Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19820
Title: Зміна адгезивних властивостей клінічних ізолятів Streptococcus mitis під впливом антисептиків
Other Titles: Changes in adhesive properties of clinical isolates of streptococcus mitis after exposure to antiseptics
Authors: Чумак, Юлія Вікторівна
Лобань, Галина Андріївна
Ананьєва, Майя Миколаївна
Фаустова, Марія Олексіївна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Chumak, Yu. V.
Loban', G. A
Ananieva, M. M
Faustova, M. O
Havryliev, V. M.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зміна адгезивних властивостей клінічних ізолятів Streptococcus mitis під впливом антисептиків / Ю. В. Чумак, Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79–80). – С 176–179.
Abstract: Резидентна мікробіота порожнини рота грає важливу роль як фактор її колонізаційної резистентності, що забезпечує стоматологічне здоров’я людини. Проте, в той же час оральні мікроорганізми можуть бути джерелом інфекційної патології. Науковці наголошують, що в ситуації, яка склалася з підвищеною стійкістю бактерій до антибіотиків відчуття кворуму є особливо привабливою мішенню, оскільки цей механізм контролює кілька факторів бактеріальної вірулентності, які впливають на адгезію, інвазію та колонізацію мікроорганізмів під час розвитку патологічного процесу. Інгібіторами QS можуть бути ферменти та різні хімічні речовини, які мають здатність впливати на відчуття кворуму. Streptococcus mitis є представником резидентної мікробіоти ротоглотки людини. Але, незважаючи на свій коменсалізм, Streptococus mitis в асоціації з іншими мікроорганізмами приймає участь у багатьох патологічних процесах. Мета дослідження вивчення дії антисептиків Декасану і Йодоформу на адгезивні властивості клінічних ізолятів Streptococus mitis, виділених з порожнини рота хворих на інфекційно-запальні постекстракційні ускладнення. Матеріали і методи дослідили клінічні ізоляти Streptococus mitis, які були виділені від 8 хворих, що проходили лікування інфекційно-запального постекстракційного ускладнення у лікувально - хірургічному відділенні комунальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка». Ідентифікацію виділених культур проводили за допомогою автоматичного бактеріологічного аналізатора Vitec-2 compact bioMarieux (Франція). В дослідженні використовували середні значення суббактеріостатичних концентрацій діючих речовин антисептиків. Адгезивні властивості клінічних ізолятів під дією Декасану та Йодоформу визначали за методикою В.І. Бриліс. Висновки: антисептики неоднаково впливають на адгезивні властивості клінічних ізолятів Streptococus mitis.
The resident oral microbiota plays an important role as a factor in its colonization resistance that ensures human oral health. However, at the same time, oral microorganisms can act as causative agents of infectious diseases. Scientists emphasize that in the situation when bacteria demonstrated increased resistance to antibiotics, quorum sensing is a particularly attractive target, since this mechanism controls several factors of bacterial virulence that affect adhesion, invasion and colonization of microorganisms during the development of the pathological process. Quorum sensing inhibitors can be enzymes and various chemicals that able to affect quorum sensing. Streptococcus mitis is a representative of the resident microbiota of the human oropharynx. But despite its commensalism, Streptococcus mitis in association with other microorganisms takes part in many pathological processes. Objective of this study is to study the effect of Dekasan and Iodoform antiseptics on the adhesive properties of Streptococus mitis clinical isolates taken from the oral cavity of patients with infectious and inflammatory post-extraction complications. Materials and methods: examined clinical isolates of Streptococus mitis, which were isolated from 8 patients undergoing treatment for infectious-inflammatory post-extraction complications in the medical and surgical department of Poltava Regional Centre of Stomatology - Dental Clinical Polyclinic. Identification of selected cultures was carried out using an automatic bacteriological analyzer Vitec-2 compact bioMarieux (France). We used the average values of subbacteriostatic concentrations of the active ingredients of antiseptics. Adhesive properties of clinical isolates under the influence of Dekasan and Iodoform were determined according to the method of V.I. Brylis. Conclusions: antiseptics have different effects on the adhesive properties of clinical isolates of Streptococus mitis.
Keywords: Streptococcus mitis
адгезія
антисептик
декасан
йодоформ
Streptococcus mitis
dekasan
antiseptic
iodoform
adhesion
UDC: 616:9:615.28-03
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.22.3.4.176
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19820
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmina_adgesivnich_vlastivostei.pdf328,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.