Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19827
Title: Identifying key areas in teaching English grammar for academic writing
Authors: Kostenko, V. G.
Solohor, I. M.
Костенко, Вікторія Геннадіївна
Сологор, Ірина Миколаївна
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Kostenko V. H. Identifying key areas in teaching English grammar for academic writing / V. H. Kostenko, I. M. Solohor // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 122–125.
Abstract: Cучасному академічному письму притаманні характерні граматичні структури та моделі слововживання, які застосовуються для вираження певних комунікативних функцій. Доведено, що лексикограматичний підхід, який передбачає опанування поширених граматичних моделей у поєднанні з відповідними лексичними одиницями, виявився надзвичайно ефективним у навчанні академічному письму. Різні жанри академічної прози навіть у межах певної галузі знання вимагають різних лінгвістичних засобів. Тому вибір найпоширеніших структур, текстів різних жанрів та відповідного рівня складності, їх опрацювання при розробці навчальних завдань, які передбачають гнучке осмислене використання мовних засобів, у значній мірі сприяє формуванню іншомовних та професійних компетенцій у здобувачів вищої медичної освіти.
In present-day academic writing there are systematic patterns of grammar structures reserved for specialized functions. Lexicogrammatical approach focusing on frequently occurring combinations of words and grammar has been evidenced as exceptionally effective in teaching academic writing. Different academic genres even within a particular field demand different linguistics knowledge. Selecting appropriate structures, academic texts of appropriate difficulty level, preparing by highlighting, analyzing the language use, and setting writing tasks that require students to encounter and use the academic words facilitates medical students to master academic writing.
Keywords: академічне письмо
лексикограматичний підхід
навички письма
граматичні часи
аспекти
не особові дієслівні конструкції
academic writing
lexicogrammatical approach
writing skills
tenses
aspects
non-finite constructions
UDC: 378.016:811.111.(043.2)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19827
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
identifying_key_areas.pdf204,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.