Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20031
Title: Дослідження рівня обізнаності дитячих стоматологів та ортодонтів щодо факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей
Other Titles: Research of awareness of children’s dentists and orthodontists about risk factors of orthodontic pathology in children
Authors: Ляхова, Наталія Олександрівна
Lyakhova, N. O.
Issue Date: Jul-2022
Citation: Ляхова Н. О. Дослідження рівня обізнаності дитячих стоматологів та ортодонтів щодо факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей / Н. О. Ляхова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2022. – № 1 (91). – С. 17–21.
Abstract: Мета: дослідити рівень обізнаності дитячих стоматологів та ортодонтів м. Полтави щодо факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей. Матеріали і методи. Проведено анкетування 39 дитячих стоматологів та лікарів-ортодонтів, які надають стоматологічну допомогу дитячому населенню у м. Полтаві та Полтавській області. Анкета містила запитання щодо сили впливу факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей та щодо питань організації ортодонтичної допомоги дітям. Методи: бібліосемантичний, соціологічний (анкетування), статистичний. Результати. Вивчаючи результати анкетування, визначали якісний склад лікарів. Проведено групування факторів ризику на поведінкові, інформаційні, медико-демографічні, організаційні, соціально-економічні, екологічні фактори й обчислення відсоткового розподілу відповідей респондентів стосовно впливу факторів ризику, диспансеризації та обізнаності батьків. При розподілі відповідей лікарів-респондентів за стажем виявили значущі відмінності при відповідях на питання, чи має значення робота з профілактики, медичних оглядів, диспансеризації, гігієнічного виховання (ВШ 4,6 [ДІ 2,43–5,12], р=0,016) та харчування матері під час вагітності (ВШ 5,5 [ДІ 2,17–5,86], р=0,038). Тобто більш досвідчені лікарі, чий стаж перевершує 10 років, надають більшого значення аліментарному фактору виникнення ортодонтичної патології, краще розуміють та вище оцінюють значення профілактичної і диспансерної роботи для зниження стоматологічної захворюваності. Висновки. Визначено досить високий рівень обізнаності лікарів щодо факторів ризику ортодонтичної патології, правильне усвідомлення лікарями місця і значущості скринінгу та диспансеризації дітей із груп ризику розвитку ортодонтичної патології. Проте окремі питання потребують додаткової уваги під час навчання у ЗВО.
Purpose: to investigate the level of awareness of pediatric dentists and orthodontists in Poltava about the risk factors for orthodontic pathology in children. Materials and Methods. A survey of 39 pediatric dentists and orthodontists who provide dental care to children in Poltava and Poltava region. The questionnaire asked questions about the strength of the impact of risk factors for orthodontic pathology in children and about the organization of orthodontic care for children. Methods: bibliosemantic, sociological (questionnaire), statistical. Results. Studying the results of the questionnaire, determined the quality of doctors. The grouping of risk factors into behavioral, informational, medical-demographic, organizational, socio-economic, environmental factors and calculation of the percentage distribution of respondents’ responses regarding the infl uence of risk factors, medical examination and parental awareness. In the distribution of responses of physicians-respondents by experience, signifi cant differences were found in the answers to the question of whether the work on prevention, medical examinations, medical examinations, hygienic education is important (HS 4,6 [CI 2.43–5.12], p = 0.016) and maternal nutrition during pregnancy (HS 5.5 [CI 2.17–5.86], p = 0.038). That is, more experienced doctors with more than 10 years of experience attach more importance to the alimentary factor of orthodontic pathology, better understand and appreciate the importance of preventive and dispensary work to reduce dental morbidity. Conclusions. A fairly high level of awareness of physicians about the risk factors of orthodontic pathology, the correct understanding of doctors of the place and importance of screening and medical examination of children at risk of orthodontic pathology. However, some issues need additional attention during higher education.
Keywords: дитячі стоматологи
ортодонти
обізнаність
фактори ризику
ортодонтична патологія
risk factors
awareness
pediatric dentists
orthodontists
orthodontic pathology
children
UDC: 616.31-048.42:616.314-089.23-053.2/5(049.5)
ISSN: 1681-2786
DOI: 10.11603/1681-2786.2022.1.13070
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20031
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Research_of_awareness_of_childrens_dentists.pdf180,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.