Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20223
Title: Профілізація викладання української мови як іноземної у медичних ЗВО України
Authors: Богиня, Лариса Вікторівна
Issue Date: Feb-2023
Publisher: Львів, Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Citation: Богиня Л. В. Профілізація викладання української мови як іноземної у медичних ЗВО України / Л. В. Богиня // Лінгвоекологія: мова медицини : зб. наук. праць за матеріалами конф. з міжнар. участю, 22–23 лютого 2023 р. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. – С. 298–303.
Abstract: У статті порушено проблему вивчення української мови іноземними здобувачами вищої медичної освіти на пропедевтичному й основному етапах навчання. Розглянуто організаційно-методичні засади формування комунікативних навичок з урахуванням майбутнього фаху. Першочерговими завданнями вивчення української мови як іноземної визначено задоволення комунікативних потреб інокомунікантів у навчально-науковій і навчально-професійній сферах, набуття ними навичок спілкування у професійній сфері задля отримання якісної фахової підготовки. Проведено аналіз навчальних посібників з української мови для доуніверситетського етапу навчання іноземних здобувачів вищої медичної освіти, окреслено низку проблем, які впливають на ефективність формування навичок наукового мовлення. Основним методичним принципом визначено текстоцентричний підхід, який зумовлює моделювання навчальних наукових текстів, системи вправ і завдань до них у координації з практичним курсом української мови і логікою викладу наукових тем профільних дисциплін.
The article explores the problem of studying Ukrainian language by foreign students at the pre-university and main stages of higher medical education. The paper studies the organizational and methodological foundations of the formation of communication skills considering the future specialty. The primary tasks of learning Ukrainian as a foreign language are to achieve communicative competence by foreign students in the educational, scientific, and professional spheres, to acquire communication skills in the professional field in order to obtain high-quality professional training. The work analyzes the textbooks of Ukrainian language for the pre-university stage of education. The leading role of the organizational and methodological needs during the study of scientific language and specialized disciplines is determined. A number of problems that affect the effectiveness of the formation of scientific speech skills is outlined. The main methodological principle is the text-centric approach, which determines the modeling of educational scientific texts, a system of exercises and tasks for them in coordination with the practical course of Ukrainian language and the logic of presentation of scientific topics of profile disciplines.
Keywords: українська мова як іноземна
іноземні здобувачі освіти
науковий стиль мови
текстоцентричний підхід
Ukrainian language as a foreign language
foreign students
scientific style of language
text-centric approach
UDC: 378.6:61.016:811.161.2’243
ISBN: 978-617-7196-30-2
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20223
Appears in Collections:Наукові праці. Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profilizaciya.pdf538,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.