Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19878
Title: General overview of the epithelial differentiation mechanisms and features of the oral mucosa microcirculation
Other Titles: Узагальнююче уявлення про механізми диференціації епітелію та особливості мікроциркуляції слизової оболонки порожнини рота
Authors: Popovych, I. Yu.
Попович, Іван Юрійович
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра дитячих хвороб із дитячими інфекціями
Citation: Popovych I. Yu. General overview of the epithelial differentiation mechanisms and features of the oral mucosa microcirculation / I. Yu. Popovych // Проблеми клінічної педіатрії. – 2021. ‒ № 4 (54). ‒ С. 28‒34.
Abstract: Introduction. Aspects of the morphological structure of the gums are currently attracting the general attention of both domestic and foreign scientists. Interest in this problem is due to the need to identify the aetiology and pathogenesis of numerical disorders in this area, such as chronic catarrhal and chronic hyperplastic gingivitis. Aim of research. To analyse the data of literature sources for the last 10 years with the characteristics of modern views on the mechanisms of the epithelium differentiation of the oral cavity mucous membrane. Materials and methods. Review and analysis of scientiϐic and medical literature based on databases such as Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, NCBI, the study of which does not exceed 10 years, including literature reviews and clinical trial results. Results of research. Features of differentiation of the epithelium cellular composition of the oral cavity mucous membrane provide complex mechanisms in maintaining homeostasis processes, initiate new views on the pathogenesis of inϐlammatory and inϐlammatory-dystrophic processes of the oral cavity mucous membrane, in the context of cytotopography of the anatomical area peculiarities, and explain the prevalence of pathological processes of the given localization. Conclusions. The mechanisms of differentiation of the oral cavity epithelium are closely related to the processes of regeneration, differentiation and desquamation, playing a leading role in ensuring the physiological processes and functions of relevant tissues and in the pathogenesis of diseases of the oral cavity mucous membrane. Therefore, the study of the processes of the epithelium differentiation of the oral cavity mucous membrane with in-depth analysis of cytological features of different anatomical areas in the norm and speciϐic morphofunctional changes in the development of the inϐlammatory process is a relevant and promising area of research.
Аспекти морфологічної будови ясен у теперішній час привертають загальну увагу як вітчизняних, так і закордонних вчених. Інтерес до даної проблеми викликаний необхідністю виявлення етіології та патогенезу багаточисельних порушень у даній ділянці, таких як хронічний катаральний та хронічний гіперпластичний гінгівіт. Мета дослідження. Проаналізувати дані літературних джерел за останні 10 років із характеристикою сучасних поглядів на механізми диференціації епітелію слизової оболонки ротової порожнини. Матеріали та методи. Огляд та аналіз наукової та медичної літератури на основі баз даних Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, NCBI, вивчення яких не перевищує 10 років, включаючи огляди літератури та результати клінічних випробувань. Результати досліджень. Особливості диференціації клітинного складу епітелію слизової оболонки порожнини рота забезпечують складні механізми у підтриманні процесів гомеостазу та ініціюють до нових поглядів на патогенез запальних і запально-дистрофічних процесів СОПР, у контексті особливостей цитотопографії відповідної анатомічної ділянки, і пояснює поширеність патологічних процесів даної локалізації. Висновки. Механізми диференціації епітелію порожнини рота тісно пов’язані з процесами регенерації, диференціації та десквамації і відіграють одну із провідних ролей у забезпеченні фізіологічних процесів та функцій відповідних тканин та у патогенезі захворювань слизової оболонки порожнини рота. Тому вивчення перебігу процесів диференціації епітелію СОПР із поглибленим аналізом цитологічних особ ливостей різних анатомічних ділянок в нормі та специфічних морфофункціональних змін за умов розвитку запального процесу є актуальним та перспективним напрямком досліджень.
Keywords: epithelium
gums
tissue basophils
epithelial differentiation
епітелій
ясна
тканинні базофіли
диференціація епітелію
UDC: 316.314.-2
ISSN: 1998-6475
DOI: 10.24144/1998-6475.2021.54
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19878
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
General_overview_of_the_epithelial_differentiation_mechanisms_and_features.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.