Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20511
Title: Феномен вишиванка в мовній свідомості індійських здобувачів освіти в Україні (на матеріалі вільного асоціативного експерименту)
Other Titles: Phenomenon of Vyshyvanka in the Linguistic Consciousness of Indian Students in Ukraine (Based on a Free Associative Experiment)
Authors: Лещенко, Т.О.
Жовнір, М.М.
Leshchenko, T.
Zhovnir, M.
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Citation: Лещенко Т. Феномен вишиванка в мовній свідомості індійських здобувачів освіти в Україні (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) / Т. Лещенко, М. Жовнір // Східний світ. – 2023. – № 1 (118). – С. 101–113.
Abstract: У праці здійснено спробу на матеріалі вільного асоціативного експерименту дослідити мовну свідомість індійських здобувачів освіти в Україні на прикладі слова вишиванка, ужи- ваного для номінації традиційного національного українського вбрання і знакового для вітчизняної культури й ментальності українця символу. Мета дослідження – вибудовування й аналіз асоціативного поля розглядуваного слова-стимулу й фіксація сприйняття і відобра- ження уявлень про вишиванку як феномен української культури з урахуванням проєкцій суб’єктивного світосприйняття респондентів. Увагу було зосереджено й на вияві індиві- дуальних / універсальних та національно-культурних елементів в асоціативній семантичній структурі обраного слова-стимулу. Крім цього, аргументовано міркування про доцільність і результативність намагань з’ясувати й охарактеризувати онтологічну сутність того, як істо- рія та культура, тобто позамовна дійсність, відображаються в мовній свідомості представ- ників певного етносу, за допомогою експериментів із залученням психолінгвістичних ме- тодик опрацювання різних фрагментів мовних картин світу. Акцентовано потребу вибудо- вувати асоціативні поля різних фрагментів мовної картини світу не лише українців, а й представників інших національних спільнот, які мають стосунок до України. Описано тісні контакти індійських здобувачів освіти з вітчизняною історією, культурними й ментальними стереотипами як спосіб долучення до осягнення суті й особливостей екстралінгвальних культурно-історичних маркерів української нації загалом. З’ясовано, що український світ сприймається індійськими студентами у формі базових концептів української ментальності. Зауважено, що лексичні асоціації – це словесні фіксації первинних інтенційних реакцій респондентів, за ними можна вбачати “асоціативний профіль” образів свідомості, який міс- тить у собі когнітивні, аксіологічні й почуттєві знання конкретного етносу. Наявність дено- тативного значення лексеми вишиванка в ментальному лексиконі респондентів – індійських здобувачів освіти в Україні – потверджують результати проведеного вільного асоціативного експерименту. У праці доведено, що асоціативне значення стимулу вишиванка, сформоване у свідомості індійських студентів, не суперечить його лексикографічній дефініції, а виши- ванка бачиться атрибутом традиційного українського вбрання, символом добробуту, миру, чистоти і благополуччя.
On the materials of the associative experiment, the linguistic consciousness of Indian students living and studying in Ukraine has been examined in the article on the example of the word vyshyvanka as a vital element of traditional national Ukrainian costume and a key symbol for Ukrainian culture and mentality. The main aim of the given research is the construction and detailed analysis of the associative field of the word vyshyvanka. The perception and interpretation of the chosen stimulus word as a phenomenon of Ukrainian culture have been investigated and described. Results of the associative experiment were given considering individual and subjective worldview of the respondents. Attention was also focused on the manifestation of individual/universal and national-cultural elements in the associative semantic structure of the chosen stimulus word. Except this, the ideas and common thoughts about the expediency and effectiveness of attempts to find out and characterize the ontological essence of how culture, i.e. extra-ordinary reality is reflected in the linguistic consciousness of representatives of a certain ethnic group were also proved, and reasoned with the help of experiments involving psycholinguistic methods of processing various fragments of linguistic pictures of the world. The need to build associative fields of the various fragments of the linguistic picture of the world not only of Ukrainians but also of representatives of other national communities that relate to Ukraine and its culture was reasoned. The close contact of Indian education seekers with national history and cultural and mental stereotypes is described as a way to contribute to the understanding of the essence and features of extra lingual cultural and historical markers of the Ukrainian nation in general. It was found that the Ukrainian world is perceived by Indian students in the form of basic concepts of the Ukrainian mentality. It is noted that lexical associations are verbal fixations of primary intentional reactions of respondents; behind them, one can see the “associative profile” of images of consciousness, which contains cognitive, axiological, and sensory knowledge of a specific ethnic group. The paper proved that the associative meaning of the vyshyvanka stimulus formed in the minds of Indian students does not contradict its lexicographic definition. It was shown that vyshyvanka is perceived as an essential attribute of traditional Ukrainian clothing and a symbol of well-being, peace, and purity.
Keywords: асоціативний експеримент
вишиванка
індійські здобувачі освіти
ментальність
мовна свідомість
Україна
associative experiment
Indian students
lexical associations
linguistic consciousness
mentality
Ukraine
vyshyvanka
UDC: 378.6.016:811.161.2’243-057.875-054.6(=21):81’373:391.4:746.34(477)
ISSN: 1682-5268 (on-line)
1608-0599 (print)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20511
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeshchenkoT_Phenomenon_of_Vyshyvanka.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.