Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19531
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГутовська, Ірина Олексіївна-
dc.contributor.authorВодоріз, Ярослав Юрійович-
dc.contributor.authorКуроєдова, Віра Дмитрівна-
dc.contributor.authorHutovska, I. O.-
dc.contributor.authorVodoriz, Y. Y.-
dc.contributor.authorKuroiedova, V. D.-
dc.date.accessioned2022-12-06T11:53:54Z-
dc.date.available2022-12-06T11:53:54Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationГутовська І. О. Співвідношення скелетних кутових показників пацієнтів із глибоким прикусом та профілем м'яких тканин обличчя / І. О. Гутовська, Я. Ю. Водоріз, В. Д. Куроєдова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 114–116.uk_UA
dc.identifier.issn2077-1096 (print)-
dc.identifier.issn2077-1126 (online)-
dc.identifier.urihttp://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19531-
dc.description.abstractОднією з найважливіших цілей лікування в сучасній ортодонтії є повноцінна функція та задо- вільна гармонізація привабливості обличчя. Ортодонти покладаються на впровадження об'єктивних вимірювань, щоб скласти план лікування та оцінити його результати. Тому важливо з'ясувати зв'язок між суб'єктивною оцінкою привабливості обличчя на основі фотографій та об'єктивними вимірюваннями. Матеріали та методи. Проводився аналіз за допомогою сертифіко- ваної комп'ютерної програми для лікарів-ортодонтів Audax Ceph 6,0. Всього досліджено 15 телере- нтгенограм пацієнтів, з яких 7 (48,3 %) чоловічої статі і 8 (51,7 %) жіночої. Вік пацієнтів складав від 12 до 33 років. В усіх пацієнтів рестроспективно було діагностовано патологію прикусу у вертика- льній площині. Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою комп'ютерної програми IBM SPSS Statistics 22. Для з'ясування статистичної достовірності проводився однофакторний ди- сперсійний аналіз ANOVA. Результати та їх обговорення. Проаналізувавши телерентгенограми було визначено ступінь тяжкості вертикальних аномалій. Показник Bjork варіювався в межах 375 до 400. При статистичному дослідженні було з'ясовано що даний показник не залежить від статі (p=0.5), але залежить від типу патології. Показник Over Bite варіювався в межах від -7 до 10. Було встановлено залежність цього показника від статі (р=0.040). В 43% випадків цей показник в нормі у осіб чоловічої статі, в той час як у жінок у всіх випадках спостерігається відхилення від норми. По- казник NL-NSL не залежить від статті та виду патології (р=0.5) в обох випадках. Показник ML-NSL не залежить від статі (р=0.8), однак у 86% спостерігається відхилення від норми цього показника при глибокому прикусі. В той час, як при глибокому різцевому перекритті цей показник відхиляєть- ся від норми в 12,5% випадків (р=0.002). Висновки. Таким чином, основуючись на даних отриманих в ході аналізу телеренгенограм пацієнтів з вертикальною аномалією прикусу (глибоким прикусом та глибоким різцевим перекриттям) в комп'ютерній ортодонтичній програмі Audax Ceph, з'ясовано: при глибокому різцевому перекритті показник Bjork завжди залишається в межах норми, в той час як при глибокому прикусі майже завжди змінюється в патологічний бік.uk_UA
dc.description.abstractOne of the most important tasks in the modern orthodontics is to achieve complete function and satisfactory harmonization of facial appearance. Orthodontists rely on the implementation of objective measurements to develop a treatment plan and evaluate its results. Therefore, it is important to clarify the relationship between subjective ratings of facial attractiveness based on photographs and objective measurements. Materials and methods. The analysis was carried out using the certified software for orthodontists Audax Ceph 6.0. A total of 15 cephalograms of patients were examined. The participants included 7 (48.3%) men and 8 (51.7%) women aged from 12 to 33 years. All patients had occlusion pathology in the vertical plane diagnosed retrospectively. Statistical data processing was carried out using special software IBM SPSS Statistics 22. To find out the statistical significance, one-way analysis of variance ANOVA was carried out. Results and discussion. Having analyzed cephalograms, the degree of severity of vertical anomalies was determined. The Bjork index varied from 375 to 400. Statistical research revealed that this indicator does not depend on the sex (p=0.5), but depends on the type of pathology. The Over Bite index varied from 7 to 10. We have found the dependence of this index on the sex (p=0.040). In 43% of cases, this index is detected to be normal in men, while in women there is a deviation from the normal in all cases. The NL-NSL index does not depend on the sex and the type of pathology (p=0.5) in both cases. The ML-NSL indicator does not depend on the sex (p=0.8), however, in 86% of cases, this index deviates from the normal in the individuals with overbite. While in cases of deep incisor overbite, this indicator deviates from the normal in 12.5% of the participants (p=0.002). Conclusion. Thus, based on the data obtained by cephalograms of patients with a vertical bite anomaly (deep bite and deep incisor overlap) in the orthodontic software Audax Ceph, we have revealed that the Bjork index always remains within the normal range in patients with deep incisor overbite, however, almost always pathologically changed in patients with a deep bite.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectтелерентгенорамаuk_UA
dc.subjectAudax Cephuk_UA
dc.subjectглибокий прикусuk_UA
dc.subjectOver Biteuk_UA
dc.subjectстатистичні дослідженняuk_UA
dc.subjectteleX-rayuk_UA
dc.subjectAudax Cephuk_UA
dc.subjectdeep biteuk_UA
dc.subjectOver Biteuk_UA
dc.subjectstatistical studiesuk_UA
dc.titleСпіввідношення скелетних кутових показників пацієнтів із глибоким прикусом та профілем м'яких тканин обличчяuk_UA
dc.title.alternativeRelationship between skeletal angular parameters in patients with overbite and profile of their facial soft tissuesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doi10.31718/2077-1096.22.3.4.114-
dc.subject.udc[616.314-089.23/.25uk_UA
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spividnoshenny_skeletnyx.pdf112,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.