Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20285
Title: Міждисциплінарна інтеграція - головний чинник у розвитку клінічного та професійного мислення у студентів медичних закладів вищої освіти України
Other Titles: Interdisciplinary integration as a main factor іп the development of clinical and professional thinking of students of medical higher education institutions of Ukraine
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Шерстюк, Олег Олексійович
Борута, Наталія Володимирівна
Тихонова, Олеся Олександрівна
Тарасенко, Яна Альбертівна
Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
Левченко, Ольга Анатоліївна
Shepitko, V. I.
Sherstyuk, O. O.
Boruta, N. V.
Tykhonova, O. O.
Tarasenko, Ya. A.
Skotarenko, T. A.
Levchenko, O. A.
Issue Date: 2023
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Міждисциплінарна інтеграція - головний чинник у розвитку клінічного та професійного мислення у студентів медичних закладів вищої освіти України / В. І. Шепітько, О. О. Шерстюк, Н. В. Борута, О. О. Тихонова, Я. А. Тарасенко, Т. А. Скотаренко, О. А. Левченко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2023. – Т. 8, № 1 (41). – С. 268–272.
Abstract: Мета - розкриття сутності інтегрованого підходу до викладання фундаментальних дисциплін, як головного чинника у професійній підготовці студентів медиків. Методи - аналіз, узагальнення та систематизація відомостей науково-методичної літератури. Результати. Інтеграція досить глибоко змінює зміст та структуру сучасного наукового знання, інтелектуально-концептуальні можливості окремих наук. Це найважливіший засіб досягнення єдності знання у змістовному, структурному, науково-організаційному, педагогічному аспектах. Інтеграція у фундаментальних галузях виникла на тлі диференціації наук та деталізації спеціальностей, зростаючого обсягу знань та вимог до них у кожній окремій галузі. Інтеграція саме між навчальними дисциплінами спрямована на поглиблення взаємозв’язків між предметами і є шляхом її вдосконалення. Міждисциплінарна інтеграція базових дисциплін у вищих медичних закладах, передбачає єдиний підхід професорсько-викладацького складу різних навчальних дисциплін до вирішення загальних освітніх завдань на основі узагальнення знань студентами. Гістологія, цитологія, ембріологія і анатомія людини як дисципліни, що вивчають структуру та морфологічні варіації будови людської тіла, сприймаються з позицій сучасної науки, як фундамент медицини, фізіології та патології, який послідовно формувався як з давніх часів - так і до наших днів. Такий тісний взаємозв’язок між мікро- та макробудовою організму прослідковується послідовність та логіка, у вивченні двох фундаментальних дисциплін, з’являється можливість перенесення теоретичних знань, практичних умінь та навичок з однієї дисципліни в іншу. Встановлення міжпред- метних зв’язків сприяє глибокому засвоєнню знань і повторенню раніше вивченого матеріалу, окрім того правильно організована інтеграція відіграє як освітню, так і виховну роль. Міждисциплінарна інтеграція двох фундаментальних дисциплін таких як «Гістологія, цитологія та ембріологія» з «Анатомію людини» є необхідною складовою підготовки майбутнього медика. Оскільки застосування таких міждисциплінарних технологій підготовки лікаря дозволяє підняти його на якісно новий рівень клінічного мислення, здатного комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого інтегрування даних різноманітних дисциплін [1]. Висновки. Міждисциплінарна інтеграція сприяє підвищенню професійній мотивації студентів на перших та других курсах навчання у вищих медичний навчальних закладах, поглиблюються їх знання у профільних дисциплінах, активізується пізнавальна діяльність студентів, сприяє формуванню у них компетенцій та покращує якість знань,умінь і навичок.
The purpose of the study was to reveal the essence of an integrated approach to teaching fundamental disciplines as a key factor in the professional training of medical students. Materials and methods. Analysis, generalization and systematization of scientific and methodological literature were used in the study. Results and discussion. Integration significantly changes the content and structure of modern scientific knowledge, intellectual and conceptual capabilities of certain sciences. It is the most important means of achieving the unity of knowledge in the content, structural, scientific, organizational, and pedagogical aspects. Integration in the fundamental fields arose on the background of differentiation of sciences and detailing of specialties, the growing amount of knowledge and requirements for it in each individual field. Integration between academic disciplines is aimed at deepening the interconnections between subjects and is a way to improve it. The interdisciplinary integration of basic disciplines in higher medical institutions provides for a unified approach of the teaching staff of different disciplines to solving common educational problems based on the generalization of knowledge by students. Histology, cytology, embryology and human anatomy as disciplines that study the structure and morphological variations of the human body are perceived from the viewpoint of modern science as the basis of medicine, physiology and pathology, which has been gradually formed since ancient times and up to the current day. Such a close relation between the micro- and macro-structure of the body is consistent and logical in the study of two fundamental disciplines, it becomes possible to transfer theoretical knowledge, practical skills and abilities from one discipline to another. Creating interdisciplinary connections contributes to deeper learning and repetition of previously studied material, and properly organized integration plays both an educational and an upbringing role. The interdisciplinary integration of two fundamental disciplines such as Histology, Cytology and Embryology with Human Anatomy is a necessary component of the training of a future doctor. The use of such interdisciplinary technologies for training a doctor allows to raise him/her to a qualitatively new level of clinical thinking, capable of solving the problems of medical practice in a comprehensive manner based on the wide integration of information from various disciplines. Conclusion. Interdisciplinary integration helps to increase the professional motivation of students in the first and second years of studies in higher medical education, deepens their knowledge in specialized disciplines, activates the cognitive activity of students, promotes the formation of their competencies and improves the quality of knowledge, skills and abilities.
Keywords: міждисциплінарна інтеграція
гістологія
цитологія
ембріологія
анатомія людини
interdisciplinary integration,
histology
cytology
embryology
human anatomy
UDC: 378.147:61-057.87
ISSN: 2415-3060 (Print)
2522-4972 (Online)
DOI: 10.266937jmbs08.01.268
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20285
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини
Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interdisciplinary_integration_as_a_main_factor.pdf273,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.