Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19822
Title: Використання хмарних технологій Google для забезпечення неперервності та якості освіти
Other Titles: Use of Google cloud technologies to ensure continuity and quality of education
Authors: Саєнко, Марина Сергіївна
Лобач, Наталія Вячеславівна
Ісичко, Людмила Володимирівна
Saenko, M. S.
Lobach, N. V.
Isychko, L. V.
Issue Date: 2022
Citation: Саєнко М. Використання хмарних технологій Google для забезпечення неперервності та якості освіти / М. Саєнко, Н. Лобач, Л. Ісичко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2022. – Вип. 56, т. 3. – С. 183–188.
Abstract: У статті досліджено можливості використання інформаційних технологій, які стали невід’ємною частиною нашого життя, під час організації навчального процесу. Причиною цього є низка факторів, що мають значний вплив на життя кожної людини. Виділено, що важливим завданням сучасної освіти є формування високого рівня інформаційної культури фахівців різних галузей в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства. Звертається увага на те, що у зв’язку із глобальною кризою, спричиненою пандемією COVID-19, виникла необхідність впровадження дистанційного навчання, забезпечення неперервності та якості навчального процесу. Вимогою часу для освітян стала робота по вдосконаленню професійних компетенцій щодо впровадження в систему освіти хмарних технологій. Доведено, що це дозволить організовувати навчальний процес у відкритому інформаційному освітньому середовищі. Досліджено, що «хмарні технології» – це парадигма, відповідно до якої передбачено можливість віддаленої обробки та зберігання даних. Сформульовано узагальнене визначення поняття «хмарні технології». Визначено, що з метою організації навчального процесу на основі використання хмарних технологій можна застосовувати середовище Google, яке містить багато інструментів, що можуть виявитися корисними для індивідуальної та спільної діяльності в умовах карантинних обмежень. Розглянуто можливості перетворення на педагогічний інструмент таких сервісів, як Google диск, Google Документ, Google Таблиця, Google Форма, Google Малюнок, Google Презентація, відеозустрічі Hangouts Google. Визначено, що розглянуті нами онлайнові сервіси володіють низкою переваг, що відкриває можливості їх використання в освітньому середовищі. Виділені основні причини, по яким використання хмарних технологій під час організації навчально-виховного процесу є достатньо обґрунтованим.
The article explores the possibilities of using information technology, which has become an integral part of our lives, during educational process organization. The reason for this is a number of factors that have a significant impact on everyone's life. It is highlighted that an important task of modern education is the formation of high-level information culture of various fields specialists in the conditions of rapid development of the information society. It is noteworthy that due to the global crisis caused by the COVID-19 pandemic, there is a need to introduce distance learning, and ensure continuity and quality of the learning process. The need for time for educators was to improve their professional competencies in the implementation of cloud technologies in the education system. It is proven that this will allow organizing the learning process in an open information educational environment. It has been studied that "cloud technology" is a paradigm according to which the possibility of remote processing and storage of data is provided. A generalized definition of the concept of "cloud technology" is formulated. It is determined that in order to organize the learning process based on the use of cloud technologies, you can use the Google environment, which contains many tools that can be useful for individual and collaborative activities under quarantine restrictions. Possibilities of transforming such pedagogical services as Google Drive, Google Document, Google Spreadsheet, Google Form, Google Image, Google Presentation, Google Hangouts are considered pedagogical tools. It is determined that the online services we have considered have a number of advantages, which opens up the possibility of their use in the educational environment. The main reasons why the use of cloud technologies during the organization of the educational process is quite justified are highlighted.
Keywords: хмарні технології
дистанційне навчання
інформаційне суспільство
інформатизація освіти
онлайн-сервіс
інформаційні технології
педагогічний процес
cloud technologies
Distance Learning
information society
informatization of education
online service
Information Technology
pedagogical process
UDC: 37.091.33:004.77
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-3-28
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19822
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use_of_Google_cloud.pdf327,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.