Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20021
Title: Перспективна структура патофізіології як навчальної дисципліни в умовах воєнного стану
Other Titles: Рerspective structure of pathophysiology as an educational discipline under martial law
Authors: Акімов, Олег Євгенович
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Міщенко, Артур Володимирович
Назаренко, Світлана Миколаївна
Костенко, Віталій Олександрович
Akimov, O. Ye.
Solovyova, N. V.
Mischenko, A. V.
Nazarenko, S. M.
Kostenko, V. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Перспективна структура патофізіології як навчальної дисципліни в умовах воєнного стану / О. Є. Акімов, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко, С. М. Назаренко, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 2 (78). – С. 97–100.
Abstract: У зв’язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації 24 лютого 2022 в Україну освітній простір нашої держави опинився в складних умовах воєнного стану. Тому перед системою вищої медичної освіти в Україні постає проблема надання здобувачам освіти теоретичних знань та практичних навичок, що стануть у нагоді їм, як майбутнім офіцерам та солдатам медичної служби Збройних сил України. Це вимагає змін у навчальних програмах багатьох теоретичних та практичних дисциплін, що передбачені навчальним планом здобувачів освіти ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина». Метою даної роботи є розробка плану реструктуризації патофізіології як навчальної дисципліни, відповідно до умов воєнного стану. Модуль № 2 «Патофізіологія органів та систем» навіть за умов воєнного стану має залишитись без значних змін. Це обумовлено наявністю в кожній із тем модуля інформації щодо патологічних станів чи процесів, що можуть виникати в умовах війни та воєнного стану. Модуль №1 «Загальна патофізіологія» є своєрідним введенням у дисципліну та має на меті навчити здобувача освіти мислити такими категоріями, як етіологічний фактор, патогенетична ланка, головна ланка патогенезу, принципи патогенетичної терапії, тощо. Також у межах цього модуля розглядаються такі патологічні процеси та стани як різні види шоку та коми. Для забезпечення якісного освітнього процесу в умовах воєнного стану в структурі патофізіології як навчальної дисципліни мають відбутись наступні зміни: 1. Мають бути створені шляхом виокремлення із теми «Екстремальні стани та термінальні стани» три нові теми для аудиторних практичних занять: «Екстремальні стани та термінальні стани. Механізми розвитку шоку», «Механізми розвитку коматозних станів» та «Патогенез краш-синдрому та опікової хвороби». 2. Для вивільнення годин на три нові теми практичних занять необхідним є об’єднання наступних тем: «Запалення» та «Гарячка» і «Пошкодження клітинних мембран» та «Інформаційні аспекти порушення в клітині».
In connection with the full-scale invasion of the Russian Federation on February 24, 2022, in Ukraine, the educational space of our state found itself in the difficult conditions of martial law. Therefore, the system of higher medical education in Ukraine is now facing the problem of providing students with sound theoretical knowledge and practical skills that will be useful to them as future officers and soldiers of the medical service of the Armed Forces of Ukraine. This requires changes in the curricula of many theoretical and practical disciplines, which are obligatory in the curriculum of the II (master's) level of higher education in the specialty 222 “Medicine”. The purpose of this work is to develop a plan for the restructuring of Pathophysiology as an educational discipline, in accordance with the conditions of martial law. Module №2 “Pathophysiology of Organs and Systems” should remain unchanged as each topic of the module highlights essential information on pathological conditions or processes that may occur in war and martial law conditions. Module №1 “General Pathophysiology” is a kind of introduction to the discipline and aims to teach the student to think operating by such categories as etiological factor, pathogenetic link, main link of pathogenesis, principles of pathogenetic therapy, etc. Also within this module, such pathological processes and conditions as various types of shock and coma are considered. To ensure a high-quality educational process under martial law, the following changes should take place in the structure of pathophysiology as an educational discipline: 1. Three new topics should be created by branching from the topic “Extreme states and terminal states” for classroom practical classes and include: “Extreme states and terminal states. Mechanisms of shock development”, “Mechanisms of the development of comatose states”, and “Pathogenesis of crash syndrome and burn disease”. 2. In order to free up hours for three new topics of practical classes, it is necessary to combine the following topics: “Inflammation” and “Fever” and “Damage of cell membranes” and “Informational aspects of disruption in the cell”.
Keywords: здобувачі освіти
навчальна дисципліна
реструктуризація
воєнний стан
pathophysiology
students
educational discipline
UDC: 616–092:378:355.01
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.22.2.97
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20021
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 2 (78)
Наукові праці. Кафедра патофізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
perspektivna_struktura_patofiziologiyi_yak_navchalnoyi_distsiplini_v_umovah_voennogo_stanu.pdf333,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.