Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19760
Title: Morphofunctional characteristics of the crypts structural components of the cecum perivulnar area by using desmosin surgical thread
Other Titles: Морфофункціональна характеристика структурних компонентів крипт перивульнарної ділянки сліпої кишки при використанні хірургічної нитки десмосін
Authors: Pronina, O.M.
Kobeniak, M.M.
Проніна, Олена Миколаївна
Кобеняк, Микола Миколайович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Pronina O. M. Morphofunctional characteristics of the crypts structural components of the cecum perivulnar area by using desmosin surgical thread / O. M. Pronina, M. M. Kobeniak // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167). – С. 296–301.
Abstract: The paper describes the morphological changes in the structural components of the caecal crypts in the periulnar region while suturing the wound defect with desmosin surgical thread. It was determined that rabbits’ cecum, like humans, consists of four membranes: mucous, submucosa, muscular and serous. The mucous membrane included cylindrical epitheliocytes arranged in one layer on its own plate. Under the lamina propria, the mucous membrane’s muscular lamina was visualized, including smooth myositis, which were located in two layers: the inner circular and the outer longitudinal. A large number of crypts and the absence of villi were determined in the composition of the mucous membrane. In the mucosa and submucosa, the elements of the hemomicrocirculatory channel were visualized: arterioles, capillaries, and venules, which in turn provided blood circulation and blood exchange of the wall of the cecum as a whole. The structure of the cecal crypts of animals of the control group included various cell associations: columnar cells with a brush border, goblet cells, single endocrinocytes, columnar epitheliocytes without a brush border, and Paneth cells. Lieberkhun’s glands histotopographically passed through the entire mucous membrane surface, their openings opened into the lumen of the cecum, and their lower parts reached the lamina propria. Thus, it was established that the implementation of alteration processes in the perivulnar region of rabbits’ cecum begins on the 3rd day of the experimental study and is determined in the deep layers of the mucous membrane with the involvement of all its structural components. Connection to the regenerative and compensatory processes of the surface layers of the mucous membrane f rabbits cecum in the area of the wound defect sutured with Desmosin surgical thread occurs from the 7th day of observation, in which the structural components of Lieberkün’s glands are involved. Due to destructive changes in columnar epitheliocytes with a brush border in the crypts of the perivulnar area, digestion and absorption processes are disrupted and possibly stopped from the 3rd to the 7th day of the experimental study. The recovery of the pool of these cellular elements begins from the 14th day of the experiment, and the control indicators reach up to the 30th day. The restoration of the cellular composition of Lieberkün’s glands in the perivulnar region occurred due to the poorly differentiated cells, which tended to increase their average number from 3 to 21 days of the experiment. Recovery of the average number of these cells compared with control indicators occurred on the 30th day of observation.
. В роботі охарактеризовані морфологічні зміни структурних компонентів крипт сліпої кишки в перивульнарній ділянці при зшиванні ранового дефекту хірургічною ниткою десмосін. Визначено, що сліпа кишка кролів як і у людини складається з чотирьох оболонок: слизової, підслизової, м’язової і серозної. До складу слизової оболонки входили циліндричні епітеліоцити, які були розташовані в один шар на власній пластинці. Під власною пластинкою візуалізувалась м’язова пластинка слизової оболонки до складу якої входили гладкі міозити, які розташовувались у два шари: внутрішнього циркулярного і зовнішнього поздовжнього. У складі слизової оболонки визначалась велика кількість крипт і відсутність ворсинок. В слизовій і підслизовій оболонках чітко візуалізувались елементи гемомікроциркуляторного русла: артеріоли, капіляри і венули, які в свою чергу забезпечували кровообіг та кровообмін стінки сліпої кишки в цілому. До структури крипт сліпої кишки тварин контрольної групи входили різні клітинні асоціації: стовпчасті клітини з облямівкою, келихоподібні клітини, поодинокі ендокриноцити, стовпчасті епітеліоцити без облямівки та клітини Панета. Самі залози Ліберкюна гістотопографічно проходили через усю поверхню слизової оболонки їх гирла відкривались у просвіт сліпої кишки, а нижні їх частини сягали власної пластинки Таким чином встановлено, що реалізація альтераційних процесів у перивульнарній ділянці сліпої кишки кролів розпочинається з 3 доби ескпериментального дослідження і визначається в глибинних шарах слизової оболонки із залученням усіх її структурних компонентів. Підключення в регенеративно-компенсаторні процеси поверхневих шарів слизової оболонки сліпої кишки кролів в ділянці ранового дефекту зшитого хірургічною ниткою Десмосін відбувається з 7 доби спостереження, у які залучені структурні компоненти залоз Ліберкюна. За рахунок деструктивних змін стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою у складі крипт перивульнарної ділянки порушуються, а можливо і припиняються процеси травлення і всмоктування з 3 по 7 добу експериментального дослідження. Відновлення пулу цих клітинних елементів починається з 14 доби експерименту, а показників контролю сягає до 30 доби. Відновлення клітинного складу залоз Ліберкюна у перивульнарній ділянці відбувалось за рахунок мало диференційованих клітин, які мали тенденцію до збільшення своєї середньої кількості 3 по 21 добу експерименту. Відновлення середньої кількості цих клітин у порівнянні з контрольними показниками відбувалось на 30 добу спостереження.
Keywords: cecum
crypt
Lieberkün's glands
desmosin
сліпа кишка
залози Ліберкюна
крипта
десмосін
UDC: 616.34-089.8:615.46
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-296-301
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19760
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morphofunctional_characteristics_of_the_crypts_structural_components.pdf553,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.