Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20142
Title: Injury of temporary and permanent teeth in children: theraputic approach
Other Titles: Травма тимчасових і постійних зубів у дітей: лікувальна тактика
Authors: Gurzhiy, O. V.
Kolomiiets, S. V.
Kulay, O. O.
Гуржій, Олена Вікторівна
Коломієць, Світлана Веніамінівна
Кулай, Ольга Олександрівна
Issue Date: 14-Dec-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Kolomiiets S. V. Injury of temporary and permanent teeth in children: theraputic approach / O. V. Gurzhiy, S. V. Kolomiiets, O. O. Kulay // Вісник проблем біології і медицини. – 2022 – Вип. 4 (167). – С. 35–43.
Abstract: According to literature data, tooth damage in children is 3.5% of the total maxillofacial injuries. The child's age determines tooth trauma features and depends on the stage of tooth root formation and the action of the traumatic factor. And as a result of such interaction, the predictability of the course after receiving an injury, the possibility or impossibility of restoring the functions of the maxillofacial area, which requires the provision of timely qualified assistance to the child in total. Based on the systematic analysis and generalization of current scientific information, proposing effective treatment methods for trauma to temporary and permanent teeth in children will ensure positive long-term results. Conducted scientific research and generalization of the obtained data from literary sources of Ukrainian and foreign scientists based on such databases as Scopus, Web of Science, MedLine, and PubMed, the study of which does not exceed ten years, including monographs and results of clinical studies. The analysis of scientific literature shows that the choice of treatment tactics and its success largely depends on a thorough examination of the patient and the correct diagnosis of the received injury. The application of additional instrumental research methods, treatment planning, and follow-up are essential for achieving a favorable result. The prognosis of teeth after trauma depends on the type of traumatic damage, emergency care, and the time that has passed before dental manipulation. The international association of dental traumatology recommendations help dentists choose the correct management algorithm for a patient with an acute dental injury.
За літературними даними, пошкодження зубів у дітей складає 3,5% від загальної кількості травм щелепно-лицевої ділянки. Особливості травми зубів визначаються віком дитини, і залежать від стадії формування кореня зуба та дії травмуючого фактора. І як наслідок такої взаємодії, прогнозованість перебігу після отримання травми, можливість або неможливість відновлення функцій зубощелепної ділянки, що потребує надання своєчасної кваліфікованої допомоги дитині в повному обсязі. Грунтуючись на проведенні системного аналізу та узагальненні сучасних наукових відомостей, запропонувати ефективні способи лікування травми тимчасових і постійних зубів у дітей, що дозволять забезпечити позитивні віддалені результати. Проведений науковий аналіз і узагальнення отриманих даних літературних джерел українських та закордонних вчених на основі таких баз даних, як Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, вивчення якого не перевищує 10 років, включаючи монографії та результати клінічних досліджень. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що вибір тактики лікування і його успіх значною мірою залежать від ретельного обстеження пацієнта і правильного діагностування отриманої травми. Застосування додаткових інструментальних методів дослідження, планування лікування та подальше спостереження важливі для досягнення сприятливого результату. Прогноз зубів після травми залежить від типу травматичного пошкодження, невідкладної допомоги та часу, що минув до проведення стоматологічної маніпуляції. Рекомендації міжнародної асоціації стоматологічної травматології допомагають стоматологам вибрать правильний алгоритм ведення паціента з гострою травмою зубів.
Keywords: acute trauma of teeth
temporary teeth
permanent teeth
contusion
dislocation
fracture
гостра травма зубів
тимчасові зуби
постійні зуби
забій
вивих
перелом
UDC: 616.314-001-053.2-085
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-4-167-35-43
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20142
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Injury_of_temporary_and_permanent_teeth_in_children.pdf294,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.