Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20064
Title: The level of IЛ-1Β, IЛ-10 and IkBα expression in children with chronic gingivitis suffering from chronic gastroduodenitis
Other Titles: Рівень IЛ-1Β, IЛ-10 та експресії IkBα у дітей з хронічним запаленням ясен, які хворіють на хронічний гастродуоденіт
Authors: Sheshukova, O. V.
Bauman, S. S.
Kazakova, K. S.
Polishchuk, T. V.
Mosienko, A. S.
Шешукова, Ольга Вікторівна
Бауман, Софія Сергіївна
Труфанова, Валентина Петрівна
Казакова, Катерина Станіславівна
Поліщук, Тетяна Вікторівна
Мосієнко, Анна Сергіївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: The level of IЛ-1Β, IЛ-10 and IkBα expression in children with chronic gingivitis suffering from chronic gastroduodenitis = Рівень IЛ-1Β, IЛ-10 та експресії IkBα у дітей з хронічним запаленням ясен, які хворіють на хронічний гастродуоденіт / O. V. Sheshukova, S. S. Bauman, V. P. Trufanova [et al.] // Вістник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167). – С. 340–345.
Abstract: Метою дослідження було визначити стан рівня про- та протизапальних IЛ-1β, IЛ-10 в ротовій рідині дітей з хронічним гастродуоденітом в залежності від рівня експресії IkBα. Об’єкт і методи дослідження. Для визначення рівня IЛ-1β, IЛ-10 та IkBα проведене дослідження ротової рідини та зішкрябу ясен 50 дітей 6-12 років, діти розділені на 3 групи. 1 група – 10 дітей із здоровим пародонтом та без соматичних захворювань. 2-га група – 20 дітей соматично здорові із хронічним катаральним гінгівітом. 3-я група (20 дітей) дітей з ХГД та хронічним катаральним гінгівітом. Визначення експресії мРНК гену IkBα та вмісту ІЛ-10 та IЛ-1β у ротовій рідині проводили методом ПЛР в реальному часі. Результати дослідження та їх обговорення. За результатами проведеного дослідження нами визначено, що вміст прозапального IЛ-1β у ротовій рідині дітей молодшого шкільного віку мав різні рівні відповідно до стану стоматологічного та соматичного здоров’я. У соматично здорових дітей без ознак запалення пародонту він був найнижчим. Виявлено, що вміст IЛ-10, який має протизапальні властивості, має зворотно пропорційний зв’язок із концентрацією IЛ-1β у ротовій рідині дітей обстежених груп. Аналіз експресії IkBα дозволив виявити її пригнічення у дітей другої та третьої групи у порівнянні із здоровими дітьми. Висновки. Результати демонструють зміни в рівнях IkBα у яснах дітей із хронічним катаральним запаленням ясен, послаблена експресія IkBα може вносити внесок у дерегуляцію шляхів NF-κB в патогенезі запалення пародонту. Зниження експресії IkBα може специфічно впливати на продукцію цитокінів та запальну відповідь, пов’язану із хронічним катаральним гінгівітом на тлі хронічного гастродуоденіту.
The aim of the study was to determine the level of pro- and anti-inflammatory IL-1β, IL-10 in the oral fluid of children with chronic gastroduodenitis depending on the level of IkBα expression. Object and research methods. To determine the level of IL-1β, IL-10 and IkBα, a study of oral fluid and gum scrapings of 50 children aged 6-12 years was conducted, the children were divided into 3 groups. Group 1 – 10 children with healthy periodontium and no somatic diseases. The 2nd group - 20 physically healthy children with chronic catarrhal gingivitis. The 3rd group (20 children) of children with CHD and chronic catarrhal gingivitis. Determination of the mRNA expression of the IkBα gene and the content of IL-10 and IL-1β in oral fluid was performed by real-time PCR. Research results and their discussion. According to the results of the research, we determined that the content of pro-inflammatory IL-1β in the oral fluid of children of primary school age had different levels according to the state of dental and somatic health. It was the lowest in somatically healthy children without signs of periodontal inflammation. It was found that the content of IL-10, which has anti-inflammatory properties, has an inversely proportional relationship with the concentration of IL-1β in the oral fluid of children of the examined groups. Analysis of the expression of IkBα revealed its inhibition in children of the second and third groups compared to healthy children. Conclusions. The results demonstrate changes in the levels of IkBα in the gingiva of children with chronic catarrhal gingivitis, the reduced expression of IkBα may contribute to the deregulation of NF-κB pathways in the pathogenesis of periodontal inflammation. Downregulation of IkBα expression may specifically affect cytokine production and the inflammatory response associated with chronic catarrhal gingivitis in the context of chronic gastroduodenitis.
Keywords: діти
гінгівіт
гастродуоденіт
цитокіни
IkBα
gingivitis
children
gastroduodenitis
cytokines
IkBα
UDC: 616.311.2-002-053.2
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-340-345
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20064
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4 (167)
Наукові праці. Кафедра дитячої стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
profilak_.pdf338,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.