Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19715
Title: Інтерактивні технології навчання у вищій освіті як інструмент формування конкурентоспроможного фахівця
Other Titles: Interactive learning technologies in higher education as a tool for training a competitive specialist
Authors: Бєляєва, Олена Миколаївна
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Хміль, Тетяна Андріївна
Bieliaieva, О.
Skrypnikova, Т.
TKhmil, Т.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Бєляєва О. М. Інтерактивні технології навчання у вищій освіті як інструмент формування конкурентоспроможного фахівця / О. М. Бєляєва, Т. П. Скрипнікова, Т. А. Хміль // Проблеми екології та медицини. – 2022. – Т. 26, № 5–6. – С. 32–36.
Abstract: Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників на інтерактивне навчання. Коротко схарактеризовано основні інтерактивні технології, поширені в освітній практиці. У висновках зазначається, що щонайширше використання інтерактивних технологій у навчальному процесі в медичних університетах ‒ необхідна умова підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров’я на додипломному та післядипломному етапах, а також у процесі подальшого безперервного професійного розвитку лікарів. Визначальною характеристикою інтерактивного навчання є творче, постійне й ефективне спілкування між суб’єктами освітнього процесу та наявність конструктивного зворотного зв’язку між ними. Основні переваги інтерактивного навчання полягають у можливості: нівелювати протиріччя між мотивацією та стимуляцією в процесі навчання, статичним і динамічним навчанням; формувати в майбутніх лікарів усвідомлення важливості й цінності різних видів спілкування; моделювати професійні ситуації при розв’язанні яких студенти демонструють набуті знання, уміння і навички в невимушеній, психологічно комфортній атмосфері, що спонукає їх до активної участі на всіх етапах інтерактивного заняття; розв’язувати реальні кейси з медичної / стоматологічної практики; впроваджувати формувальне (формативне) оцінювання; регулювати міжсуб’єктні взаємини в навчальному процесі; формувати в осіб, що навчаються, клінічне мислення, уміння обґрунтовувати власну думку та здатність відстоювати власну позицію, критично оцінювати прийняті та пропонувати альтернативні рішення, навички командної діяльності, комунікативну культуру, позитивну мотивацію, упевненість у собі.
The article analyzes the views of Ukrainian and foreign researchers on interactive learning. The main interactive technologies common in educational practice are briefly characterized. The conclusions state that the widest possible use of interactive technologies in the educational process at medical universities is a necessary condition for the training of competitive specialists in the field of health care at the undergraduate and postgraduate stages, as well as in the process of further continuous professional development of doctors. A defining feature of interactive learning is creative, constant and effective communication between the subjects of the educational process and the presence of constructive feedback between them. The main advantages of interactive learning are the ability to: level the contradiction between motivation and stimulation in the learning process, static and dynamic learning; form the future doctors' awareness of the importance and value of various types of communication; simulate professional situations, solving which students can demonstrate the acquired knowledge, abilities and skills in a relaxed and psychologically comfortable atmosphere, which encourages them to actively participate in all stages of an interactive class; solve real cases from medical / dental practice; implement formative assessment; regulate inter-subject relationships in the educational process; develop clinical thinking, the ability to substantiate one's own opinion and the ability to defend one's own position, critically evaluate adopted and propose alternative solutions, teamwork skills, communicative culture, positive motivation, and self-confidence.
Keywords: медична освіта
інтерактивне навчання
суб’єкти освітнього процесу
спілкування
medical education
interactive learning
subjects of the educational process
communication
UDC: 378.4+371.315[61]
ISSN: 2073-4662
2519-2302 eISSN
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2022.26.5-6.06
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19715
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
interaktyvnitehnologi.pdf437,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.