Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19992
Title: Роль креативності у формуванні особистості майбутнього медика
Authors: Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Пелипенко, Лариса Борисівна
Вільхова, Олена Вікторівна
Волошина, Олена Валеріївна
Issue Date: 2022
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна
Citation: Роль креативності у формуванні особистості майбутнього медика / О. Д. Лисаченко, В. І. Шепітько, Н. В. Борута [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6 (40). – С. 163–167.
Abstract: Застосування креативного підходу до навчання допомагає розкривати індивідуальні особливості і креативні здібності кожного суб’єкта освітнього процесу, а колективна навчальна діяльність збагачується знаннями і досвідом, що дозволяє максимально ефективно активізувати людський ресурс. Креативний підхід до навчання сприяє особистості отримати важливі професійні якості: уміння адаптуватись до змін, вирішувати проблеми та навчатись продовж усього життя. До ознак креативності відносять: вміння сформулювати проблему; розуміння та сприйняття нових поглядів і думок; вихід за межі традиційного; оригінальність (відмова від стереотипності в мисленні та діяльності). Проявом креативності є впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних підходів, інтерпретація викладачами фактів, понять і явищ, цікавих для здобувача, застосування активних методів навчання, розвиток вміння аналізувати матеріал, робити висновки та формувати власну думку. Креативність викладача полягає в активному використанні інноваційних методів навчання, бажанні бути в курсі освітніх тенденцій, поважати думку здобувачів та підтримувати їх ідеї. В процесі навчання педагог пропонує здобувачам розв’язати проблемні професійні завдання, допомагає та мотивує до креативності. Здобувач освіти, зі своєї сторони, повинен усвідомлювати роль креативності в його майбутній професійній діяльності, прагнути до саморозвитку та самоосвіти, вміти працювати з інформацією, бути активним учасником освітнього процесу, не боятись робити помилки та висловлювати свою думку. Запам’ятати нове набагато легше, отримуючи при цьому емоції та використовуючи різні методи навчання. Розвитку критичного мислення у здобувачів освіти сприяють наступні дії: постановка проблем, які не мають єдиного рішення; організація дебатів, диспутів та рольових ігор; надання можливості здобувачу самостійно пояснювати матеріал одногрупникам; використання дослідницьких проектів; мотивація здобувача до читання та пошуку нових джерел інформації.
The purpose of the study was to reveal the theoretical foundations of the implementation of a creative approach to education as a means of forming and developing the creative personality of the future doctor. The use of a creative approach to education helps to reveal the individual characteristics and creative abilities of each subject of the educational process, and the collective educational activity is enriched with knowledge and experience, which allows to activate the human resource as effectively as possible. A creative approach to learning helps an individual to acquire important professional qualities: the ability to adapt to changes, solve problems and learn throughout life. The signs of creativity include: the ability to formulate a problem; understanding and acceptance of new views and opinions, going beyond the traditional limits, originality (rejection of stereotypes in thinking and actions). The characteristic feature of creativity is the introduction of the latest pedagogical approaches into the educational process, teachers’ interpretation of facts, concepts and phenomena interesting for the student, the use of active learning methods, the development of the ability to analyze material, draw conclusions and express one’s own opinion. The teacher’s creativity consists of the active use of innovative teaching methods, the desire to be informed of educational trends, respect the opinion of students and support their ideas. In the process of training, the teacher offers students solutions to problematic professional tasks and helps them, 165 Український журнал медицини, біології та спорту – 2022 – Том 7, № 6 (40) Медичні науки encourages them to be creative. Students must realize the role of creativity in their future professional activity, strive for self-development and self-education. They must be able to work with information, be active participants in the educational process. They must not be afraid of making mistakes and expressing their opinions. A creative approach involves creating the atmosphere favorable for learning. It excludes criticism and provides opportunities for students to be confident in themselves and not to be afraid of mistakes. Constant use of creative tasks diversifies traditional classes. Introduction a creative approach in the educational process allows teachers to support initiatives and encourage the independent work of students. It is much easier to remember new things, while receiving emotions and using various learning methods. The following actions contribute to the development of critical thinking among students: setting problems that do not have a single solution; organization of debates, disputes and role-playing games; giving the applicant the opportunity to explain the material to fellow students independently; using research projects; encouraging the student to read and search for new sources of information.
Keywords: креативність
здобувачі освіти
майбутні медики
creativity
students
future doctors
UDC: 378.147:614.25
ISSN: 2415-3060 (print)
2522-4972 (online)
DOI: 10.26693/jmbs07.06.163
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19992
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_kreatyvnosti_u_formuvanni_osobystosti_maibutnoho_medyka.pdf229,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.