань негативно впливають на ясеневий край про що свідчать високі показники індексу РМА у хворих на діабет підлітків. Тобто, активується розвиток і формування запальних та запально- деструктивних хвороб у тканинах пародонту хворих підлітків. Доведена закономірність між погіршенням усіх досліджуваних показників гомеостазу ротової порожнини та формуванням патологічних станів у ній. Зроблено висновок про раннє виявлення змін реологічних властивостей ротової рідини у хворих, що необхідно для швидкого запобігання впливу негативних факторів на органи порожнини рота і яке може допомогти у розробці та проведенні ефективних лікувальних і профілактичних заходів у цього контингенту обстежених. Підтверджено значення ротової рідини, у підтримці гомеостазу організму та ротової порожнини. Отже, існує потреба у комплексному підході до визначення характеру та обсягу лікувально-профілактичних заходів у підлітків із цукровим діабетом та метаболічним синдромом.
In adolescence, among the diseases of the endocrine system, one of the leading places is diabetes (DM). In adolescents, it has a more aggressive course and is characterized by significant demineralization of hard dental tissues, progressive destruction of periodontal tissues, significant deterioration of oral hygiene, and tolerance to treatment. The aim of the study was to determine the rheological properties of saliva in adolescents with type 1 and type 2 diabetes, which is relevant in dental practice today. To achieve this goal, 26 adolescents with type 1 diabetes 11 - 16 years and 12 adolescents of the same age with metabolic syndrome and type 2 diabetes were examined. We also examined 10 adolescents without any somatic pathology, in which the biochemical parameters of oral fluid and dental status were assessed. Indicators of the rate of salivation, viscosity of oral fluid were studied, the intensity of the carious process and the severity of the inflammatory process in periodontal tissues were determined. Thus, lowering the pH indirectly causes a decrease in the remineralizing potential of oral fluid, which accelerates the development of caries and its complications. Poor oral hygiene, increased concentrations of hydrogen ions in the oral fluid, low rate of salivation, and accelerated formation of dental plaque adversely affect the gingival margin, as evidenced by the PMA index in adolescents with diabetes. That is, the development and formation of inflammatory and inflammatorydestructive diseases in the periodontal tissues of patients is activated. There is also a clear pattern between the deterioration of all studied indicators of oral homeostasis and the formation of pathological conditions in it. It is concluded that early detection of changes in the rheological properties of oral fluid in adolescents with diabetes, which is necessary to quickly prevent the impact of adverse factors on the oral cavity and which can contribute to the development and implementation of effective treatment and prevention measures in adolescents with diabetes of both types. The importance of oral fluid in maintaining homeostasis of the body and oral cavity has been confirmed. Thus, there is a need for a comprehensive approach to determining the nature and scope of treatment and prevention measures in adolescents with diabetes and metabolic syndrome.
Keywords: підлітки
цукровий діабет
ротова рідина
adolescents
diabetes
oral fluid
UDC: 616.379-008.64:616.31-053.6
DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-10(15)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19131
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vstanovlennya_vzaEmozvyazkIv.pdf246,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.