Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19242
Title: Складний клінічний випадок вузликового поліартеріїту крізь призму ураження нирок
Other Titles: A complex clinical case of polyarteritis nodosa through the prism of kidneys
Authors: Ярмола, Тетяна Іванівна
Бевзенко, Тетяна Борисівна
Ткаченко, Лідія Афанасіївна
Талаш, Вікторія Володимирівна
Пустовойт, Ганна Леонідівна
Yarmola, T. I.
Bevzenko, T. B.
Tkachenko, L. A.
Talas, V. V.
Pustovoyt, A. L.
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Aluna
Citation: Складний клінічний випадок вузликового поліартриту крізь призму ураження нирок / Т. І. Ярмола, Т. Б. Бевзенко, Л. А. Ткаченко [та ін.] // Wiadomości Lekarskie. – 2018, tom LXXI, nr 2, cz II. – P. 436–442.
Abstract: Вузликовий поліартеріїт (ВП)є хронічним системним васкулітом, що характеризується імунозапальним, некротизуючим ураженням стінок вісцеральних і периферичних артерій середнього та дрібного калібру, з утворенням аневризм судин і вторинним ураженням органів і систем. Пошкоджуватися можуть всі судини (артерії, вени та капіляри) або процес може обмежитись переважно судинами однієї системи, при цьому клінічна симптоматика залежить від калібру та локалізації уражених судин. Різний ступінь ураження, різні комбінації і послідовність, компенсаторні можливості судинних розладів тривалий час можуть маскувати клінічну картину, хоча ранні патоморфологічні зміни мають достатньо виражений характер. У статті ми наводимо клінічне спостереження за пацієнтом з пізньою стадією вузликового поліартеріїту, яке демонструє поліморфізм клінічних синдромів та необхідність застосування сучасних методів діагностики і проведення своєчасного лікування для зменшення частоти летальних наслідків.
Polyarteritis nodosa is a chronic systemic vasculitis, characterized by the autoimmune, necrotising lesion of the walls of the small- and medium-bore visceral and peripheral arteries, resulting in vessel aneurysms and the secondary degeneration of organs and systems. All types of vessels (arteries, veins, capillaries) can be affected or, alternatively, the process can be limited predominantly to the vessels of one system, the clinical symptoms depending on the bore and location of the affected vessels. Varying degrees of the lesion, varying combinations and sequencing, the compensation abilities of the vessel disorders can blur the clinical picture, even though early pathomorphological changes are quite pronounced. The article presents the clinical case of a later stage of polyarteritis nodosa, which demonstrates the polymorphism of clinical symptoms and the necessity of applying modern diagnostic methods and a timely treatment with a view to reducing the frequency of fatal outcomes.
Keywords: вузликовий поліартеріїт
системний васкуліт
аневризми
нефрит
polyarteritis nodosa
systemic vasculitis
aneurysms
nephritis
ISSN: 0043-5147
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19242
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_complex_clinical_case_of_polyarteritis_nodosa.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.