Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20200
Title: Інноваційні підходи до профілактики акушерських кровотеч при абдомінальному розродженні у жінок із аномаліями плаценти та гіпертензивними розладами
Other Titles: Innovative approaches to prevention of obstetric hemorrhage during abdominal delivery in women with placentation abnormalities and hypertensive disorders
Authors: Добровольська, Людмила Миколаївна
Ліхачов, Володимир Костянтинович
Ващенко, Вікторія Леонідівна
Тарановська, Олена Олексіївна
Макаров, Олег Геннадійович
Dobrovolska, L. M.
Likhachev, V. K.
Vashchenko, V. L.
Taranovska, O. O.
Макаров, O. G.
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Інноваційні підходи до профілактики акушерських кровотеч при абдомінальному розродженні у жінок із аномаліями плаценти та гіпертензивними розладами / Л. М. Добровольська, В. К. Ліхачов, В. Л. Ващенко, О. О. Тарановська, О. Г. Макаров // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 4–8.
Abstract: Провідним фактором акушерських кровотеч є порушення скоротливої здатності матки. Тому при високому ризику акушерських кровотеч відразу після вилучення дитини застосовуються утеротонічні засоби та вазоконстриктори. Однак застосування ергометрину, карбетоцину і тер-ліпресину може призводити до підвищення артеріального тиску, що унеможливлює широке викори-стання таких препаратів у жінок з прееклампсією. Тому метою дослідження став пошук профілак-тичних методів, застосування яких під час кесаревого розтину у жінок з аномальною плацентацією та гіпертензивними розладами дозволить знизити частоту масивних акушерських крововтрат. Матеріали і методи дослідження. Було проведено порівняння величини інтраопераційної крововт-рати у 18 жінок основної групи із аномальною плацентацією та гіпертензивними розладами (яким застосовувалась профілактична деваскуляризація матки) та у 35 жінок групи порівняння з анома-льною плацентацією, але без гіпертензії (яким під час кесаревого розтину внутрішньовенно вводи-ли 100 мкг карбетоцину). Отримані результати. Достовірної різниці у величині крововтрати між жінками обох груп як при ургентному, так і при плановому розродженні не було, незважаючи на те, що ризик масивної крововтрати в основній групі значно вищий внаслідок наявності гіпертензивних станів у таких жінок. У пацієнток основної групи (після деваскуляризації матки) вже на 5 добу піс-ляопераційного періоду кровоплин в маткових артеріях поновлювався і не відрізнявся від такого у пацієнток групи порівняння. Висновки. Методика деваскуляризації матки у пацієнток із передле-жанням плаценти і гіпертензивними станами, у яких обмежені можливості застосування утеро-тонічних препаратів, може бути рекомендована для профілактики акушерських кровотеч
Introduction. The leading factor of obstetric haemorrhage is disrupted uterine contractility. Therefore, at a high risk of obstetric haemorrhage, uterotonic drugs and vasoconstrictors are used immediately after deliverу of a baby. However, the use of ergometrine, carbetocin, and terlipressin can lead to rise in blood pressure that should not be contraindicated for women with preeclampsia.The purpose of this study is a search for preventive methods, which ensure the reduction of the frequency of massive obstetric blood loss during caesarean section in women with abnormal placenta ion and hypertensive disorders. Materials and methods. We compared the intraoperative volume of blood loss in 18 women of the main group with abnormal placentation and hypertensive disorders (who received prophylactic devascularization of the uterus) and in 35 women of the comparison group with abnormal placentation, but without hypertension (who received 100 μg of carbetocin intravenously during caesarean section).Results. No significant difference in the volume of blood loss between women of both groups during both urgent and planned childbirth was noted, despite the fact that the risk of massive blood loss in the main group was significantly higher due to the presence of hypertensive conditions in such women. In the patients of the main group (after devascularization of the uterus), already on day 5 of the postoperative period, the blood flow in the uterine arteries restored and did not differ from that in the patients of the comparison group. Conclusion.The technique of devascularization of the uterus in patients with placenta previa and hypertensive conditions can be recommended for the prevention of obstetric haemorrhage.
Keywords: передлежання плаценти
кесарів розтин
деваскуляризація матки
placenta previa
caesarean section
uterine devascularization
UDC: 618.3-005.1-084-048.78:618.5-089.888.61-06:[618.36-007+616.12-008.331.1
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077–1096.22.3.4.4
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20200
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.