Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20203
Title: Супутні соматичні захворювання у дітей із розладами аутичного спектра: проблемні питання медичного спостереження у педіатра
Other Titles: Concomitant somatic diseases in children with autistic spectrum disorders: challenging issues of medical observation by pediatricians (literature review)
Authors: Мелащенко, Олена Іванівна
Калюжка, Олена Олександрівна
Фастовець, Марина Миколаївна
Зюзіна, Лариса Степанівна
Козакевич, Вероніка Клавдіївна
Melashchenko, O. I.
Kaliuzhka, O. O.
Fastovets, M. M.
Ziuzina, L. S.
Kozakiewich, V. K.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Мелащенко О. І. Супутні соматичні захворювання у дітей із розладами аутичного спектра: проблемні питання медичного спостереження у педіатра / О. І. Мелащенко, О. О. Калюжка, М. М. Фастовець, Л. С. Зюзіна, В. К. Козакевич // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2022. - Том 22. - Випуск 3-4 (79-80). - С. 8-12.
Abstract: Проведено аналіз сучасної медичної літератури для вивчення основної супутньої патології у дітей із розладами аутичного спектра, за даними якого, супутні соматичні захворювання частіше зустрічаються у дітей з аутизмом, ніж у загальній популяції. До структури супутньої соматичної патології дітей із розладами аутичного спектра входять порушення з боку шлунково-кишкового тракту, порушення сну, ризик надмірної ваги та ожиріння, що впливає на якість життя і ускладнює прояви основного захворювання. Огляд сучасних наукових джерел надав попередні докази того, що, орієнтуючись на кишкову екосистему, потенційно можна впливати як на симптоми розладу аутичного спектра, так і на шлунково-кишкові симптоми. Використання пребіотиків та пробіотиків для корекції поведінки і лікування захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей з аутизмом, мали обмежену ефективність. Суперечливими залишаються дієвість і безпека використання безглютенової та безказеїнової дієти при розладі спектру аутизму: низка досліджень повідомила про відсутність суттєвих змін у симптомах аутизму, а ризик розвитку дефіциту поживних речовин, обмежує її клінічне застосування. В лікуванні розладів сну у дітей з аутизмом ефективним є поєднання поведінкових втручань та застосування педіатричної молекули мелатоніну з уповільненим вивільненням. Висновки: Висока розповсюдженість супутньої соматичної патології у дітей з аутизмом впливає на перебіг основного захворювання, потребує комплексного обстеження цих дітей для її вчасної діагностики та лікування. Враховуючи поліоетіологічність етіопатогенетичного механізму розвитку розладу аутичного спектра, лікування педіатром дітей з аутизмом має проводитись методами, заснованими на доказах, із мультидисциплінарним супроводом фахівцями з профілю наявних супутніх порушень.
An analysis of modern medical literature carried out to study the main concomitant pathology in children with autism spectrum disorders gas revealed what concomitant diseases are more common in children with autism than in the general population. The structure of concomitant somatic pathology of children with autism includes disturbances from the gastrointestinal tract, sleep disturbances, the risk of overweight and obesity that affects the quality of life and complicates the manifestations of the main disease. The review of the current scientific literature has provided preliminary evidence that targeting the gut ecosystem has the potential to influence both autism spectrum disorders symptoms and gastrointestinal symptoms. The use of prebiotics and probiotics to correct behaviour and treat gastrointestinal diseases in children with autism has had limited effectiveness. The effectiveness and safety of using a gluten-free and casein-free diet in autism spectrum disorder is remaining controversial: a number of studies have reported no significant changes in autism symptoms, and the risk of developing nutrient deficiencies limits its clinical use. A combination of behavioural interventions and the use of the paediatric slow-release melatonin molecule are effective in the treatment of sleep disorders in children with autism. Conclusion. The high prevalence of concomitant somatic pathology in children with autism affects the course of the main disease, requiring a comprehensive examination of these children for its timely diagnosis and treatment. Taking into account the polyetiological nature of the etiopathogenetic mechanism of the development of autism spectrum disorder, the treatment of children with autism by a paediatrician should be carried out using evidence-based methods, with multidisciplinary support by specialists in the profile of existing concomitant disorders.
Keywords: аутизм
розлади аутичного спектра
діти
супутні захворювання
гастроінтестінальні захворювання
порушення сну
autism
autism spectrum disorders
children
concomitant diseases
gastrointestinal diseases
sleep disorders
UDC: 616.896-053.2-06-07
DOI: 10.31718/2077–1096.22.3.4.8
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20203
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suputni_zahvoruvannya.pdf354,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.