Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19649
Title: Використання дистанційного навчання як вимушеного освітнього варіанту в сучасних умовах
Authors: Грінько, Руслана Миколаївна
Совгиря, Світлана Миколаївна
Задворнова, Анна Петрівна
Проскурня, Сергій Анатолійович
Прилуцький, Олексій Костянтинович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Використання дистанційного навчання як вимушеного освітнього варіанту в сучасних умовах / Р. М. Грінько, С. М. Совгиря, А. П. Задворнова, С. А. Проскурня, О. К. Прилуцький // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 46–50.
Abstract: Освіта майбутніх лікарів є питанням, потребуючим постійного обговорення, розгляду та нововведень як технологічних так і інформаційних, для удосконалення процесу навчання. Багато років студенти медики вимушені базувати більшу частину своїх знань на літературних джерелах, яких явно недостатньо для формування повної уяви про будову тіла людини та функціональну активність організму. З настанням пандемії COVID-19 та війною освіта почала шукати нових методів навчання та ефективної візуалізації матеріалу.В даній публікації ми освітлюємо проблеми, з якими зіштовхнулися всі навчальні заклади планети, спочатку у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції, а далі виключно освіти в Україні по причині повномасштабного вторгнення російської армії. Поки технології візуалізації розвивались, нових та сучасніших етапів розвитку досягла дистанційна робота, як з пацієнтами в закладах так і зі студентами, а з моменту пандемії при необхідності продовження навчання їх об’єднання стало запорукою успішного продовження роботи та наданні освітніх послуг. Прихід війни під час пандемії змусив тимчасово припинити навчальний процес, для адаптації перед новим, повністю мобільним стартом. В даній роботі нами проаналізовано переваги та недоліки найбільш поширених освітніх платформ. Це необхідно для того, щоб кожен сучасний медичний учбовий заклад та його професорсько-викладацький склад самостійно обирав освітню платформу враховуючи потреби, технічні можливості кафедр та особисті уподобання всіх учасників освітнього процесу.
The education of future doctors is an issue that requires constant discussion, consideration and innovations, both technological and informational, in order to improve the training process. For many years, medical students were forced to base most of their knowledge on literary sources, which are clearly not enough to form a complete idea of the structure of the human body and the functional activity of the body. With the onset of Covid-19 pandemic and war, education began to look for new methods of teaching and effective visualization of material. In this publication, we shed light on the educational problems faced by all educational institutions on the planet, first in connection with the COVID-19 pandemic, and then exclusively in education in Ukraine due to the full-scale invasion of the russian army. While visualization technologies were developing, remote work reached new and more modern stages of development, both with patients in institutions and with students. Since the pandemic, when it is necessary to continue education, this association has become a guarantee for the successful continuation of the work and the provision of educational services. The advent of war during the pandemic temporarily stopped the educational process for adaptation before a new, fully mobile start. In this work, we analyzed the advantages and disadvantages of the most common educational platforms. This is necessary in order for each modern medical educational institution and its teaching staff to independently choose an educational platform, taking into account their own needs, the technical capabilities of the departments and the personal preferences of all participants in the educational process.
Keywords: дистанційна освіта
освітні платформи
наочність
технічні засоби навчання
distance education
educational platforms
visualization
technical means of learning
UDC: 378.147
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19649
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dystanciine_navchannia.pdf338,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.