Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19532
Title: Кореляції скелетних кутових показників щелеп з характеристиками положення різців та профілю м'яких тканин обличчя у ортодонтичних пацієнтів
Other Titles: Correlations between skeletal angular indicators of the jaws, characteristics of incisal position and profile of soft facial tissues in orthodontic patients
Authors: Коробов, Павло Сергійович
Куроєдова, Віра Дмитрівна
Виженко, Євгеній Євгенович
Галич, Людмила Борисівна
Korobov, P. S.
Kuroiedova, V. D.
Vyzhenko, Ye. Ye.
Halych, L. B.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Кореляції скелетних кутових показників щелеп з характеристиками положення різців та профілю м'яких тканин обличчя у ортодонтичних пацієнтів / П. С. Коробов, В. Д. Куроєдова, Є. Є. Виженко, Л. Б. Галич // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 123–126.
Abstract: Оцінка обличчя в профіль є невід'ємною частиною повної ортодонтичної діагностики. Ступінь лабі- ального нахилу осей коронок різців у співвідношенні з цефалометричнимим і лицевими показниками є особливо важливими елементами в ортодонтичому лікуванні з метою досягнення естетичного та природного вигляду обличчя. Мета дослідження: встановити особливості кореляційних зв'язків скелетних кутових показників щелеп з характеристиками положення різців та профілю м'яких тканин обличчя ортодонтичних пацієнтів. Матеріали та методи. За допомогою апарату Veraviewepocs 3D, Моріта (Япония) 60 пацієнтам з різними патологіями прикусу віком від 11 до 39 років зроблено телерентгенограми, чоловіків всього 29 (48,3 %), жінок 31 (51,7 %). За допомогою ліцензованої програми для цефалометричного аналізу «Audax Ceph 6.0» були проаналізовані насту- пні показники: скелетні сагітальні кути SNA, SNB, ANB. Скелетні вертикальні кути: NL-NSL, MLNSL, NL-ML. Денто-альвеолярні параметри: +1/NL, +1/NA, -1/ML, -1/NB, +1/-1. ІЦефалометричні по- казники м'яких тканин та профілю обличчя: Gl'Sn'Pog', Nasolabial angle, Ls'-E-line, Li'-E-line. Оцінка кореляцій проведена в ліцензійному пакеті "IBM SPSS Statistics 23" з використанням непараметрич- ної статистики Спірмена. Результати дослідження та їх обговорення. Як у чоловіків, так і у жінок найбільшу кількість співвідношень з дентальними та профілометричними показниками має кут ANB. В обох випадках найвищий ступінь кореляції кут ANB має з кутом профілю обличчя Gl'Sn'Pog'. У чоловіків рівень значущості ANB до Gl'Sn'Pog' становить (r=-0,796,p=0,000), для жінок (r=-0,771, p=0,000). Це вказує на значний вплив скелетної патології на тип профілю та естетику обличчя.
Assessment of a face in profile is an integral part of a complete orthodontic diagnosis. The degree of labial inclination of the axes of the incisal crowns in relation to cephalometric and facial indicators are particularly important elements in orthodontic treatment in order to achieve an aesthetic and natural appearance of the face. The purpose of this study is to establish the peculiarities of the correlations between the skeletal angular parameters of the jaws, the characteristics of the incisal position, and the profile of the soft facial tissues of orthodontic patients. Participants and methods. Using the Veraviewepocs 3D device, Morita (Japan), 60 patients (29 men (48.3%) and 31 women (51.7%) with various occlusal pathologies aged from 11 to 39 years underwent teleradiograms. Using the licensed program for cephalometric analysis "Audax Ceph 6.0", the following indicators were analyzed: skeletal sagittal angles SNA, SNB, ANB. Skeletal vertical angles: NL-NSL, ML-NSL, NL-ML. Dento-alveolar parameters: +1/NL, +1/NA, -1/ML, -1/NB, +1/-1. Cephalometric indicators of soft tissues and facial profile: Gl'Sn'Pog', Nasolabial angle, Ls'-E-line, Li'-E-line. Correlations were evaluated in the IBM SPSS Statistics 23 license package using Spearman's nonparametric statistics. Results and discussion. Both men and women show that the ANB angle has the largest number of correlations with dental and profilometric indicators. In both cases, the angle ANB has the highest degree of correlation with the face profile angle Gl'Sn'Pog'. In men, the level of significance of ANB to Gl'Sn'Pog' is (r=-0.796, p=0.000), for women this index is r=-0.771, p=0.000. This indicates a significant influence of skeletal pathology on the type of the profile and facial aesthetics.
Keywords: зубощелепна аномалія
телерентгенограма
цефалометрія
профіль обличчя
нахил різців
malocclusion
telerentgenogram
cephalometry
facial profile
inclination of incisors
UDC: 616.715/.716.а-072
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.22.3.4.123
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19532
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korelyciy_skeletnyx.pdf144,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.