Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20235
Title: Формування професійного іміджу майбутнього лікаря
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Бабаніна, Марина Юріївна
Іваницький, Ігор Валерійович
Ткаченко, Максим Васильович
Лебідь, Володимир Григорович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Формування професійного іміджу майбутнього лікаря / В. М. Ждан, Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна, І. В. Іваницький, М. В. Ткаченко, В. Г. Лебідь // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 3–6.
Abstract: У статті розглянуто види і функції іміджу. Наведено визначення професійного іміджу лікаря, складові лікарського іміджу: внутрішній і зовнішній компоненти. Зовнішній компонент іміджу складається з габітарного, кінетичного, ментального, комунікативного та середовищного іміджу, що значно впливає на професійну успішність. Складовими габітарного іміджу є зовнішній вигляд та фізична конституція. Кінетичний імідж лікаря визначається якістю невербальної комунікації. У рамках своєї професійної діяльності ефективність дій лікаря багато в чому визначається комунікативним іміджем: умінням спілкуватися. стилем спілкування у професійному світі. Основним завданням мовного етикету у спілкуванні лікаря та пацієнта є встановлення контакту та підтримання офіційно ввічливих відносин. Розглянуто етапи формування професійного іміджу майбутнього лікаря.
The article discusses the types and functions o f the image. The recognition o f the professional image o f the doctor, the components o f the medical image: internal and external components are given. The external component o f the image consists o f a habitary, kinetic, mental, communicative and environmental image, which significantly affects professional success. The components o f the habitary image are the appearance and physical constitution. The kinetic image o f the doctor is determined by the quality o f non-verbal communication. Within the framework o f his professional activity, the effectiveness o f the doctor's actions is largely determined by the communicative image - the ability to communicate. communication style in the professional world. The main task o f speech etiquette in communication between the doctor and the patient is to establish contact and maintain officially polite relations. The stages offorming the professional image o f the future doctor are considered.
Keywords: професійний імідж
компоненти іміджу
image
professional image
image components
UDC: 378.147:61
ISSN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20235
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhdan_Formuvannya_profesiynoho_imidzhu_maybutnoho_likarya.pdf182,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.