Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19792
Title: Роль гена ТLR-4 у функціонуванні природної імунної системи людини та імунопатогенезі хронічного гепатиту С (огляд літератури)
Other Titles: The role of TLR-4 gene in the functioning of the natural human immune system and the immunopathogenesis of chronic hepatitis C (literature review).
Authors: Коваль, Тетяна Ігорівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Прийменко, Наталія Олегівна
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Куліш, Марина Володимирівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Лимаренко, Ніна Петрівна
Koval, T.I.
Syzova, L.M.
Pryimenko, N.O.
Sydorenko, A.Н.
Kulіsh, M.V.
Ilchenko, V.I.
Lymarenko, N.P.
Issue Date: 2022
Publisher: Дніпровський державний медичний університет
Citation: Роль гена ТLR-4 у функціонуванні природної імунної системи людини та імунопатогенезі хронічного гепатиту С (огляд літератури) / Т. І. Коваль, Л. М. Сизова, Н. П. Прийменко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 43–50.
Abstract: На сьогоднішній день, незважаючи на значні досягнення у вивченні імунопатогенезу хронічного гепатиту С (ХГС), залишається багато відкритих питань у діагностиці, прогнозуванні перебігу та перспектив терапії. У контексті дослідження цієї інфекції значний інтерес становить сімейство генів рецепторів вродженої імунної системи – Toll-like (TLRs). У статті проаналізовані та узагальнені дані фахових наукових джерел щодо ролі гена ТLR-4 у функціонуванні природної імунної системи людини, а також поліморфізму Asp299Gly цього гена в імунопатогенезі ХГС. Актуальність дослідження зумовлена тим, що вроджена імунна система має вирішальне значення в первинному захисті макроорганізму від патогенів, розпізнавання яких значною мірою залежить від сімейства генів рецепторів TLRs, а генетичний аналіз є сучасним та перспективним напрямом персоналізованої медицини. Перспективність визначення генетичних маркерів полягає в тому, що, незалежно від віку та інших факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, вони несуть у собі інформацію про схильність до певних захворювань, що може бути використане при формуванні генетичного паспорта. Дані щодо впливу поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 на імунопатогенез ХГС суперечливі та потребують подальшого дослідження. Поглиблене вивчення цього питання дозволить покращити лікувально-діагностичну тактику при цьому захворюванні на основі комплексної оцінки особливостей імунного реагування, які зумовлені носійством зазначеного поліморфізму в геномі людини.
To date, despite significant advances in the study of the immunopathogenesis of chronic hepatitis C (CHC), many open questions remain in the diagnosis, prediction and course of treatment. In the context of the study of this infection, the Toll-like gene family of innate immune system receptors (TLRs) is of considerable interest. The article analyzes and summarizes the data of professional scientific sources on the role of the TLR-4 gene in the functioning of the natural human immune system, as well as Asp299Gly polymorphism of this gene in the immunopathogenesis of CHC. The relevance of the study is due to the fact that the innate immune system is crucial in the primary protection of the macroorganism from pathogens, the recognition of which largely depends on the TLRs receptor gene family, and genetic analysis is a modern and promising direction in personalized medicine. The importance of determining genetic markers lies in the fact that regardless of age and other factors of the external and internal environment, they carry information about the predisposition to various diseases, which can be used in the formation of a genetic passport. The data concerning the influence of the Asp299Gly polymorphism of the TLR4 gene on the immunopathogenesis of CHC are contradictory and require further investigation. An in-depth study of this issue will improve the therapeutic and diagnostic tactics of this disease based on a comprehensive assessment of the features of the immune response, which are caused by the carriage of the indicated polymorphism in the human genome.
Keywords: ген TLR-4
поліморфізм
Asp299Gly
хронічний гепатит С
імунопатогенез
TLR-4 gene
polymorphism
Asp299Gly
chronic hepatitis C
immunopathogenesis
UDC: 612.6.05:612.017:616.37-002.2-092(048.8)
DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.4.271169
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19792
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією
Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_role_of_TLR4_gene_in_the_functioning_of_the_natural_human_immune.pdf499,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.