Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20130
Title: Методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
Other Titles: Methods of formative evaluation of students achievements in chemistry
Authors: Криворучко, Аліна Валеріївна
Шиян, Надія Іванівна
Стрижак, Світлана Володимирівна
Kryvoruchko, A. V.
Shyian, N. I.
Stryzhak, S. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Криворучко А. В. Методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії / А. В. Криворучко, Н. І. Шиян, С. В. Стрижак / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: педагогіка. Соціальна робота. – 2022. – Вип. 1 (50). – С. 324–327.
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена потребою шкільної практики у впровадженні нового підходу в оцінювані навчальних досягнень учнів – формувального оцінювання. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні методики формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії у закладах загальної середньої освіти. У процесі дослідження були використані наступні методи: теоретичні (аналіз нормативних документів, психологічної, дидактичної та методичної літератури з метою вивчення проблеми формувального оцінювання навчальних досягнень учнів в теорії та практиці навчання хімії; аналіз технік формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії та цифрових інструментів їх здійснення); емпіричні (узагальнення та систематизація педагогічного досвіду вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, опитування, спостереження, бесіда, анкетування). У статті представлена методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії, яка ґрунтується на інтеграції дидактичних прийомів вчителя з інструментарієм формувального оцінювання та передбачає взаємозв’язок таких організаційних компонентів її впровадження: мотиваційного, змістово-процесуального, рефлексійного. Визначено техніки формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії за способом їх використання (візульні, схематично-графічні, комбіновані), техніки формувального оцінювання, що відображають їх місце у навчальному процесі (рефлексія емоційного стану, рефлексія діяльності, рефлексія змісту діяльності), техніки формувального оцінювання, в основі яких лежить спрямованість на вироблення у школярів навичок самооцінювання та взаємооцінювання. Виявлено цифрові інструменти, які сприяли розробленню методичного супроводу формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії. Запропонована методика дає змогу цілісно й системно забезпечити зворотній зв’язок під час аудиторного, змішаного чи дистанційного навчання.
The relevance of the study is due to the need of school practice in the introduction of a new approach to the assessment of student achievement - formative assessment. Assessment of students 'academic achievements in chemistry has its own characteristics, which requires a variety of techniques for formative assessment of students' academic achievements. The purpose of the study is theoretically substantiate the methodology of formative assessment of students' academic achievements in chemistry in general secondary education. The following methods were used in the research: theoretical (analysis of normative documents, psychological, didactic and methodological literature to study the problem of formative assessment of students 'achievements in chemistry in the theory and practice of chemistry; analysis of techniques of formative assessment of students' achievements in chemistry and digital instruments their implementation); empirical (generalization and systematization of pedagogical experience of teachers of secondary schools, surveys, observations, interviews, questionnaires). The article presents a method of formative assessment of students' achievement in chemistry, which is based on a complex combination of teaching methods with tools of formative assessment and involves the relationship of the following organizational components of its implementation: motivational, substantive, refl ective. The didactic bases of defi nition of tools of formative estimation - the purposes of employment, the purposes of educational activity, individual features and educational needs of studentsare outlined. Techniques of formative assessment of students' academic achievements in chemistry according to the method of their use (visual, schematic-graphic, combined), forms of formative assessment that refl ect their place in the educational process (refl ection of emotional state, refl ection on activity, refl ection on content of activity), techniques of formative assessment , which are based on the focus on developing students' skills of selfevaluation and mutual evaluation. Methods for determining the educational needs of students, determining the goals of activities are identifi ed. Digital tools have been identifi ed that contribute to the development of methodological support for the formative assessment of students' academic achievements in chemistry. The proposed methodology allows for holistic and systematic feedback during classroom, blended or distance learning.
Keywords: оцінювання
формувальне оцінювання
цифрові інструменти
assessment
formative assessment
digital tools
UDC: 373.5.016:54]:37.091.26
DOI: 10.24144/2524-0609.2022.50.324-327
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20130
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_of_formative_evaluation_of_students_achievements_in_chemistry.pdf545,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.