Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19647
Title: Самостійна робота в системі вищої медичної освіти
Authors: Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Старченко, Іван Іванович
Черняк, Валентина Володимирівна
Проскурня, Сергій Анатолійович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Самостійна робота в системі вищої медичної освіти / Б.М. Филенко, Н. В. Ройко, І. І. Старченко, В. В. Черняк, С. А. Проскурня // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 238–243.
Abstract: В статті розглядається значення самостійної роботи в системі вищої медичної освіти, форми її проведення та методи контролю. Самостійна робота здобувачів освіти призначена не лише для оволодіння знаннями з окремої дисципліни, але й для формування навичок самостійної роботи взагалі, у навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблеми, знаходити конструктивні та оптимальні рішення у кризових ситуаціях, тощо. Специфічними принципами організації самостійної роботи є принципи інтерактивності навчання, розвитку інтелектуального його потенціалу, забезпечення цілісності та безперервності дидактичного циклу навчання. Самостійна робота студентів є одним з найважливіших елементів навчання та виховання в закладі вищої медичної освіти. Застосовування сучасних технологій самостійної роботи студентів із залученням електронних підручників, мультимедійних лекцій та інших засобів показують, що вони дозволяють здобувачам освіти досягати високого рівня знань і формувати у них рівень компетенцій, які необхідні для ефективного здійснення майбутньої професійної діяльності лікаря. Правильна організація самостійної роботи в сучасних умовах має вирішальне значення для створення психологічних та педагогічних умов розвитку інтелектуальної ініціативи, пізнавальної самостійності у навчальній діяльності та формуванні конкурентоспроможності й інших рис особистості майбутнього лікаря. Інтеграція традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій дозволяє суттєво підвищити якість професійної медичної підготовки.
The article considers the importance of independent work in the system of higher medical education, the forms of its implementation and control methods. The independent work of education seekers is intended not only for mastering knowledge in each discipline, but also for the formation of independent work skills in general, in educational, scientific, professional activities, the ability to take responsibility, independently solve problems, find constructive and optimal solutions in crisis situations, etc. The specific principles of organizing independent work are the principles of interactivity of learning, development of its intellectual potential, ensuring the integrity and continuity of the didactic learning cycle. Independent work of students is one of the most important elements of education and upbringing in an institution of higher medical education. The use of modern technologies for students' independent work with the involvement of electronic textbooks, multimedia lectures and other means show that they allow students to achieve a high level of knowledge and form the level of competencies necessary for the effective implementation of the future professional activity of a doctor. The correct organization of independent work in modern conditions is crucial for creating psychological and pedagogical conditions for the development of intellectual initiative, cognitive independence in educational activities and the formation of competitiveness and other personality traits of the future doctor. The integration of traditional teaching methods and modern information technologies allows to significantly improve the quality of professional medical training.
Keywords: навчальний процес
індивідуальна активність
самопідготовка
мотивація
методичне забезпечення
інтернет-ресурси
educational process
individual activity
self-training
motivation
methodological support
Internet resources
UDC: 378.147:61
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19647
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samostiina_robota.pdf345,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.