Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20384
Title: Витоки медичної термінології у системі мовної підготовки майбутнього лікаря
Other Titles: Origins of medical terminology in the language training system of the future doctor
Authors: Козуб, Галина Миколаївна
Джа Сахіл Кумар
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Козуб Г. Витоки медичної термінології у системі мовної підготовки майбутнього лікаря / Г. Козуб, Джа Сахіл Кумар // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім "Гельветика", 2022. – Вип. 56, т. 4. – С. 55–60.
Abstract: У статті розглядається проблема становлення сучасної медичної термінології та знайомство з нею на заняттях з української мови як іноземної. Вона вирішується на заняттях зі студентами-іноземцями 3 курсу медичного факультету. На 1-2 курсах у студентів уже сформувався мовний апарат, вони засвоїли граматику української мови, володіють навичками монологічного та діалогічного мовлення, розуміють спонтанне мовлення та можуть виконувати завдання викладача наукового характеру. Вони можуть самостійно написати реферат на основі 2-3 джерел, скласти план тексту, зробити переклад складних медичних термінів на англійську мову. Матеріалом для статті послужила історія медичної термінології Давнього Сходу – Єгипту, Шумера, Вавилону, Ассирії. Це країни, де зароджувались медичні знання, виникали перші медичні терміни та з’явилася професія лікаря. Це різні джерела – папіруси, таблички, художні твори, що дійшли до нашого часу. Періоди Античності та Середньовіччя дали нові імена – Гіппократ, Парацельс, Леонардо да Вінчі, Ібн Сіна (Авіценна) та інші. Наводяться приклади праць цих вчених та медичні терміни, які вони створили і які дійшли до нашого часу. Студенти під керівництвом викладача роблять повідомлення протягом декількох занять. До роботи залучаються кращі студенти, які володіють творчим мисленням. Автори приходять до висновків,що така робота привчає студентів до наукового мислення, прищеплює їм навички вдумливого ставлення до процесу навчання. Студенти самі приходять до висновку, що вклад шумерів, вавилонян, ассирійців, єгиптян досить вагомий. А імена Гіппократа, Асклепія, Арістотеля, Авіценни, Ленардо да Вінчі, Парацельса, Гарвея, Гаймора та інших видатних учених, художників, лікарів давніх часів назавжди залишаються як імена першопрохідців. Їхній вклад неоціненний, а їхні досягнення і сьогодні цінують і будуть цінувати прийдешні покоління усіх, хто має відношення до медицини. Автори вважають, що ця робота викличе інтерес до вивчення самої мови, її історії, що сприятиме прищепленню навичок самостійної роботи, вдумливого ставлення до майбутньої професії лікаря.
The article scrutinizes the difficulty of the formation of modern medical terminology and familiarization with it in classes on the Ukrainian language as a foreign language. It is solved in classes with foreign students of the 3rd year of the Faculty of Medicine. In the 1st-2nd years, the students have already formed a language apparatus, they have become proficient in the grammar and know-how of the Ukrainian language, have the skills of monologue and dialogic speech, understand spontaneous speech and can perform the tasks of a teacher of a scientific nature. They can independently write an essay based on 2-3 sources, plan the text, translate complex medical terms into English. The material for the article was the history of medical terminology of the Ancient East - Egypt, Sumer, Babylon, Assyria. These are the countries where medical knowledge was born, the first medical terms arose, and the profession of a doctor appeared. These are various sources - tablets, works of art that have sustained themselves to our time. The periods of Antiquity and the Middle Ages gave new names - Hippocrates, Paracelsus, Leonardo da Vinci, Ibn Sina (Avicenna) and others. Examples of the works of these scientists and medical terms that they created and that have reached our time are given. Students, under the guidance of the teacher, make reports during several classes. The best students with creative thinking are involved in the work. The authors come to the conclusion that such work accustoms students to scientific thinking, instills in them the skills of a thoughtful attitude to the learning process. The students themselves come to the conclusion that the contribution of the Sumerians, Babylonians, Assyrians, and Egyptians is quite significant. And the names of Hippocrates, Asclepius, Aristotle, Avicenna, Leonardo da Vinci, Paracelsus, Harvey, Highmore and other outstanding scientists, artists, doctors of ancient times remain forever as the names of pioneers. Their contribution is invaluable and indispensable, and their achievements are still appreciated today and will be appreciated by the future generations of all those who are related to medicine. The authors believe that this work will spark interest in the study of the language itself, its history, which will contribute to inculcating the skills of independent work, a thoughtful attitude to the future profession of a doctor. Keywords: medical terminology, speech apparatus, spontaneous speech, scientific thinking, Sumerians, Babylonians.
Keywords: медична термінологія
мовний апарат
спонтанне мовлення
наукове мислення
шумери
вавилоняни
medical terminology
speech apparatus
spontaneous speech
Sumerians
scientific thinking
Babylonians
UDC: 61:811.161.2 (083.7)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20384
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vitoki_medithnoi_terminologii_u_sistemi.pdf318,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.