Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19815
Title: Методологія вивчення взаємин між мікробіоценозом порожнини рота людини та його організмом
Other Titles: Methodology for studying interactions betw een the microbiocenosis of the human oral cavity and whole organism
Authors: Зайцев, Андрій Володимирович
Бойченко, Ольга Миколаївна
Котелевська, Наталія Василівна
Ніколішин, Анатолій Карлович
Zaitsev, A. V.
Boychenko, O. M.
Kotelevskaya, N. V.
Nikolishyn, A. K.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Методологія вивчення взаємин між мікробіоценозом порожнини рота людини та його організмом / А. В. Зайцев, О. М. Бойченко, Н. В. Котелевська, А. К. Ніколішин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. ‒ 2022. ‒ Т. 22, Вип. 2 (78). ‒ С. 44‒47.
Abstract: Постійну мікробіоту порожнини рота асоціюють з виникненням карієсу зубів та захворювань тканин пародонту і слизової оболонки. Найбільшу активність при цьому визначено у стрептококів, лактобацил, актиноміцетів та грибів роду Candida. Патогенність збудника може залежати від його біологічних властивостей. Вона також може бути інтегрованим результатом дії кількох симбіонтів біоценозу між собою. Вона також може бути результатом дії між сімбіонтами біоценозу порожнини рота та організмом-хазяїном. Саме цей аспект висвітлений в роботі. Метою роботи є застосування даних аналізу взаємин між організмом-хазяїном та мікроорганізмами, які вважаються чинниками карієсу для використання в подальшій лікувальній, науковій роботі і педагогічній діяльності при викладанні відповідних розділів терапевтичної стоматології та мікробіології. Було проведено аналіз взаємин між організмом-хазяїном та мікроорганізмами, які вважаються чинниками карієсу. Матеріалами слугували дані досліджень молоді з різними показниками КПВ, які були проведені в Полтавському державному медичному університеті. В роботі розглянуті взаємини між організмомхазяїном та мікробіотою порожнини рота при різних станах карієсу зубів. Проведений аналіз стосувався лактобацил, γ-гемолітичних стрептококів (до яких належить S. mutans), грибів роду Candida та актиноміцетів. Дослідження показало, що чисельність людей із γ-гемолітичними стрептококами стовідсоткова. Цю залежність можна виразити формулою y=100. Чисельність людей із лактобацилами варіюється від 43% при КПВ=0 і вище 70% при КПВ≥6. Ця залежність має формулу y=13,5x+29. Це відбувається за лінійними законами. Кількість людей-носіїв актиноміцетів за КПВ=0 також дорівнює нулю. Але при збільшенні інтенсивності карієсу відсоток носіїв цих представників мікрофлори збільшується не за лінійними законами. Формула цих змін має вигляд: y=12,5x2-32,5x+20. Відсоток носіїв грибів Candida змінюється за формулою: y=5x2-10x+5. Це відбувається не за лінійними, а за квадратичними законами. Тобто такі зміни мають критичну точку – так звану точку біфуркації. З цієї точки взаємини між людиною і вказаними представниками мікробіоценозу її порожнини рота стають нестійкими. Виникає невизначеність щодо подальшого їх взаємофункціонування: система «організм-мікробіоценоз» може стати хаотичною, або вийти на новий рівень функціонування. Проведене дослідження вказує на те, що взаємини між людинами-носіями та представниками їх мікробіоценозів змінюються по різному в залежності від стану в порожнині рота. Тут цей стан характеризує показник КПВ. Проведене дослідження взаємин між мікробіоценозами і їх носіями має бути використано в подальшій науковій роботі, а також в педагогічній діяльності при викладанні розділів, які стосуються карієсу зубів та захворювань пародонту.
Stable oral microbiom is associated with the occurrence of dental caries and diseases of periodontal tissues and oral mucosa. Of all the species, streptococci, lactobacilli, actinomycetes and fungi of the genus Candida are found as demonstrating the highest activity. The pathogenicity of a microbial agent may depend on its biological properties. It can also be regarded as an integrated result of the action between several symbionts within the biocenosis or depends on the interaction between the symbionts of the oral biocenosis and the host organism, and this aspect is highlighted in this article. The aim of this study is to apply data from the analysis of the relationship between the host organism and microorganisms, which are known as cariogenic factors, for applying in medical, research and doctor training practice. We analyze the relationship between the host organism and gariogenic microorganisms based on the data obtained from studies of young people with different DMF indices, conducted at the Poltava State Medical University. The paper considers the relationship between the host organism and the oral microbiota in different states of dental caries. The analysis mainly focused on lactobacilli, γ-hemolytic streptococci (which include S. mutans), fungi of the genus Candida, and actinomycetes. The study showed that the number of people with γ-hemolytic streptococci is one hundred percent. This dependence can be expressed by the formula y=100. The number of people with lactobacilli varies from 43% with DMF=0 and over 70% for DMF≥6. This dependence can be expressed by the formula y=13.5x+29. These dependencies change according to the linear laws. The number of people, carriers of actinomycetes, by DMF=0 is also equal to zero. But with an increase in the intensity of caries, the percentage of carriers of these representatives of microflora does not increase according to the linear laws. The formula for such changes is: y=12.5x2-32.5x+20. The percentage of carriers of Candida fungi changes according to the formula: y=5x2-10x+5. These dependences change not according to the linear, but according to the square laws. That is, such changes have a critical point, so-called the bifurcation point. From this point, the relationship between an individual and the indicated representatives of the oral microbiocenosis becomes unstable. Uncertainty arises regarding their further interaction: the "organismmicrobiocenosis" system. It can become chaotic or reach a new level of functioning. This research indicates that the relationship between human organisms caring the above mentioned pathogens and representatives of their oral microbiocenoses change differently depending on the state of the oral cavity. One of the indicators of this state is the DMF index. The study of the relationship between microbiocenoses and their carriers should be applied in further scientific work, as well as in teaching activities in teaching sections related to dental caries and periodontal disease.
Keywords: порожнина рота
мікробіоценоз
карієс зубів
захворювання пародонта
oral cavity
microbiocenosis
dental caries
periodontal disease
UDC: 378.147:616.31-085
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.22.2.44
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19815
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 2 (78)
Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodology_for_studying_interactions_betw_een_the_microbiocenosis.pdf373,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.