Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19510
Title: Розвиток цифрової компетентості викладачів в медичному університеті
Other Titles: Development of educators’ digital competence at medical university
Authors: Бублій, Тетяна Дмитрівна
Костиренко, Олексій Петрович
Ганчо, Ольга Валеріївна
Чумак, Юлія Вікторівна
Bublij, T. D.
Kostyrenko, O. P.
Hancho, O. V.
Chumak, Yu. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Розвиток цифрової компетентості викладачів в медичному університеті / Т. Д. Бублій, О. П. Костиренко, О. В. Ганчо, Ю. В. Чумак // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 180–183.
Abstract: В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги, користуючись системою Internet. Саме тому питання формування цифрової компетенції посіло ключове місце. Мета статті – пошук інноваційних стратегій розвитку цифрової компетентності викладачів медичного університету. Для того, щоб науково-педагогічному працівнику пристосуватись до сучасного інформаційного суспільства, потрібно постійно змінюватись і заново вчитися. Формування нових організаційних цінностей і норм електронної освіти вимагають додаткових часових, фізичних, матеріальних ресурсів. В університеті вже 5 років функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти Полтавського державного медичного університету, основним завданням якого є створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників, організація цифрового простору та перехід роботи на якісно новий рівень. На нашу думку, навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти потребує удосконалення, зокрема в питанні цифрової компетентності, оновлення ідеології щодо організації та контролю роботи професорсько-викладацького колективу. Велику роль у створенні необхідних умов праці у сучасному освітньому середовищі грає бібліотека, яка намагається поєднувати традиційне обслуговування та сучасні інформаційні технології. Також дуже важливим є створення, адміністрування і модерація репозитарію Полтавського державного медичного університету. Веб-сайт університету організований таким чином, що дозволяє співробітникам та усім бажаючим легко та зручно ним користуватися. Таким чином, сьогодні важливо підготувати сучасних науковців, педагогів і керівників до роботи в нових умовах, використання широкого спектру можливостей інноваційних цифрових технологій та навчити їх передавати творче та критичне використання цих цифрових технологій.
As the situation in the world is extremely fluid, university educators must be ready and able to provide all educational, informational, consulting services using the Internet system. That is why the issue of the digital competence development is of a great importance. The purpose of this article is to highlight innovative strategies to promote the development of digital competence of medical university educators. In order to meet the demands of the modern informational society, it is critical to be responsive to the latest require ments and keep on learning. The formation of new organizational values and norms of electronic education require additional time, physical, and material resources. The main mission of methodological department of education quality assurance at the Poltava State Medical University established 5 years ago is to create conditions for educators to update their digital and methodological levels by organizing the digital space and moving work to qualitatively new standards. The matter of improving digital competence is of particular importance, as well as an updating the ideology regarding the organization and control of the teaching staff work. The University Library also contributes much in creating the modern educational environment. The library personnel try to combine traditional service and the latest information technologies. The creation, administration and moderation of the Poltava State Medical University repository are also very important. The university website is organized in such a way that it allows educators and students to use it easily and conveniently. Thus, today it is essential to train modern scientists, teachers, and managers to meet new demands, use a wide range of possibilities of innovative digital technologies and teach them to convey creative and critical use of these digital technologies.
Keywords: цифрова компетентність
викладачі медичного університету
digital competence
educators medical university
UDC: 378.147:61:004
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077–1096.22.3.4.180
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19510
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
development_educators_digital_competence.pdf106,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.