Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19962
Title: Невідмінювані іменники в чужоземній аудиторії студентів-медиків
Other Titles: Indeclined nouns in international audience of medical students
Authors: Тукова, Тетяна Володимирівна
Tukova, Tetiana
Issue Date: 2022
Citation: Тукова Т. Невідмінювані іменники в чужоземній аудиторії студентів-медиків / Т. Тукова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 56, т. 4. – С. 113–119.
Abstract: У статті розглядається можливість поєднання комунікативно орієнтованої та лінгвістичної основ у викладання іноземної мови на прикладі невідмінюваних іменників української мови. Увага зосереджена на випадках асиметричного дуалізму мовного знаку, пов’язаних з асистемними граматичними проявами окремих лексем медичного інституційного дискурсу. Доводиться, що лінгвопрогностичне опрацювання цих явищ необхідне для ефективного планування контенту при засвоєнні нової мови. У статті з’ясовуються можливості опанування іноземними здобувачами вищої освіти медичної галузі синтагматичним потенціалом української мови при засвоєнні невідмінюваних іменників для передачі їхнього граматичного навантаження, розроблено дидактичний супровід вивчення лексем з невластивою українським питомим іменникам морфологічною поведінкою. Показано, як за концентричного підходу будувати викладання матеріалу від формування граматичних моделей до створення висловлювань на різних етапах підготовки здобувачів освіти. Продемонстровано можливості реалізації комунікативно-інтенційного підходу до вивчення української мови як іноземної. Врахування внутрішніх намірів тих, хто вивчає нову мову, має братися до уваги при засвоєнні граматичного матеріалу. Встановлено, як можна врахувати тяглість потреб спілкування у побутових ситуаціях на початкових етапах перебування у новій країні та професійної комунікації в умовах клініки. Створення життєво необхідних комунікативних ситуацій дозволяють формувати сприятливий емоційний фон, який сприяє гармонізації навчального процесу, покращує результативність набуття мовних, мовленнєвих та комунікативних компетенцій. Розглянуто можливість використання усних та письмових завдань, різноманітних традиційних та інтерактивних методів і прийомів введення невідмінюваних іменників у соціокультурне та інституційне медичне спілкування.
The article describes the potential of combining communicatively oriented and linguistic foundations in teaching a foreign language using the example of indeclined nouns of the Ukrainian language. Special attention is focused on cases of asymmetric dualism of the linguistic sign associated with asystemic grammatical manifestations of individual lexemes of the medical institutional discourse. The study has demonstrated that linguistic prognostic processing of these phenomena is essential for effective content planning when learning a new language. The article also highlights the ways to improve mastering the syntagmatic potential of the Ukrainian language by international medical when learning indeclined nouns to convey their grammatical meaning, developed a didactic support for studying lexemes with a morphological behavior peculiar to Ukrainian proper nouns. The article also shows how a concentric approach can be applied in order to build the material delivering starting from perception of the grammatical models and then moving to the creation of utterances at various stages of students’ training. The implementation of communicative-intentional approach to learning the Ukrainian language as a foreign language has been demonstrated. It is emphasized that internal intentions of new language learners play an important role and should be taken into account when teaching grammar material. The article describes how to meet communication needs of the students in everyday situations at the initial stages of their lining in a new country and professional communication in the clinic. The modelling of real-life communicative situations contributes to creating a favorable emotional background that in turn results in the harmonization of the educational process, improves the effectiveness of the language acquisition, speech and communicative competences. The use of oral and written tasks, various conventional and interactive methods and techniques of introducing indeclined nouns into sociocultural and institutional medical communication is detailed.
Keywords: невідмінювані іменники
синтагматичний потенціал
мова як іноземна
комунікативно-інтенційний підхід
навчальні компетенції
indeclined nouns
syntagmatic potential
Ukrainian language as a foreign language
communicative-intentional approach
educational competencies
UDC: 811.161.2’243:378.147
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-19
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19962
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nevidminuvani.pdf379,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.