Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20364
Title: Результативність лікувально-профілактичних заходів для підтримки гомеостазу порожнини рота перед уранопластикою в дітей із розщілинами піднебіння
Other Titles: The effectiveness of therapeutic and preventive measures to support homeostasis of the oral cavity before uranoplasty in children with cleft palate
Authors: Ткаченко, Павло Іванович
Доленко, Ольга Борисівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Попело, Юлія Вікторівна
Коротич, Наталія Миколаївна
Резвіна, Катерина Юріївна
Tkachenko, P. I.
Dolenko, O. B.
Bilokon, S. O.
Lokhmatova, N. M.
Popelo, Yu. V.
Korotych, N. M.
Rezvina, K. Yu.
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Результативність лікувально-профілактичних заходів для підтримки гомеостазу порожнини рота перед уранопластикою в дітей із розщілинами піднебіння / П. І. Ткаченко, О. Б. Доленко, С. О. Білоконь [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 1. – С. 30–36.
Abstract: Резюме У наукових публікаціях триває активна дискусія щодо вдосконалення комплексів лікувально-профілактичних заходів у дітей із вродженим незрощенням піднебіння, які спрямовані на покращення якості їхнього життя на всіх етапах спостереження. Особливої актуальності це питання набуває, коли мова йде безпосередньо про оперативне втручання, яке потребує виваженої оцінки соматичного і місцевого статусу з метою створення сприятливих умов для загоєння рани після радикальної ураностафілопластики. Мета роботи: оптимізація корекції порушень гомеостазу порожнини рота у дітей із незрощеннями піднебіння перед оперативним втручанням. Авторами продовжено спостереження за 21 пацієнтом віком від 4 до 6 років із вродженим незрощенням піднебіння, яких за наявністю анатомічних порушень було розподілено на дві групи: з односторонньою розщілиною – 12 осіб і двосторонньою – 11. Усебічний аналіз первинних результатів обстеження дозволив установити в них зниження продукції ротової рідини і порушення її якісних властивостей, що призводило до змін фізико-хімічних і біохімічних параметрів. Це спонукало до розробки й апробації комплексу лікувально-профілактичних заходів у передопераційний період протягом місяця. Його застосування в дітей з односторонніми розщілинами дозволило частково нормалізувати швидкість салівації, концентрацію іонів водню в ротовій рідині, її оптичну щільність, в’язкість. При цьому активність α-амілази знижувалася в 1,3 рази, а кількість молекул середньої маси, рівень сіалових кислот, уміст загального білка, оксипроліну так і залишалися меншими в 1,2; 1,3; 1,3; 1,2 рази, відповідно, у порівнянні з попереднім обстеженням. Показник магнію незначно зростав, уміст фосфору в ній підвищувався в 1,3 раза, зростали кальцій-фосфорний коефіцієнт і мінералізаційний потенціал ротової рідини в 1,3 і 1,2 рази, відповідно, але контрольних величин вони так і не досягали. Натомість у дітей із двостороннім незрощенням піднебіння на цей період обстеження вдалося досягти відносної нормалізації лише швидкості салівації, рівня РН і в’язкості ротової рідини. Відбулося покращення її оптичної щільності, рівня молекул середньої маси, сіалових кислот і вмісту загального білка в 1,3 рази. Активність α-амілази падала в 1,2 рази, а кількість оксипроліну зменшувалася в 1,4 рази. Уміст магнію і кальцію в ній підвищувався в 1,4 рази, як і показник кальцій-фосфорного коефіцієнта. При цьому відбувалося падіння показника фосфору в 1,2 раза, що супроводжувалося зростанням ступеня мінералізаційного потенціалу ротової рідини в 1,5 раза. Таким чином автори повною мірою досягли поставленої мети.
Summary The scientific publications are constantly active in improving the complexes of therapeutic and preventive measures in children with congenital indivisible palate, which are aimed at improving the quality of their life at all stages of observation. This issue is of particular relevance when it comes to surgery, which requires a wellbalanced evaluation of somatic and local status in order to create favorable conditions for healing of thewound after radical uranostaphyloplasty. The purpose of work: The optimization of correction of homeostasis of oral cavity in children with indivisible palate before surgery. It has been continued monitoring of 21 patients aged 4 to 6 years with congenital indivisibility of the palate, which in the presence of anatomical violations was divided into two groups - with a one -sided vaccination of 12 people and bilateral - 11. A comprehensive analysis of the primary results of the examination allowed them to determine in them decreasing the production of oral fluid and the violation of its qualitative properties, which led to changes in physicochemical, biochemical parameters. This prompted us to develop and test a complex of treatment and preventive measures during the preoperative period during the month. Its use in children with unilateral clefts allowed to partially normalizing the rate of salivation, the concentration of hydrogen ions in the oral fluid, its optical density, viscosity. In this case, the activity of α - amylase was reduced by 1.3 times, and the number of medium mass molecules, the level of sialic acids, the content of total protein, oxyproline remained less in 1.2; 1.3; 1.3; 1.2 times, respectively, compared to the previous examination. The magnesium rate increased slightly, the phosphorus content of it increased by 1.3 times, the calcium-phosphorus coefficient and the mineralizing potential of the oral fluid were by 1.3 and 1.2 times, respectively, but they did not reach the control values. At the same time, children with bilateral non -growing palate during this period of examination have been able to achieve relative normalization of only the rate of salivation, pH, and mouth viscosity. There was an improvement in its optical density, the level of medium mass molecules, sialic acids and the total protein content by 1.3 times. The activity of α-amylase fell by 1.2 times, and the amount of oxyproline decreased by 1.4 times. The content of magnesium and calcium in it increased by 1.4 times, as well as the calcium-phosphorus coefficient. This traced the fall in phosphorus by 1.2 times, which was accompanied by an increase in the degree of mineralization of the potential of the mouth fluid by 1.5 times. In this way, we have achieved the goal.
Keywords: діти
вроджена розщілина піднебіння
ротова рідина
children
congenital cleft palate
oral fluid
UDC: 616.315-007-085-053.2
ISSN: 2409-0255
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20364
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_effectiveness_of_therapeutic.pdf369,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.