Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20253
Title: Стимулювання пізнавального інтересу та мотивації до навчання як засіб підвищення якості підготовки майбутніх лікарів-стоматологів
Other Titles: Building and maintaining cognitive interest and motivation for learning as means of improving the quality of dental doctors’ training
Authors: Яценко, Ігор Володленович
Іваницька, Олена Сергіївна
Локес, Катерина Петрівна
Гаврильєв, Віктор Миколайович
Yatsenko, I. V.
Ivanytska, O. S.
Lokes, K. P.
Havryliev, V. M.
Issue Date: 13-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Стимулювання пізнавального інтересу та мотивації до навчання як засіб підвищення якості підготовки майбутніх лікарів-стоматологів / І. В. Яценко, О. С. Іваницька, К. П. Локес, В. М. Гаврильєв // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 166–169.
Abstract: Одним із найбільш важливих факторів підвищення ефективності сучасного освітнього процесу є підтримка постійної зацікавленості студентів до здобуття нових знань та навичок. На думку авторів, з метою формування стійкого пізнавального інтересу до оволодіння майбутньою професією в процесі вивчення клінічних дисциплін з успіхом може бути використано знайомство здобувачів освіти з життєвим шляхом видатних вчених та талановитих лікарів минулого. Метою роботи є удосконалення методики викладання теми «Постійна (лікувальна) іммобілізація при пошкодженнях кісток лицевого черепа», що розглядається під час вивчення Модуля 4 «Травматологія щелепнолицевої ділянки». Матеріали та методи. Проведено пошук і вивчення публікацій із зазначеної проблематики у бібліотечних джерелах та пошукових системах. Результати дослідження. При вивченні теми «Постійна іммобілізація при пошкодженнях кісток лицевого черепа» в курсі хірургічної стоматології варто наголосити на тому, що до початку Першої світової війни (1914-1918 рр.) медики марно намагалися знайти оптимальне вирішення проблеми лікування переломів щелеп. Та розв’язання цього питання було здійснено одним із зубних лікарів Київського військового шпиталю Северином Тігерштедтом. Лікар запропонував при переломах нижньої щелепи застосовувати гнуті дротяні назубні шини. Його ідея виявилась простою у виконанні, але надзвичайно ефективною. Наразі вже більше ста років його революційний винахід з успіхом застосовується щелепнолицевими хірургами для ортопедичного лікування переломів нижньої щелепи. Таким чином, аналізуючи досвід проведення практичних занять з хірургічної стоматології у контексті ознайомлення здобувачів освіти із життям та науковими здобутками корифеїв щелепно-лицевої хірургії можна стверджувати, що подібний підхід дозволяє викликати зацікавленість студентів, підтримувати їх постійну увагу та сприяє вихованню гармонійної особистості майбутнього спеціаліста з широким світоглядом.
One of the most important factors in increasing the efficiency of the modern educational process is maintaining students' constant interest in acquiring new knowledge and skills. According to the authors, among the variety of methods and techniques contributing to fostering permanent cognitive interest in mastering the future profession over the courses of clinical disciplines, the familiarity with the life path of outstanding scientists and talented doctors of the past can be successfully used. The aim of this paper is to improve the method of teaching the topic "Permanent immobilization in case of damages to the bones of the facial skull" that is learnt during the study of Module 4 "Traumatology of the maxillofacial area". Materials and methods. A literature search and analysis of publications on the specified issues was conducted by using library sources and search engines. Results. When studying the topic "Permanent immobilization in case of damages to the bones of the facial skull" in the course of surgical dentistry, it is worth emphasizing that before the beginning of the First World War (1914-1918), doctors tried to find an optimal solution in fixing and treating cleft fractures. Severyn Tigerstedt, one of the dentists of the Kyiv Military Hospital, offered the best option for that time. The doctor suggested using bent wire dental splints for fractures of the lower jaw. His idea turned out to be simple, but extremely effective. Over a hundred years, his revolutionary invention has been successfully used by maxillofacial surgeons for the orthopaedic treatment of fractures of the lower jaw. The analysis of our experience of introducing interesting facts about the life and scientific achievements of the most notable figures in maxillofacial surgery allows us to argue that this approach seems as very helpful in provoking the interest of students, maintaining their constant attention and contributing to the development a harmonious personality.
Keywords: життєвий шлях С.Тігерштедта
формування пізнавального інтересу
медична освіта
medical education
formation of cognitive interest
life path of S.Tigerstedt
UDC: 378.147:616.314
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077–1096.23.1.166
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20253
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 23, вип. 1 (81)
Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stimuluvannia.pdf329,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.