Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19949
Title: Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine
Other Titles: Інституціональні засади цивільно-військового співробітництва щодо медичного забезпечення Збройних Сил України
Authors: Karamyshev, D. V.
Zhdan, V. M.
Dvornyk, V. M.
Hordiienko, L. P.
Kundii, Zh. P.
Карамишев, Дмитро Васильович
Ждан, Вячеслав Миколайович
Дворник, Валентин Миколайович
Гордієнко, Людмила Петрівна
Кундій, Жанна Петрівна
Issue Date: 27-Dec-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine / D. V. Karamyshev, V. M. Zhdan, V. M. Dvornyk [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167). – С. 66–74.
Abstract: The paper considers the issue of creating a proper medical support system of the Armed Forces of Ukraine based on the effective and rational use of medical resources within the framework of a unified medical space. The purpose of the study is to generalize the institutional and legal principles, as well as methodological approaches regarding the institutionalization of the operations of civil-military cooperation entities in solving a set of interdepartmental issues concerning the organization and development of the medical support system of the Armed Forces of Ukraine. The object of the research is defined as the medical support system of the Armed Forces of Ukraine. The subject of the study is the institutional and legal principles and mechanisms of civil-military cooperation regarding the organization and development of the medical and evacuation support system of the Armed Forces of Ukraine. It was determined that the institutionalization of the activities of civil-military cooperation entities regarding the medical support system of the Armed Forces of Ukraine involves creating institutional and legal foundations for such cooperation within the framework of implementing the military medical doctrine of Ukraine based on a clear understanding of the operational needs for the medical support of the troops under martial law. It was found that the military medical factor of civil-military interaction provides for integration into the unified medical space of Ukraine through the formation of an integrated system and appropriate measures for the medical support of troops (forces) in a functional combination with the resource capabilities of the civilian health care system, and also determines the unity of views on the organization, tactics, and procedure for the use of forces and means of medical services and ensures the readiness of civilian health care facilities to provide medical aid to military personnel. Regarding the medical support capabilities of the Armed Forces of Ukraine, the following should be highlighted: the ability to organize and manage medical support at the appropriate levels; carry out the appropriate medical evacuation, sanitary-hygienic and anti-epidemic measures, medical intelligence, measures for medical protection of personnel against the influence of harmful factors; provide new models of special medical equipment, in particular, evacuation vehicles. The importance of defining and distinguishing the levels of medical care for the military, as well as the differentiation and specialization of medical and evacuation measures, which will allow working out real interdepartmental civil-military coordination within the framework of a unified medical space, has been proved.
Розглянуто проблему формування належної системи медичного забезпечення Збройних Сил України на основі ефективного та раціонального використання медичних ресурсів в рамках єдиного медичного простору. Метою дослідження є узагальнення організаційно-правових засад та методичних підходів щодо інституціалізації діяльності структур цивільно-військового співробітництва у напрямі розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо організації та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України. У якості об’єкту дослідження визначено систему медичного забезпечення Збройних Сил України. Предметом дослідження є організаційно-правові засади та механізми цивільно-військової взаємодії щодо організації та розвитку системи медичного та лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України. Визначено, що інституціалізація діяльності структур цивільно-військового співробітництва щодо системи медичного забезпечення Збройних Сил України передбачає формування організаційно-правових засад такої взаємодії в контексті реалізації воєнно-медичної доктрини України та на основі чіткого розуміння оперативних потреб у медичному забезпеченні військ в умовах воєнного стану. З’ясовано, що військово-медичний чинник цивільно-військової взаємодії передбачає інтеграцію в єдиний медичний простір України шляхом формування цілісної системи і відповідних заходів з медичного забезпечення військ (сил) у поєднанні з ресурсними можливостями цивільної системи охорони здоров’я, а також визначає єдність поглядів на організацію, тактику та порядок застосування сил і засобів медичних служб та забезпечує готовність цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги військовослужбовцям. Обгрунтовано підходи, щодо спроможностей медичного забезпечення Збройних Сил України, серед яких слід виділити такі: здатність здійснювати управління медичним забезпеченням на відповідних рівнях; проводити належні лікувально-евакуаційні заходи, медичну розвідку, заходи медичного захисту особового складу; здійснювати забезпечення новими зразками спеціальної медичної техніки, зокрема евакуаційно-транспортними засобами. Доведено важливість визначення та розмежування рівнів медичної допомоги військовослужбовцям, а також диференціації і спеціалізації лікувально-евакуаційних заходів, що дозволять відпрацювати реальну міжвідомчу цивільно-військову взаємодію в умовах єдиного медичного простору.
Keywords: civil-military cooperation
medical support of the Armed Forces of Ukraine
unified medical space
medical evacuation measures
цивільно-військове співробітництво
медичне забезпечення Збройних Сил України
єдиний медичний простір
лікувально-евакуаційні заходи
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-66-75
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19949
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4 (167)
Наукові праці. Кафедра медицини катастроф та військової медициниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.