Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20239
Title: Сучасні підходи до формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти при вивченні оториноларингології
Authors: Безега, Михайло Іванович
Зачепило, Світлана Вікторівна
Безшапочний, Сергій Борисович
Гасюк, Юрій Анатолійович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Сучасні підходи до формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти при вивченні оториноларингології / М. І. Безега, С. В. Зачепило, С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 15–18.
Abstract: Одним із головних завдань навчального процесу в медичному закладі вищої освіти є формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти, що дозволить їм в подальшому здійснювати власну практичну діяльність з високою продуктивністю. В даній статті проаналізовані традиційні та сучасні форми і методи навчання, серед яких особливої уваги заслуговують активні та інтерактивні, а саме: робота в «малих групах», «мозкові штурми», «рольові ігри», метод відпрацювання навичок тощо. Використання всіх цих засобів під час вивчення оториноларингології сприяє творчій самореалізації майбутніх лікарів, покращує засвоєння матеріалу, допомагає в опануванні практичних навичок, що, в цілому, позитивно впливає на розвиток клінічного мислення та удосконалює професійну підготовку молодих фахівців.
One of the main tasks of the educational process in a medical institution of higher education is the formation of clinical thinking in students of higher education, which will allow them to carry out their own practical activities with high productivity in the future. The article analyzes traditional and modern forms and methods of learning, among which active and interactive ones deserve special attention, namely: work in «small groups», «brainstorming», «role-playing games», the method of practicing skills, etc. The use of these tools during the study of otorhinolaryngology contributes to the creative self-realization of future doctors, improves the assimilation of material, promotes the mastery of practical skills, which, in general, positively affects the development of clinical thinking and improves the professional training of young specialists.
Keywords: клінічне мислення
медична освіта
оториноларингологія
clinical thinking
medical education
otorhinolaryngology
UDC: 616.21:378.147
ISSN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20239
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezeha_Suchasni_pidkhody_do_formuvannya_klinichnoho_myslennya.pdf88,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.