Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19691
Title: Використання сучасних педагогiчних технологiй для пiдвищення якостi викладання нормальноï фiзiологiï на стоматологiчному факультетi ПДМУ
Authors: Жукова, Марина Юріївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Коковська, Оксана Валеріївна
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Жукова М. Ю. Використання сучасних педагогiчних технологiй для пiдвищення якостi викладання нормальноï фiзiологiï на стоматологiчному факультетi ПДМУ / М. Ю. Жукова, І. В. Міщенко, О. В. Коковська // Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, яка присвяч. до 90-ї річниці з дня народження видатного фармаколога, професора Киричок Людмили Трофимівни, м. Харків, 17 листопада 2022 р. – Харків : ХНМУ, 2022. – C. 75–79.
Abstract: Автори статтi підкреслюють, що основна мета підготовки майбутнього спеціаліста – не самі по собi теоретичні знання, а знання як інструмент оволодіння майбутньою професією. Вони розкривають термiн «педагогiчна технологiя» i дають йому таке визначення: педагогічна технологія - це конкретне, науково обґрунтоване, спеціальним чином організоване навчання для досягнення конкретної, реальної мети навчання, виховання та розвитку людини, яка навчається. Також вони підкреслюють, що педагогiчна технологiя повинна бути науково обгрунтованою, i пояснюють це наступним чином: це значить, що вона побудована на науковому аналізі діяльності студента, майбутнього спеціаліста, відборі тих якостей, знань, умінь і навичок, які будуть потрібні йому в професійній діяльності; аналізі й чіткому відборі навчальної інформації; аналізі засобів педагогічної комунікації; відборі форм і методів навчання, виховання і розвитку студентів; конкретизації діяльності викладача й студента. Автори наголошують на необхідності придiлення великоï уваги профiльним питанням фiзiологiчноï стоматологiï на кожному практичному заняттi для досягнення ефективного професiогенезу якомога ранiше пiд час вивчення теоретичних дисциплiн. Автори описують мультимедійні презентацiï та використання тестiв як важливi технологiï навчання та наводять ïх переваги та недоліки, а також наголошують на великiй необхiдностi використання мiжпредметноï iнтеграцiï пiд час проведення аудиторних та позаудиторних занять для глибшого засвоєння знань та набуття навичок та вмінь.
Keywords: педагогічна технологiя
науково обгрунтована педагогiчна технологiя
сучаснi педагогiчнi технологiï
мультимедiйнi презентацiï
тестовий контроль
мiжпредметна iнтеграцiя
фiзiологiчна стоматологiя
аудиторна робота
позааудиторна робота
професiогенез
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19691
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannya_ suchasnykh_ pedahohichnykh_ tekhnolohiy.pdf538,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.