Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19486
Title: Досвід впровадження науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології
Other Titles: Experience in the implementation of scientific and research works of students at the department of microbiology, virology and immunology
Authors: Полянська, Валентина Павлівна
Звягольська, Ірина Миколаївна
Дерев’янко, Тетяна Василівна
Федорченко, Віра Іванівна
Polianska, V.
Zviagolska, I.
Derevianko, T.
Fedorchenko, V.
Issue Date: 2022
Citation: Досвід впровадження науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології / В. П. Полянська, І. М. Звягольська, Т. В. Дерев’янко, В. І. Федорченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX Каришинські читання), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 182–185.
Abstract: Перебудова медичної галузі нерозривно пов’язана з впровадженням у систему медичної освіти нових освітніх стандартів щодо організації та ефективності освітнього процесу, направлених на підготовку конкурентноспроможного фахівця на ринку праці. Cучасний фахівець повинен досконало володіти інноваційними технологіями, бути спроможним швидко і адекватно реагувати на досягнення сучасної медичної науки, бути здатним до ефективної роботи на рівні світових стандартів, бути готовим до безперервності освіти і самоосвіти, до соціальної і професійної мобільності. Тому, на кожному етапі навчання необхідно у здобувачів вищої медичної освіти розвивати творче мислення, вміння пошуку, отримання та аналізу інформації, впровадження її у практичну діяльність.
Reconstruction of the medical industry is inextricably linked with introducing new educational standards into the medical education system regarding the organization and efficiency of the educational process directed to training of a competitive specialist in the labor market. A modern specialist must perfectly master innovative ones technologies, to be able to quickly and adequately respond to achievements of modern medical science, to be capable of effective work at the level of world standards, be ready for continuity education and self-education, to social and professional mobility. Therefore, on each stage of training is necessary for students of higher medical education to develop creative thinking, the ability to search, obtain and analyze information, its implementation in practical activities.
Keywords: перебудова медичної галузі
науково-дослідницька робота студентів
кафедра мікробіології, вірусології та імунології
reconstruction of the medical
scientific and research industry work of students
department of microbiology, virology and immunology
UDC: 373.5.016:5+378.016:5](062) М 34
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19486
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dosvid_vprovadgenna.pdf833,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.