Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19752
Title: Структурно-семантичні та соціокультурні особливості епонімних термінів англомовної стоматологічної термінології
Authors: Костенко, Вікторія Геннадіївна
Сологор, Ірина Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Citation: Костенко В. Г. Структурно-семантичні та соціокультурні особливості епонімних термінів англомовної стоматологічної термінології / В. Г. Костенко, І. М. Сологор // Львівський філологічний часопис. – 2022. – № 11. – С. 113–122.
Abstract: У роботі представлена спроба з’ясувати місце епонімних термінів в сучасній англомовній терміносистемі стоматології, дослідити їхні структурно-семантичні характеристики з урахуванням ономасіологічних та соціокультурних особливостей. Досить незначна кількість епонімів у окремих галузях сучасної стоматології у цілому відображає загальну сучасну тенденцію до скорочення використання власних імен як джерела утворення нових термінів у медицині та поступової відмови від використання уже існуючих епонімних термінів. Характерно, що найменша кількість епонімів виявлена серед термінів імплантології – порівняно молодої галузі стоматології. Переважна кількість імен дослідників – представників США – свідчить про значний інтелектуальний внесок країни у розвиток цієї галузі. Розподіл досліджуваних термінів за тематичними групами, об’єднаннями спеціальних назв, які ґрунтуються на класифікації предметів та явищ з урахуванням подібності їхні характеристик, ознак чи спільності функцій, продемонстрував, що найчисельнішими є група, що охоплює назви хвороб, симптомів, синдромів, інших патологічних станів чи явищ, та група на позначення методик та технік оперативних втручань, методик лікування, інших процедур. За структурою, усі виявлені епоніми – це іменні словосполуки, описові аналітичні конструкції, утворені антропонімом (одним чи кількома, однак не більше трьох). Досліджуваним епонімним термінам стоматології властиві всі основні характеристики терміна, а саме концептуальна, семантична, семіотична цілісність. Однак, характер відносин між знаком та означуваним, тобто об’єктом, указує на те, що терміни-епоніми є символами, оскільки їхня смислова структура не розкриває означуваного, а лише диференціює його. Оскільки епонімні терміни містять власні назви, вагомою є гносеологічна роль ономастичного компонента, який унікально виділяє, ідентифікує та індивідуалізує об’єкт. Окрім наукової, епонімні терміни акумулюють культурну та соціально-історичну інформацію, що, проте, може ускладнювати спілкування, спричиняючи викривлене або неповне їх розуміння, хибні семантичні асоціації. Аналіз ґендеру антропонімних компонентів термінів свідчить про андроцентричність в стоматології.
Keywords: терміни
епоніми
стоматологічна термінологія
тематичні групи
семантичний аналіз
UDC: 811.111.659(3)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19752
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
structurnosemantychni.pdf423,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.