Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19584
Title: Подагрична нефропатія: вибір стартової терапії у коморбідного пацієнта
Other Titles: Gout nephropathy: choice of initial therapy in a comorbid patient
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Ткаченко, Максим Васильович
Бабаніна, Марина Юріївна
Волченко, Григорій Вілійович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Кир'ян, Олена Анатоліївна
Zhdan, V. M.
Tkachenko, M. V.
Babanina, M. Yu.
Volchenko, G. V.
Kitura, Ye. M.
Kyrian, O. A.
Issue Date: 19-Oct-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Подагрична нефропатія: вибір стартової терапії у коморбідного пацієнта = Gout nephropathy: choice of initial therapy in a comorbid patient / В. М. Ждан, М. В. Ткаченко, М. Ю. Бабаніна, Г. В. Волченко, Є. М. Кітура, О. А. Кир’ян // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 3 (166). –C. 194–205.
Abstract: The increase in the prevalence of gout leads to an increase in the frequency of concomitant diseases associated with a persistent increase in the level of uric acid (UA), the degree of decompensation associated with the frequency of arthritis exacerbations. A complex cascade of events is formed the pathogenetic mechanisms of which are closely related to the progress of each of its components. Ukrainian and international recommendations define the standards for the treatment of gouty arthritis, which provide for the mandatory achievement of the target level of UA in the blood serum. The need for a steady decrease to the target level is justified by the desire to influence the process of UA dissolution, the violation of which leads to the formation of urate crystals with their subsequent deposition in the joint cavity and soft tissues, exacerbation of arthritis and an increase in the probability of an undesirable result. Hypouricemic therapy is a mandatory component of standard drug therapy for patients with gout. The literature provides data on the severe febuxostat advantages over other hypouricemic agents. This work aimed to determine the possibility of obtaining a clinical and laboratory effect in a short time after the start of febuxostat therapy (up to 3 months) in patients with gouty nephropathy who have concomitant pathology. Achieving normouricemia in a patient with gout and comorbidities is essential for controlling the course of gout, preventing new gout attacks, and reducing the threat to life and health caused by comorbidities. Analysis of the use of febuxostat in our patients demonstrated the achievement of target values or a significant reduction in UA levels within 3 months of therapy.
Подагра – одне із найпоширеніших запальних захворювань суглобів, яке нерідко супроводжується коморбідною патологією, найчастіше захворюваннями серцево-судинної системи та метаболічними розладами. Цей факт відображає вплив гіперурикемії та відсутність компенсації порушення пуринового обміну. Більшість дослідників пояснюють відсутність ефективного контролю пуринового обміну при подагрі низькою прихильністю пацієнтів до лікування. Ця ідея призвела до формування концепції недостатнього використання гіпоурикемічної терапії і, як наслідок, до відсутності контролю за перебігом захворювання і можливості запобігти погіршенню загального стану здоров’я пацієнта, що багато в чому обумовлене прогресуванням супутньої патології. Багато ретроспективних досліджень демонструють низьку частоту своєчасного призначення гіпоурікемічної терапії, неефективне дозування, що не дозволяє досягати цільових рівней СК в сироватці крові і ефективно контролювати захворювання. Фебуксостат є ефективним засобом для зниження рівня СК у сироватці крові при цьому захворюванні. У літературі наводяться дані про серйозні переваги фебуксостату над іншими гіпоурикемічними засобами. Метою цієї роботи було визначення можливості отримання клінічного та лабораторного ефекту в короткі терміни після початку терапії фебуксостатом (до 3 місяців) у пацієнтів з подагричною нефропатією, які мають супутню патологію. Проведено дослідження ефективності та безпеки фебуксостату (таблетки по 80 або 120 мг) у хворих на подагру із супутніми захворюваннями. Період спостереження становив 3 місяці, протягом цього часу оцінювали можливість досягнення пацієнтами цільового рівня СК (≤360 мкмоль/л). Цільового рівня СК протягом 1,5 місяця лікування досягли 6 пацієнтів. У 19 (30%) пацієнта рівень СК знизився до ≤360 мкмоль/л через 3 місяці терапії. Загострення подагри відзначені в перші 2 місяці терапії у поодиноких пацієнтів і характеризувалися меншою активністю суглобового синдрому. Відомо, що гіперурикемія – один із основних факторів ризику виникнення ендотеліальної дисфункції, яка, у свою чергу, сприяє розвитку артеріальної гіпертензії та пошкодженню органів-мішеней. Незалежно від АГ, підвищення рівня СК у сироватці крові впливає на клітини ендотелію та гладкої мускулатури судин, призводячи до формування мікросудинного ушкодження нирок. За нашими даними наявність ХХН, ЦД та/або АГ значно знижує швидкість досягнення цільових рівней СК та збільшує частоту нових випадків подагричних атак, кожна з яких посилює вираженість запалення, а також ризик серцево-судинних катастроф та смерті. Досягнення цільового рівня СК у 6 пацієнтів через 1,5 місяці після початку прийому фебуксостату і у чверті хворих після 3 міс. терапії демонструє його потужний гіпоурікемічний ефект, що забезпечує ранню відповідь на лікування.
Keywords: gouty nephropathy
febuxostat
comorbidity
подагрична нефропатія
фебуксостат
коморбідність
UDC: 616.72-002.78-085
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-3-166-194-205
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19584
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (166)
Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gout_nephropathy_choice_of_initial_therapy_in_a_comorbid_patient.pdf552,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.