Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20141
Title: Реалізація принципу міжкультурної орієнтації в контексті вивчення німецької мови у вищій школі
Other Titles: Implementation of intercultural orientation principle in the context of german language studying in higher school
Authors: Бондар, Наталія Василівна
Мартиросян, Людмила Іванівна
Bondar, N.
Martirosyan, L.
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Бондар Н. Реалізація принципу міжкультурної орієнтації в контексті вивчення німецької мови у вищій школі / Н. Бондар, Л. Мартиросян // Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 56, т. 4. – С. 16–21.
Abstract: У статті висвітлено методичні шляхи забезпечення принципу міжкультурної орієнтації під час вивчення німецької мови у вищих навчальних закладах. Подано сучасне потрактування поняття «міжкультурна комунікація» в контексті освітнього дискурсу. Доведено, що надзавдання викладача німецької мови як іноземної – всіляко сприяти реалізації принципу міжкультурної орієнтації задля безконфліктної міжкультурної взаємодії і водночас – реалізації всіх інтенцій під час усного й писемного спілкування, оскільки результативність навчання німецької мови базується на діалозі іноземної та рідної культур, інтегрованому вивченні культури й мови Німеччини та знаннях про Батьківщину. Оприявлено способи реалізації принципу міжкультурної орієнтації на заняттях з німецької мови. Акцентовано увагу на аспектах розширення форм, методів викладання іноземної мови, що передбачають вмонтованість мовленнєвої діяльності у культурні соціальні контексти, а також результативності послуговування ними в освітніх інституціях. Зауважено значущу роль техногенного сьогодення, яке, надаючи величезну базу для роботи над формуванням міжкультурної орієнтації, спрощує й уможливлює ґрунтовне вивчення чужоземних реалій, створення соціологічного портрета пересічних представників українського та німецького народів. Обґрунтовано раціональність і доцільність використання на заняттях із дисципліни «Німецька мова» у вищій школі таких способів реалізації принципу міжкультурної орієнтації: роботу з автентичними текстами, дослідження німецького фольклору, підготовку і презентацію проєктів, аналіз відеоматеріалів та публікацій, круглі столи, віртуальні подорожі, проведення вечорів німецької культури та ін., які забезпечують не тільки якісну мовну освіту, а й оволодіння інформацією про минуле й сьогочасся країни, мова якої вивчається, виформовують цілісну систему уявлень про реалії, традиції, звичаї, що значно полегшує процес занурення в німецькомовний соціокультурний простір.
The article highlights the methodological ways of ensuring the principle of intercultural orientation in the study of the German language in higher educational establishments. The modern interpretation of the "intercultural communication" concept in the context of educational discourse has been presented. It has been proved that the most important task of a German teacher educating German as a foreign language is to contribute to the implementation of the intercultural orientation principle for conflict-free intercultural interaction and at the same time the implementation of all intentions during oral and written communication, since the effectiveness of teaching German is based on the dialogue of foreign and native cultures, integrated Germany and knowledge about the Motherland. Ways to implement the intercultural orientation principle in German language classes are proposed. Attention is focused on the aspects of expanding the forms and methods of foreign language teaching, which provide for the integration of speech activity into cultural social contexts, as well as the effectiveness of their use in educational institutions. The significant role of the technogenic present, which, providing a huge basis for working on intercultural orientation formation, simplifies and enables a thorough study of foreign realities, the creation of a sociological portrait of ordinary representatives of the Ukrainian and German peoples, has been noticed. The rationality and expediency of using such methods of implementing the intercultural orientation principle in the classes in the subject "German" in higher education have been justified. Such methods as working with authentic texts, studying German folklore, preparing and presenting projects, analyzing video materials and publications, round tables, virtual travel, holding culture, and others provide not only high-quality language education but also mastery of information about the past and the currently studied country, form an integral system of ideas about realities, traditions, customs, which greatly facilitates the process of immersion in the German-speaking sociocultural space, justifiably
Keywords: культура
ментальність
міжкультурна комунікація
міжкультурна орієнтація
реалія
дидактично-методичні принципи викладання німецької мови
culture
mentality
intercultural communication
intercultural orientation
reality
didactic and methodological principles of German Language teaching
UDC: 378.4.091.3:811.112.2]:316.77
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20141
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Realizatsiya_printsipu_mizhkulturnoi_orientatsii.pdf339,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.