Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20332
Title: Навчання через викладання - перспективи методу в закладах вищої медичної освіти
Authors: Кострікова, Юлія Анатоліївна
М'якінькова, Людмила Олександрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Кострікова Ю. А. Навчання через викладання - перспективи методу в закладах вищої медичної освіти / Ю. А. Кострікова, Л. О. М´якінькова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 125–131.
Abstract: У медичній освіті зростає зацікавленість у розвитку професійних та особистих компетентностей, які сприяють оволодінню навичками спілкування, для забезпечення оптимальної взаємодії майбутнього лікаря. У традиційних медичних навчальних програмах розвиток професійних компетентностей, основою яких є ефективна взаємодія, відтерміновується до вивчення клінічних дисциплін. Залучення студентів у спілкування з можливістю висловлювати власну думку, гуманістичне ставлення грунтоване на партнерстві, самовихованні та самоорганізації є основою ефективної сучасної медичної освіти. З метою покращення якості освіти запропоновано використання методу «навчання шляхом викладання», розробленого Жаном-Полем Мартеном. Ідеєю методу є викладання навчального матеріалу “рівним” серед “рівних”, коли студент бере на себе відповідальність пояснення матеріалу своїм одногрупникам з можливістю управління всіма процесами заняття та підготовки, що забезпечує індивідуальний та соціалізований стиль навчання. Студенти беруть відповідальність за викладання та власне навчання. Викладач стає фасилітатором, який пропонує теми, методи та матеріали для реалізації навчальної діяльності, корегує, переконується у якості засвоєння матеріалу. Ролі викладача та студентів розглядаються як партнерство. «Навчання шляхом викладання» дає можливість отримати загальні компетентності, серед яких креативність, незалежність, впевненість у собі, самоефективність, командна робота, комунікація, комплексне мислення, емпатія, пошук та управління, методологія дослідження, навички презентації та дискусії, цифрові навички. Автори статті мають власний досвід впровадження методу “навчання через викладання” під час роботи зі студентами факультету міжнародних відносин з англомовною формою навчання.
In medical education, there is growing interest in the development of professional and personal competencies that contribute to the mastery of communication skills to ensure optimal interaction of the future doctor. In traditional medical curricula, the development of professional competencies, the basis of which is effective interaction, is postponed until the study of clinical disciplines. Involvement of students in communication with the opportunity to express their own opinion, humanistic attitude based on partnership, self-education and self-organization are the basis of effective modern medical education. In order to improve the quality of education, the use of the "learning by teaching" method, developed by Jean-Paul Martin, is proposed. The idea of the method is to teach the educational material as an "compeer" among "compeers", when the student takes responsibility for explaining the material to his classmates with the possibility of managing all the processes of classes and training, which ensures an individual and socialized learning style. Students take responsibility for teaching and their own learning. The teacher becomes a facilitator, who offers topics, methods and materials for the implementation of educational activities, corrects, and makes sure of the quality of learning the material. The roles of teacher and students are seen as a partnership. "Learning by teaching" provides an opportunity to acquire general competencies, including creativity, independence, self-confidence, self-efficacy, teamwork, communication, critical thinking, empathy, research and management, research methodology, presentation and discussion skills, and digital skills. The authors of the article have their own experience of implementing the "learning by teaching" method while working with students of the Faculty of International Relations with the English-language form of education.
Keywords: професіоналізм
компетентність
навчання через викладання
медична освіта
навички
особистість
якість освіти
professionalism
competence
learning by teaching
medical education,
skills
personality
quality of education
UDC: 378.147:61
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20332
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostrikova_YuA_Navchannya_cherez_vykladannya.pdf251,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.