Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19907
Title: Студентський науковий гурток як важливий чинник формування професійних компетенцій майбутнього лікаря
Other Titles: Студенческий научный кружок как важный фактор формирования профессиональных компетенций будущего врача
The student scientific group as an important factor in the formation of the professional competences of the future doctor
Authors: Хміль, Олена Всеволодівна
Каськова, Людмила Федорівна
Хміль, Дмитро Олександрович
Новікова, Світлана Чеславна
Сілкова, Олена Вікторівна
Уласевич, Лариса Павлівна
Амосова, Людмила Іванівна
Хмиль, Елена Всеволодовна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Хмиль, Дмитрий Александрович
Новикова, Светлана Чеславна
Уласевич, Лариса Павловна
Амосова, Людмила Ивановна
Khmil, O. V.
Kaskova, L. F.
Khmil, D. O.
Novikova, S. Ch.
Silkova, O. V.
Ulasevych, L. P.
Amosova, L. I.
Issue Date: 2023
Publisher: Громадська наукова організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління"
Citation: Студентський науковий гурток як важливий чинник формування професійних компетенцій майбутнього лікаря / О. В. Хміль, Л. Ф. Каськова, Д. О. Хміль, С. Ч. Новікова, О. В. Сілкова, Л. П. Уласевич, Л. І. Амосова // Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – 2023. – № 1 (19). – С. 553–563.
Abstract: Науково-дослідницька робота завжди була і залишається важливою частиною підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі охорони здоров’я. Тому одним із напрямків якісної професійної освітньої діяльності є залучення здобувачів освіти до наукової й дослідницької діяльності, котра змогла б задовольнити потреби майбутніх фахівців в отриманні та набутті якісних теоретичних знань та спеціальних професійних навичок. Саме цей вид діяльності надає можливість здобувачам освіти продемонструвати особистий світогляд та інтелектуальні здібності, самостійно провести цілий ряд досліджень, потім їх системно обґрунтувати і офіційно зробити власні наукові висновки щодо отриманих результатів. Отже, науково-дослідницька діяльність розвиває в майбутніх спеціалістів потребу в оволодінні додатковими фаховими знаннями та вміннями, активує їх творче мислення, а також сприяє відповідальності й вмінню відстоювати власну точку зору. Дослідницька наукова діяльність студентських наукових гуртків медичних університетів максимально сприяє якісному оволодінню спеціальними професійними вміннями та компетенціями, суттєво поглиблює теоретичні знання, впливає на коректність проведення наукової дискусії, а також на формування фахових знань й практичних навичок майбутніх лікарів, на спроможність застосовувати їх у своїй подальшій лікувальній практиці. Широке заохочення здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності у медичних ЗВО забезпечує більш якісну5 підготовку конкурентоспроможних і висококваліфікованих лікарів-спеціалістів, які прагнуть до фахової самостійності, професійного самоствердження та самовдосконалення. Науково-дослідницька робота також впливає на якість професійної підготовки у ЗВО, максимально поглиблює професійно-орієнтовані знання здобувачів освіти, їх вміння й мануальні навички, спонукає до підвищення своїх фахових компетенцій, мобілізує індивідуальні можливості, вмотивовує до постійної самоосвіти.
Scientific and research work has always been and remains an important part of the training of highly qualified specialists in the field of health care. Therefore, one of the directions of high-quality professional educational activity is the involvement of students in scientific and research activities, which could meet the needs of future specialists in obtaining and acquiring high-quality theoretical knowledge and special professional skills. It is this type of activity that gives students the opportunity to demonstrate their personal worldview and intellectual abilities, independently conduct a number of studies, then systematically substantiate them and officially draw their own scientific conclusions about the obtained results. Therefore, research activity develops in future specialists the need to acquire additional professional knowledge and skills, activates their creative thinking, and also promotes responsibility and the ability to defend one's own point of view. The research scientific activity of student scientific circles of medical universities maximizes the qualitative mastery of special professional skills and competencies, significantly deepens theoretical knowledge, affects the correctness of conducting a scientific discussion, as well as the formation of professional knowledge and practical skills of future doctors, the ability to apply them in their further treatment practice Broad encouragement of education seekers to research activities in medical higher education institutions ensures higher quality5 training of competitive and highly qualified specialist doctors who strive for professional independence, professional self-affirmation and self-improvement. Scientific and research work also affects the quality of professional training in higher education institutions, deepens the professionally-oriented knowledge of education seekers, their skills and manual skills as much as possible, encourages them to improve their professional competences, mobilizes individual opportunities, motivates to constant self-education.
Keywords: науково-дослідницька робота
фахові компетенції
наукові інтереси
інтелектуальний потенціал
професійно-орієнтовані знання
research work
professional competences
scientific interests
intellectual potential
professionally oriented knowledge
UDC: 378.147:61-057.875
ISSN: 2786-4952
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19907
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.