Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19720
Title: Use of health-preserving features of learning in the context of optimization and improvement of edagogical management in higher medical education
Other Titles: Використання здоров’язберігаючих особливостей навчання у контексті оптимізації і удосконалення педагогічного менеджменту у вищій медичній освіті
Authors: Bilash, V. P.
Svintsytska, N. L.
Bilash, S. M.
Pronina, O. M.
Bilanov, O. S.
Oliinichenko, Ya. O.
Tkachenko, O. T.
Білаш, Валентина Павлівна
Свінцицька, Наталія Леонідівна
Білаш, Сергій Михайлович
Проніна, Олена Миколаївна
Біланов, Олег Сергійович
Олійніченко, Ярина Олександрівна
Ткаченко, О. Т.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Use of health-preserving features of learning in the context of optimization and improvement of edagogical management in higher medical education / V. P. Bilash, N. L. Svintsytska, S. M. Bilash [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167) – С. 251–253.
Abstract: One of the essential issues of today is the problem of human health. Any modern society, any state, puts the issues of preserving health, psychological comfort, long-term working capacity, and reproduction of healthy offspring first. Taking care of one’s health, tempering, rational nutrition, absence of bad habits, the ability to be sociable, beneficial for loved ones, friends, and society – all this in a complex makes up each person’s lifestyle. Each person’s lifestyle will always be relevant, which is essential in ensuring health. However, only the person himself can improve the condition of his body. The structure of the way of life is defined in those relations of subordination and coordination in which there are different life activities. It is manifested in the share of time spent on them, in what types of life activities a person spends his free time on, and which kinds of it he prefers in situations where a choice is impossible. If the way of life does not contain creative types of life, then its level decreases. Health is a person’s qualitative characteristic and contributes to achieving many goals. The contradiction between the achievement of material well-being and the need to be healthy is resolved by improving the objective conditions of human life. The attitude towards a healthy lifestyle of student youth is determined by objective circumstances, including education and training. It manifests itself in actions and deeds concerning factors affecting physical and mental well-being. One primary means of preserving health, physical activity, and the optimal psychophysical state of student youth is leading a healthy lifestyle, which includes giving up bad habits, adequate physical training, physical self-education, nutrition culture, and observing a daily routine. Adherence to these components is essential for maintaining student youth’s health and is one of the key factors contributing to their successful studies in institutions of higher medical education
Однією з важливих питань сьогодення є проблема здоров’я людини. Будь-яке сучасне суспільство, будь-яка держава на перше місце ставлять проблеми збереження здоров’я, психологічного комфорту, тривалої працездатності, репродукції здорового потомства. Турбота про власне здоров’я, загартування, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок, вміння бути комунікабельним, корисним для близьких, товаришів, суспільства – все це у комплексі складає спосіб життя кожної людини. Завжди актуальним буде спосіб життя кожної людини, що відіграє важливу роль в забезпеченні здоров’я. Покращити стан свого організму може тільки сама людина. Структура способу життя визначається у тих відносинах субординації і координації, в яких знаходяться різні види життєдіяльності. Це проявляється у частці часу, яка на них витрачається, в тому, на які види життєдіяльності особистість витрачає свій вільний час, яким її видам надає перевагу в ситуаціях, коли неможливий вибір. Якщо спосіб життя не містить творчих видів життєдіяльності, то його рівень знижується. Здоров’я є якісною характеристикою особистості і сприяє досягненню багатьох цілей. Суперечність між досягненням матеріального добробуту і необхідністю бути здоровим вирішується шляхом удосконалення об’єктивних умов життєдіяльності людини. Ставлення до здорового способу життя студентської молоді обумовлено об’єктивними обставинами, у тому числі вихованням і навчанням. Воно проявляється у діях і вчинках, відносно .факторів, що впливають на фізичне і психічне благополуччя. Одним з головних засобів збереження здоров’я, фізичної активності, оптимального психофізичного стану студентської молоді є ведення здорового способу життя, який включає в себе відмову від шкідливих звичок, адекватну фізичну активність, фізичне самовиховання, культуру харчування та дотримання режиму дня. Дотримання даних складових є важливими компонентами для збереження здоров’я студентської молоді та є одним з ключових факторів, що сприяє їх успішному навчанню у закладах вищої медичної освіти.
Keywords: student youth
health
healthy lifestyle
студентська молодь
здоров’я
здоровий спосіб життя
UDC: 378.147:61
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-251-254
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19720
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use_of_healthpreserving_features_of_learning_in_the_context.pdf777,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.