Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2025
Title: Обоснование применения мультипробиотика в экспериментальной стоматологии
Other Titles: Обгрунтування застосування мультипробіотику в експериментальній стоматології
Rationale of application of multiprobiotics in experimental dentistry
Authors: Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Гасемзаде, Джавад
Берегова, Тетяна Володимирівна
Непорада, Каріне Степанівна
Янковський, Дмитро Станіславович
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Гасемзаде, Джавад
Береговая, Татьяна Владимировна
Непорада, Каринэ Степановна
Янковский, Дмитрий Станиславович
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Ghasemzadeh, J.
Berehova, T. V.
Neporada, K. S.
Yankovskiy, D. S.
Issue Date: 2010
Publisher: Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Citation: Обоснование применения мультипробиотика в експериментальной стоматологии / А. М. Манько, А. А. Сухомлин, Дж. Гасемзаде [ и др.] // Сборник трудов первой международной науч.-практ. конф. «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине». – СПб., 23-26.11.2010. – С. 130–131.
Abstract: Провідна роль у розвитку патологічних змін в органах ротової порожнини при тривалому введенні омепразолу (О), ймовірно, належить гіпоацидності шлункового соку, що сприяє розвитку дисбіозу в різних відділах шлунково-кишкового тракту, в тому числі в ротовій порожнині. Метою нашого дослідження було вивчення впливу мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" (С) на органи порожнини рота в умовах тривалого гіпоацидітету. С являє собою мутуалістичий симбіоз 14 штамів пробіотичних бактерій (біфідобактерій, лактобацил, лактококів, пропіоновокислих бактерій) з високою концентрацією життєздатних клітин (1011-12 КУО / доз.), володіє широким спектром фізіологічно цінних властивостей. Він не потребує додаткової активації, а починає проявляти свою дію одночасно з ротової порожнини, оскільки це жива біомаса клітин, а не ліофілізат в якому мікроорганізми перебувають в анабіозі. Експерименти виконані на 41 щурі-самці лінії "Вістар" вагою 180-250 г. Дослідним тваринам протягом 28 днів внутрішньочеревно вводили О ("Sigma", США) в дозі 14 мг / кг, мультипробіотик С ("О.Д. Пролісок", Україна) per os - 0,14 мл / кг окремо і в поєднанні з О. Контрольним (К) тваринам в цей час вводили 0,2 мл води для ін'єкцій. Об'єктами дослідження були м'які тканини пародонту і слинні залози тварин, в гомогенаті яких визначали вміст окисно-модифікованих протеїнів (ОМП) (Дубинина Е.Е., 1995) і молекул середньої маси (МСМ) (Габриэлян Н.И., 1983). У плазмі крові радіоімунологічним методом визначали концентрацію гастрину, на 28-ий день введення вона достовірно зросла в 2,9 разу у порівнянні з К – спостерігається гіпергастринемія внаслідок гіпоацидності шлункового соку. Універсальним механізмом пошкодження тканин є активація вільно-радикально окислення (ВРО), індикаторним показником якого служить ОМП. При активації ВРО збільшується вміст МСМ і розвивається ендогенна інтоксикація. У м'яких тканинах пародонту і слинних залозах на 28-у добу введення О на тлі С спостерігається зниження вмісту ОМП в 2,9 і 1,08 рази (р <0,05) відповідно в порівнянні з тваринами без корекції. На 28-у добу введення С в тканинах пародонта щурів вміст МСМ знизився в 1,14 разу, а в слинних залозах – в 1,4 разу (р <0,05) відповідно, порівнюючи з тваринами, які отримували тільки О. Таким чином , застосування С пригнічує процеси ВРО і знижує ендотоксемічний ефект тривалого введення О в органах порожнини рота; Ведущая роль в развитии патологических изменеий в органах ротовой полости при длительном введения омепразола (О), вероятно, принадлежит гипоацидности желудочного сока, что способствует развитию дисбиоза в разных отделах желудочно-кишечного тракта, в том числе в ротовой полости. Целью нашего исследования было изучение влияния мультипробиотика “Симбитер® ацидофильный” (С) на органы полости рта в условиях длительного гипоацидитета. С представляет собой мутуалистический симбиоз 14 штаммов пробиотических бактерий (бифидобактерий, лактобацил, лактококков, пропионовокислых бактерий) с высокой концентрацией жизнедеятельных клеток (1011-12 КОЕ/доз.), обладает широким спектром физиологически ценных свойств. Он не нуждается в дополнительной активации, а начинает проявлять свое действие сразу с ротовой полости, поскольку это живая биомасса клеток, а не лиофилизат в котором микроорганизмы находятся в анабиозе. Эксперименты выполнены на 41 крысе-самцах линии “Вистар” весом 180-250 г. Опытным животным на протяжении 28 дней внутрибрюшинно вводили (О) (“Sigma”, США) в дозе 14 мг/кг, мультипробиотик С (“О.Д. Пролісок”, Украина) per os – 0,14 мл/кг отдельно и в сочетании с О. Контрольным (К) животным в это время вводили 0,2 мл воды для инъекций. Объектами исследования были мягкие ткани пародонта и слюнные железы животных, в гомогенате которых определяли содержание окислительно-модифицированных протеинов (ОМП) (Дубинина Е.Е., 1995) и молекул средней масс (МСМ) (Габриэлян Н.И., 1983). В плазме крови радиоиммунологическим методом определяли концентрацию гастрина, на 28-ой день введения О она достоверно возросла в 2,9 раз в сравнении с К – наблюдается гипергастринемия в следствии гипоацидности желудочного сока. Универсальным механизмом повреждения тканей является активация свободно-радикально окисления (СРО), индикаторным показателем которого служит ОМП. При активации СРО увеличивается содержание МСМ и развивается эндогенная интоксикация. В мягких тканях пародонта и слюнных железах на 28-ые сутки введения О на фоне С наблюдается снижение содержания ОМП в 2,9 и 1,08 раз (р<0,05) соответственно в сравнении с животными без коррекции. На 28-е сутки введения С в тканях пародонта крыс содержание МСМ снизилось в 1,14 раз, а в слюнных железах – в 1,4 раза (р<0,05) соответственно, сравнивая с животными, которые получали только О. Таким образом, применение С ингибирует процессы СРО и снижает эндотоксемический эффект длительного введения О в органах полости рта; The leading role in the development of pathological changes in the organs of the oral cavity with long-term administration of omeprazole (O) probably belongs to the gipacidity of gastric juice, which contributes to the development of dysbiosis in different sections of the gastrointestinal tract, including the oral cavity. The purpose of our study was to investigate the effect of the Symbiter® acidophilic (C) multiprobiotic on the oral cavity organs under conditions of prolonged hypoacidity. C is a mutatistic symbiosis of 14 strains of probiotic bacteria (bifidobacteria, lactobacillus, lacticoccum, propionic acid bacteria) with a high concentration of vital cells (1011-12 CFU / doses), and has a wide range of physiologically valuable properties. It does not require additional activation, but begins to manifest itself directly from the oral cavity as it is the living biomass of cells, and not the lyophilizate in which the microorganisms are in anabiosis. Experiments were performed on 41 male rats of the Wistar line weighing 180-250 g. Experimental animals were injected intraperitoneally (O) ("Sigma", USA) in a dose of 14 mg / kg for 28 days, a multiprobiotic C ("O.D. Prolisok, Ukraine) per os - 0.14 ml / kg separately and in combination with O. Controlled (K) animals at that time were injected 0.2 ml of water for injection. The objects of the study were soft tissues of periodontal disease and salivary glands of animals, in which homogenate the content of oxidative-modified proteins (MDM) (Dubinina EE, 1995) and the molecules of the average mass (MSM) was determined (Gabrielyan NI, 1983). In the blood plasma, the radioimmunological method determined the concentration of gastrin, on the 28th day of the introduction of O it significantly increased by 2.9 times compared with K - hyperhastrinemia was observed due to gipacidity of gastric juice. The universal mechanism of damage to tissues is the activation of free radical oxidation (FRO), whose indicator serves as a MI. With the activation of FRO, the content of MSM increases and endogenous intoxication develops. In the soft tissues of parodontium and salivary glands in the 28th day of the introduction of O against the background of C, a decrease in the content of OMP was observed in 2.9 and 1.08 times (p <0.05), respectively, in comparison with the animals without correction. At the 28th day of the introduction of C in the tissues of the periodontal rats, the content of MSM decreased by 1.14 times, and in the salivary glands - by 1.4 times (p <0.05), respectively, when compared with the animals that received only O. Thus , application C inhibits FRO processes and reduces the endotoxic effect of long-term administration of O in the organs of the oral cavity.
Keywords: Слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
Симбітер ацидофільний
Слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
Симбитер ацидофильный
Salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
Symbiter Acidophilus
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2025
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VysokieTehnologiiSPB_2010.pdf76,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.