Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19526
Title: Зміна показників резистентності емалі в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції
Other Titles: Изменение показателей резистентности эмали у детей с разной частотой заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями
Changes in the indicators of enamel resistance in children with different incidence of acute respiratory viral infections
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Павленкова, Оксана Сергіївна
Амосова, Людмила Іванівна
Новікова, Світлана Чеславна
Янко, Наталія Валентинівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Павленкова, Оксана Сергеевна
Амосова, Людмила Ивановна
Новикова, Светлана Чеславна
Янко, Наталия Валентиновна
Kaskova, L. F.
Pavlenkova, O. S.
Amosova, L. I.
Novikova, S. Ch.
Yanko, N. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зміна показників резистентності емалі в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції / Л. Ф. Каськова, О. С. Павленкова, Л. І. Амосова [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79–80). – С. 120–123.
Abstract: Захворювання карієсом має характер патологічного процесу твердих тканин зубів. Причин виникнення даної нозологічної одиниці нараховують близько 400. Однією з основних є зниження стійкості емалі зубів до впливу кислот органічного ряду, продуцентами яких є мікроорганізми і подальшого розвитку карієсу. Але виникнення процесу демінералізації залежить від значної кількості, як загальних, так і місцевих чинників. Метою роботи було вивчення показників тесту емалевої резистентності (ТЕР) і клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі (КВШРЕ) в дітей, які часто хво-ріють на ГРВІ через 5 років після проведення профілактичних заходів.Матеріали і методи дослідження. Оглянули 80 дітей віком 11-12 років, які 5 років тому перебували під нашим спостереженням та розподілені на 4 групи. Результати дослідження. Під час першого визначення ТЕР-тесту у дітей 2,3 і 4 груп визначили, що структурно-функціональна резистентність емалі знаходиться в межах 3-х балів, що характеризує дещо гірший результат, ніж у практично здорових дітей, які мали результат 1,85±0,15 бала. Подальші дослідження мали таку ж ситуацію, діти 4 групи отримали кращий результат серед часто хворіючих. Клінічне визначення швидкості ремінералізації емалі відображає таку ж тенденцію, як попередній показник. Результати дослідження через 2 і 5 років майже не відрізнялися, оскільки діти вже не мали такого контролю з нашого боку. Діти 2 групи, яким була призначена лише гігієна порожнини рота мали найгірші показники - 3,25±0,23 дні (через 2 роки) і 3,24±0,21 дні (через 5 років), найкращим серед часто хворіючих дітей був результат у 4 гру-пі, у яких з часом підвищилася швидкість ремінералізації емалі - 2,53±0,21 дні (через 2 роки) і 2,73±0,22 дні (через 5 років).Обстеження через 5 років показало, що відсутність систематичних оглядів, контролю гігієни та вживання запропонованих нами лікувально-профілактичних комплексів призводять до початкових результатів, які відповідали низькому значенню. Висновок. Систематичне виконання заходів профілактики та застосування препаратів, які містять кальцій, покращує мінералізуючі властивості ротової рідини, що призводить до підвищення емалевої резистентності в дітей 3 і 4 груп. Особливо це помітно в 4 групі дітей під час другого обстеження, що дає можливість застосовувати запропонований комплекс для підвищення резистентності твердих тканин зубів.
Dental caries is one of the most prevalent diseases affecting hard dental tissues. Dental caries is also known as multifactorial polyetiological disease. Out of 400 possible causes of caries, the decrease in the resistance of tooth enamel to the influence of organic acids produced by microorganisms is known as a leading cause. The occurrence of the demineralization process depends on a significant number of both general and local factors.The aim of the work was to study the parameters of the enamel resistance test and the clinical determination of the enamel remineralisation rate in children who often suffer from SARS in 5 year follow-up period after their receiving preventive measures.Subjects and methods. The study involved 80 children aged from 11 to 12 years who were under our observation 5 years ago who then were examined and divided into 4 groups.Results. Following the first TER test in children of groups 2, 3 and 4, we have determined that the structural and functional resistance of dental enamel is within 3 points that points out a slightly worse result than in healthy children, who has 1.85 ± 0.15 points. Further studies demonstrate the same situation, and the children of group 4 show the best result among those who are especially susceptible to acute respiratory Актуальні проблеми сучасної медициниТом 22, Випуск3-4 (79-80)123viral infections. Clinical assessment of the enamel remineralisation rate reveals the same trend as the previous indicator.The results obtained after 2 and 5 years demonstrate no significant difference, because the children no longer had such control from our side. Children of group 2, who follow the prescribed only oral hygiene practice, demonstrate the worst results: 3.25±0.23 days (after 2 years) and 3.24±0.21 days (after 5 years), the best result among the children especially susceptible to the respiratory infections is in group 4, in which the speed of enamel remineralisation increased over time 2.53±0.21 days (after 2 years) and 2.73±0.22 days (after 5 years).The examination in 5 years has demonstrated that the lack of regular dental check-ups, hygiene control and the use of the treatment and prevention complexes we recommended lead to initial results that corre-sponded to a low value.Conclusion. Strong adherence to dentist’s advice, keeping on the preventive practice and the use of cal-cium-containing medicines improves the mineralizing properties of oral fluid that leads to an increase inenamel resistance in children of groups 3 and 4. This is especially noticeable in the 4th group of children during the second examination that enables us to recommend this complex in order to increase the resistance of the hard dental tissues
Keywords: карієс
діти
гострі респіраторно-вірусні інфекції
резистентність емалі
тест
кариес
дети
острые респираторно-вирусные инфекции
резистентность эмали
тест
caries
children
acute respiratory viral infections
enamel resistance
test
UDC: 616.314.13:616.9-053
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.22.3.4.120
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19526
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmina_pokaznykiv_rezystentnosti_emali_v_ditey.pdf335,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.