Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19841
Title: Роль виховної компоненти у становленні особистості майбутнього лікаря-стоматолога
Other Titles: The role of education component in the formation of a future dentist`s personality
Authors: Буханченко, Ольга Петрівна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Іваницька, Олена Сергіївна
Бойко, Ігор Васильович
Іваницький, Ігор Олексійович
Розколупа, Олександр Олексійович
Bukhanchenko, O. P.
Havryliev, V. M.
Ivanytska, O. S.
Boiko, I. V.
Ivanytskyi, I. O.
Rozkolupa, O. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Роль виховної компоненти у становленні особистості майбутнього лікаря-стоматолога / О. П. Буханченко, В. М. Гаврильєв, О. С. Іваницька [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – № 1 (163). – С. 186–190.
Abstract: Сучасний розвиток української медицини у контексті загальносвітових тенденцій та сприйняття людини, її життя як головної цінності вимагає створення та реалізації якісної системи неперервного виховання гармонійної особистості майбутнього спеціаліста, якому притаманні не тільки глибокі знання в галузі медико-теоретичних, клінічних, хіміко-фармацевтичних дисциплін, але й різнобічна загальна культура, усвідомлення загальнолюдських та національно-державних пріоритетів. Метою цієї статті є визначення сутності й основних завдань ефективного функціонування системи виховної роботи у вищому навчальному закладі на сучасному рівні розвитку суспільства. Результати досліджень та їх обговорення. Обов’язком викладача є не лише навчання здобувачів медичної освіти навичкам практичної роботи, а й формування у них світогляду, притаманного всебічно освіченій, гармонійно розвинутої особистості з високим рівнем громадського сумління та загальнолюдських цінностей. Насамперед, мова йде про виховання поваги, співчуття до пацієнта, усвідомлення цінності людського життя. При цьому, волонтерську діяльність студентів у таких сферах, як охорона здоров’я, екологія, соціальний захист людей та тварин тощо можна розглядати як одну із складових фахової підготовки майбутнього лікаря. Майбутній лікар – це не лише компетентний фахівець, але й свідомий громадянин, що відстоює демократичні цінності та моральні норми, утверджені в ментальності свого народу, готовий працювати заради процвітання своєї країни, зміцнення її авторитету. Тому значна увага у виховній роботі, беззаперечно, має приділятись формуванню у юнаків і дівчат національної свідомості, глибоких патріотичних почуттів і переконань, відданості Батьківщині, відповідальності за її долю, захист, розвитку історичної пам’яті. Усвідомлюючи велике значення виховної роботи у справі підготовки висококваліфікованих фахівців, керівництво Полтавського державного медичного університету, розглядає її як невід’ємну компоненту загального освітнього процесу. Протягом останніх років вона набула системності комплексності та чіткої організованості. Традиційні заходи, такі як відзначення державних свят, знаменних дат в історії університету, проведення зустрічей з видатними людьми, знаними лікарями, тематичних вечорів, вечорів пам’яті, доповнюються новими формами, які враховують інтереси та вподобання сучасної молоді. Так, студенти охоче беруть участь у різноманітних флешмобах – масових акціях, організованих за допомогою соціальних мереж, що мають на меті формування патріотичних почуттів, громадянських якостей, залучення до благодійної діяльності майбутніх лікарів. Все частіше виховні заходи проходять у формі тренінгів, челенджів соціально значущої, професійної, доброчинної спрямованості. Значний виховний вплив мала участь волонтерського загону ПДМУ «Єдність» та волонтерських загонів, що діють при кафедрах стоматологічного факультету, у Всеукраїнських проєктах та проєктах, ініційованих самими волонтерами. До великого обсягу заходів, що включає виховна компонента освітнього процесу, має залучатись кожний викладач вищої школи, та особлива відповідальність покладається на куратора академічної групи. Саме куратору необхідно дбати про забезпечення індивідуального підходу у виховній роботі зі студентами, що повинен враховувати відмінності в їх соціальному і матеріального становищі, національні особливості, умови життя, ціннісні орієнтації тощо. Висновки. Наразі наша держава переживає складний період свого становлення, розвитку й утвердження. Успішність цього процесу значною мірою залежить від духовного потенціалу нації, громадянської відповідальності, високих моральних якостей підростаючого покоління. Це зумовлює потребу більш практичного інтегрування виховної компоненти в сучасний освітній процес вищих навчальних закладів.
The modern development of Ukrainian medicine in the context of global trends and perceptions of a human, their life as the major value, requires the creation and implementation of a quality system for continuous education of a harmonious personality of a future specialist, who is characterized not only by deep knowledge in the field of medical and theoretical, clinical, chemical and pharmaceutical disciplines, but also a diverse general culture, awareness of universal, national and state priorities. The aim of this article is to determine the essence and main tasks for the effective functioning of the system of educational work in higher education at the current level of development of society. Research results and their discussion. It is the teacher’s duty not only to provide medical students with the skills of practical work, but also to form in them a worldview inherent in a comprehensively educated, harmoniously developed personality with a high level of public conscience and universal values. First of all, it is about fostering respect, compassion for the patient, awareness of the value of human life. At the same time, student volunteering in such areas as health care, ecology, social protection of humans and animals, etc., can be considered as one of the components in the professional training of future physicians. The future doctor is not only a competent specialist, but also a conscious citizen who upholds the democratic values and moral norms established in the mentality of their people, ready to work for the prosperity of their country, strengthening its authority. Therefore, considerable attention in educational work, certainly, should be paid to the formation of national consciousness in young men and women, deep patriotic feelings and beliefs, devotion to the Motherland, responsibility for its fate, protection, development of historical memory. Admitting the great importance of educational work in the training of highly qualified specialists, the administration of Poltava State Medical University considers it an integral component of the overall educational process. In recent years, it has become systematically complex and clearly organized. Traditional events, such as celebrations of public holidays, significant dates in the history of the university, meetings with prominent people, famous doctors, thematic meetings, memorial events are complemented by new forms that take into account the interests and preferences of modern youth. Thus, students willingly participate in various flash mobs – mass actions organized through social networks, aimed at forming patriotic feelings, civic qualities, involvement in the philanthropic activity of future doctors. Increasingly, educational activities take the form of trainings, challenges of socially significant, professional, charitable orientation. The significant educational influence was the participation of the volunteer team of PSMU «Unity» and volunteer teams operating at the departments of the Faculty of Dentistry, in All-Ukrainian projects and events initiated by volunteers themselves. Every teacher in higher education should be involved in a large range of activities, including the educational component of the training process, and the group sponsor has a special responsibility. It is the group sponsor who needs to take care of providing an individual approach to educational work with students, which should take into account differences in their social and financial status, national characteristics, living conditions, values and so on. Conclusion. Currently, our state is going through a difficult period of its formation, development and establishment. The success of this process largely depends on the spiritual potential of the nation, civic responsibility, and high moral qualities of the younger generation. This necessitates a more practical integration of the educational component into the modern training process at universities.
Keywords: освітній процес
виховна компонента
educational component
formation of a personality
UDC: 378.147:614.25:616.314
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-1-163-186-190
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19841
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1 (163)
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rolemin.pdf181,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.