Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20056
Title: Трихобезоари у дітей на прикладі клінічних випадків
Other Titles: Трихобезоары у детей на примере клинических случаев
Trichobezoars in children on the example of clinical cases
Authors: Похилько, Валерій Іванович
Гриценко, Євген Миколайович
Адамчук, Наталія Миколаївна
Чернявська, Юлія Ігорівна
Бодулєв, Олексій Юрійович
Похилько, Валерий Иванович
Гриценко, Евгений Николаевич
Адамчук, Наталия Николаевна
Чернявская, Юлия Игоревна
Бодулев, Алексей Юриевич
Pokhylko, V.
Grytsenko, E.
Adamchuk, N.
Cherniavska, Yu.
Boduliev, O.
Issue Date: 2021
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Citation: Трихобезоари у дітей на прикладі клінічних випадків / В. І. Похилько, Є. М. Гриценко, Н. М. Адамчук, Ю. І. Чернявська, О. Ю. Бодулєв // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2021. – Т. 11, № 2 (40). – С. 60–63.
Abstract: Формування трихобезоарів є рідкісним клінічним станом, який є проявом насамперед психічних захворювань. Дані літератури свідчать, що у дітей найчастіше зустрічаються саме трихобезоари. Наявність безоару може призводити до серйозних ускладнень, таких як ерозія слизової шлунка, виразки і навіть перфорація шлунка або тонкої кишки. Варіанти лікування трихобезоарів шлунка варіюються від ендоскопічного видалення, розчинення та механічного роздроблення гідроструменем невеликих безоарів до хірургічного видалення гігантських безоарів. Наведені клінічні випадки доводять небезпеку, спричинену трихобезоаром. Описані випадки формування трихобезоару з клінікою кишкової непрохідності у дівчинки підліткового віку, та трихобезоару сліпого кінця стравоходу і клінікою дихальної недостатності у дитини раннього віку з вродженою вадою розвитку стравоходу. Отже, дана патологія може зустрічатись у будь-якому віці, мати нетипову клінічну картину і, у випадку несвоєчасного звернення, призвести до трагічних наслідків. Крім того, необхідно застосовувати мультидисциплінарний підхід з обов’язковим наданням психологічної (або навіть психіатричної) допомоги дітям, проводити навчання батьків по догляду за дітьми, схильними до трихотіломанії та трихофагії.
Формирование трихобезоаров является редким клиническим состоянием, развивающемся прежде всего в следствии психических заболеваний. Данные литературы свидетельствуют, что у детей чаще всего встречаются именно трихобезоары. Наличие безоара может приводить к серьезным осложнениям, таким как эрозия слизистой желудка, язвенной болезни и даже перфорации желудка или тонкой кишки. Варианты лечения трихобезоаров желудка варьируются от эндоскопического удаления, растворения и механического раздробления гидроструей небольших безоаров, к хирургическому удалению гигантских безоаров. Приведенные клинические случаи доказывают опасность, вызванную трихобезоаром. Описаны случаи формирования трихобезоара с клиникой кишечной непроходимости у девочки подросткового возраста, и трихобезоара слепого конца пищевода и клиникой дыхательной недостаточности у ребенка раннего возраста с врожденным пороком развития пищевода. Соответственно, данная патология может встречаться в любом возрасте, иметь нетипичную клиническую картину и, в случае несвоевременного обращения, привести к трагическим последствиям. Кроме того, необходимо применять мультидисциплинарный подход с обязательным предоставлением психологической (или даже психиатрической) помощи детям, проводить обучение родителей по уходу за детьми, склонными к трихотиломании и трихофагии.
The formation of trichobezoars is a rare clinical condition that develops primarily as a result of mental illness. Literature data indicate that trichobezoars are most often found in children. The presence of a bezoar can lead to serious complications such as erosion of the stomach lining, peptic ulcer disease, and even perforation of the stomach or small intestine. Treatment options for gastric trichobezoars range from endoscopic removal, dissolution, and mechanical hydrojet crushing of small bezoars to surgical removal of giant bezoars. The presented clinical cases prove the danger caused by trichobezoar. Cases of the formation of a trichobezoar with a clinic of intestinal obstruction in an adolescent girl, and a trichobezoar of the blind end of the esophagus and a clinic of respiratory failure in a small child with a congenital malformation of the esophagus are described. This pathology can occur at any age, have an atypical clinical picture and, in case of untimely treatment, lead to tragic consequences. In addition, it is necessary to use a multidisciplinary approach to the mandatory provision of psychological (or psychiatric) care for children, to teach parents to take care of a child who is prone to trihotilomaniа and trichophagia.
Keywords: трихобезоар
діти
атрезія стравоходу
трихобезоар
дети
атрезия пищевода
Trichobezoar
Children
Esophageal Atresia
UDC: 616.33-003.747.2-053.2 DOI: 10.24061/2413-4260.XI.2.40.2021.9
ISSN: 2226-1230 (Print)
2413-4260 (Online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20056
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tryhobezoary.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.