Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20099
Title: Ризик контамінації медперсоналу при лапараскопії у пацієнтів, хворих на COVID - 19 інфекцією
Other Titles: Modern views on the risk of contamination to medical personnel in laparoscopy in patients with covid-19
Authors: Заєць, Сергій Миколайович
Zayac, S. N.
Issue Date: 12-Nov-2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Ризик контамінації медперсоналу при лапароскопії у пацієнтів, хворих на COVID - 19 інфекцією / С. М. Заєць // Вісник проблем біології та медицини. – 2021. – Вип. 4 (162). – С. 10–15.
Abstract: Пандемія COVID-19 внесла помітні корективи в хірургічну практику, зокрема лапароскопічну хірургію, особливо щодо ризику контамінації серед медичного персоналу. Метою нашої роботи було узагальнити сучасні дані щодо ризику інфікування медперсоналу COVID-19 інфекцією при проведенні екстрених операцій у хірургічних клініках для ковідних хворих. У вивчених публікаціях деякі автори припускають, що лапороскопія є більш небезпечною для медичного персоналу щодо контамінації, ніж лапоротомія. Шкідливий вплив аерозолів з пневмоперитонеуму, у якому міститься вірус, кількісно ще не визначено, а заходи захисту медичного персоналу є екстраполяцію заходів, вжитих під часінших епідемій. Тому ризик контамінації медперсоналу при лапароскопії може бути вищим, ніж при лапаротомії, особливо якщо відбувається випадковий витік газу або погано контролюється його видалення. Інші автори стверджують, що закрита хірургічна ділянка при лапароскопії знижує ризик зараження, і що немає переконливих доказів того, що віруси життєздатні або що вони дійсно передаються під час лапароскопії. У публікаціях повідомляється, що SARS-CoV-2 залишається вірулентним протягом 2-3 годин у повітрі та до 9 днів на гладких непористих поверхнях, однак немає єдиної думки щодо фактичної присутності у повітрі операційної SARS-CoV-2 при використанні пневмоперитонеуму. Однак, незважаючи на те, що в даний час немає повідомлень про інфікування медперсоналу при лапороскопії, і немає даних про те, що лапороскопія повинна бути замінена лапоротомією під час епідемії COVID-19, всі автори вважають за необхідне профілактичні заходи для запобігання контамінації вірусом співробітників. Засоби індивідуального захисту повинні застосовуватися завжди, коли операція проводиться у інфікованих пацієнтів, які мають температуру, кашляючих, а також у контактних із ковідними хворими. Важливу роль післяопераційному періоді грає активна реабілітація, яка передбачає цілий комплекс заходів, вкладених у мінімізацію ризиків виникнення ускладнень. Однак, у період пандемії COVID 19 виникає низка проблем для проведення реабілітаційних заходів у післяопераційному періоді, коли хворий може бути джерелом інфекції У роботі показано організаційні проблеми реабілітації, що виникли внаслідок епідемії COVID-19. Таким чином, у цій роботі узагальнено поточні сучасні дані про ризики інфікування медичного персоналу при проведенні екстрених хірургічних операцій у хворих на COVID-19 інфекцією, а також у процесі реабілітації в післяопераційному періоді. Показано необхідність проведення заходів щодо запобігання контамінації медперсоналу SARS-CoV-2 в операційній, незважаючи на відсутність даних про інфікування медичних працівників під час проведення лапороскопічних операцій. З організаційних заходів слід зазначити насамперед підвищення обізнаності медичних працівників щодо ризику інфікування та навчання їхніх правил щодо його запобігання.
The COVID-19 pandemic has made significant adjustments to surgical practice, including laparoscopic surgery, especially in terms of the risk of contamination among medical personnel. The purpose of our work was to summarize current data regarding the risk of infection of medical personnel with COVID-19 infection during emergency operations in surgical clinics for covid patients. In the publications studied, some authors suggest that laporoscopy is more dangerous for medical personnel in terms of contamination than laporotomy. The harmful effects of aerosols from pneumoperitoneum, which contain the virus, have not yet been quantified, and protective measures for medical personnel represent an extrapolation of measures taken during other epidemics. Therefore, the risk of contamination of nursing staff with laparoscopy may be higher than with laparotomy, especially if there is an accidental gas leak or poorly controlled gas removal. Others argue that a closed surgical site in laparoscopy reduces the risk of infection, and that there is no conclusive evidence that viruses are viable or that they are actually transmitted during laparoscopy. The publications report that SARS-CoV-2 remains virulent for 2-3 hours in the air and up to 9 days on smooth non-porous surfaces, but there is no consensus about the actual presence of SARS- CoV-2 in the air when using pneumoperitonium. However, despite the fact that at present there are no reports of infection of medical personnel during laparoscopy, and there is no evidence that laparoscopy should be replaced by laparotomy during the COVID-19 epidemic, all authors consider it necessary to take preventive measures to prevent the contamination of the virus by employees in the operating room. Personal protective equipment should always be used when the operation is performed on infected patients, fever, coughing, and also in contact with covid patients. An important role in the postoperative period is played by active rehabilitation, which involves a whole range of measures aimed at minimizing the risks of complications. The paper shows the organizational problems of rehabilitation that arose as a result of the COVID-19 epidemic. Thus, this work summarizes the current modern data on the emerging risks of infection of medical personnel during emergency surgical operations in patients with COVID-19 infection, as well as in the process of rehabilitation in the postoperative period. The necessity of taking measures to prevent contamination of SARS-CoV-2 medical personnel in the operating room is shown, despite the lack of data on the infection of medical workers during laparoscopic operations. Of the organizational measures, it should be noted, first of all, an increase in the awareness of medical workers about the risk of infection and training them in the rules for its prevention.
Keywords: COVID‐19
лапороскопія
медичний персонал
засоби індивідуального захисту.
laparoscopy
medical personnel
personal protective equipment
UDC: 614.25:616-089.8:616.9
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2021-4-162-10-15
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20099
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4 (162)
Наукові праці. Кафедра хірургії № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern_views.pdf182,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.